Füsûs-ül Hikem

348. Bölüm

Asliye Tavşanlı
 

[KELİME-İ MÛSEVİYYE'DE   MÜNDEMİC   "HİKMET-İ

ULVİYYE"   BEYÂNINDA   OLAN   FASTIR] 

     Binâenaleyh Fir'avn, helâke teyakkun üzere değil, necâta teyakkun üzere, Benî İsrâîl'in îmân ettiği şeye îmân etti. İmdi teyakkun ettiği vâkı' oldu; lâkin irâde ettiği sûretin gayri üzere. Binâenaleyh, Allah Teâlâ ona kendi nefsi hakkında azâb-ı âhiretten necât verdi ve bedenini halâs etti. Nitekim, Hak Teâlâ "Senin halfinde olan kavme bir âyet olman için bugün biz sana bedenin ile necât veririz" (Yûnus. 10/92) buyurdu. Zîrâ, eğer sûretiyle gâib olsa idi, kavminin çoğu, ihticâb etti, derler. Böyle olunca, o olduğu bilinmek için, sûret-i ma'hûdesiyle meyyiten zâhir oldu. Şu halde necât hissen ve ma'nen âmm oldu. Ve üzerine azâb-ı uhrevî gelmesi vâcib olan kimse, ona bütün âyet gelse azâb-ı elîmi görmedikçe, ya'nî azâb-uhrevîyi tatmadıkça / îmân etmez. Böyle olunca Fir'avn bu sınıftan çıktı. İşte bu, öyle bir zâhirdir ki, Kur'ân onunla vârid oldu (31 ).

     Ya'nî Fir'avn helâke (ölümü) intizâren (bekleyerek) değil, necâta (kurtuluşu) intizâren (bekleyerek) îmân etti ve bu intizâr ettiği (beklediği) necât (kurtuluş) dahi vâkı' (gerçekleşmiş) oldu. Oldu ammâ, onun murâd ettiği sûretin (şeklin) gayri (başka) üzere (biçimde). Zîrâ (çünkü) o, gark olmaktan (boğulmaktan) kurtulacağını zannetmiş idi. Halbuki bundan halâs olamadı (kurtulamadı); azâb-ı uhrevîden (ahiret azabından) necât buldu (kurtuldu). Ve ölüsü sâhile çıkmakla tegayyübden (kaybolmaktan) kurtuldu. Nitekim Hak Teâlâ    خَلْفَكَ آيَةً لِمَنْ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ    (Yûnus, 10/92) buyurur ki: "Biz bugün sâhile ilka etmek (bırakmak) sûretiyle sana bedenin ile necât (kurtuluş) veririz; ve rûhunu bedeninden kurtarırız; ve yarın onu azâb-ı âhiretten (ahiret azabından) halâs ederiz (kurtarırız). Tâ ki senden sonra gelecek olan kavme senin bu hâlin kudretime bir âyet (iz, alamet) ve nişân-ı azîm (büyük nişan, işaret) olsun" demektir.

     Bu âyet-i kerîmenin şu tarz (şekilde) tefsîrine (yorumuna) i'tirâz edenler bulunabilir mütâlaasıyla (düşüncesiyle)    فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ    hitâb-ı ilâhîsi (Hakk’ın hitabı) hakkında îzâhât (geniş açıklama) i'tâsı (verilmesi) münâsib (uygun) görüldü. Şöyle ki: Fir'avn küfründe musırr (ısrarlı) olaydı, kelime-i tevhîdi (tevhid kelimesini) telaffuz etmezdi (söylemezdi). Mâdemki tevhîd etti (birledi), mutlaka intîzâr ettiği (beklediği) bir şey var idi. Peygamberine îmân eden bir kimsenin murâdı hiç şüphe yok ki, evvelâ azâb-ı uhrevîden (ahiret azabından), ba'dehû (daha sonra) dünyâda, kendisine müteveccih (dönük) olacak olan kahr-ı ilâhîden (ilahi kahırdan) necâttır (kurtulmaktır). Dünyâda gark (boğulmak) sûretiyle (şeklinde) vâkı' olan (gerçekleşen) kahr-ı ilâhîden (Hakk’ın kahrından) necât bulamayan (kurtulamayan) Fir'avn, eğer azâb-ı uhrevîden (ahiret azabından) dahi necât bulamayacak (kurtulamayacak) ise, va'd-i necâtin (kurtuluş sözünün) mahmûlü (haberliliği) kalmaz. Eğer    بِبَدَنِكَ    kaydına nazaran (göre) bu necât (kurtuluş), ancak Fir'avn'ın cesed-i bî-rûhunun (ruhsuz cesedinin) sâhile ilkâsıdır (bırakılmasıdır),  denecek olursa cevâben (cevap olarak) deriz ki: Gark (boğulmak) sûretiyle ölen bir kimsenin cesed-i bî-rûhu (ruhsuz bedeni) ister sâhile ilkâ olunsun (bırakılsın), ister ka'r-ı deryâda (denizin dibinde) nâ-bûd (bulunmasın yok) olsun, müsâvîdir (eşittir). Sâhile ilkâsında (bırakılmasında) meyyit (ölü) için bir fâide (fayda) olmadığından böyle bir kimseye: "Biz sana necât (kurtuluş) veririz" va'di (sözünün verilmesi) bî-mânâ (manasız) olmak lâzım gelir. Halbuki va'd-i ilâhî Hakk’ın verdiği söz) Hak'tır (gerçektir), bî-mânâ (manasız) olamaz. Binâenaleyh (bundan dolayı) Fir'avn hakkında mev'ûd (Va’d olunmuş (söz verilmiş) olan necât, (kurtuluş) rûhunun zulmet-i bedenden (beden karanlığından) çıkması ve âhirette de azâb-ı uhrevîden (ahiret azabından) halâsıdır. (kurtulmasıdır) Şu halde bu necât (kurtuluş) hissen (his olarak) ve ma'nen (manevi olarak) umûmi (hepsine genel) olur.

Devam edecek

 

 

 
 
İzmir - 19.11.2008
asliye@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com