Nesîmî Divanı - 11. Bölüm
Meryem Irmak
 

30 Haziran 2009
 

GAZELLER -8-

 

Hakkı bilen bilir bu gün aşk-ı hadîs-i Mustafâ

Nahv ile sarfı neyler ol oldu şehid-i Kerbelâ

 

Mantık ile mâ’niyi çok okuma sana derim

Geldi getirdi bî-gümân midhat-ı aşk-ı hel etâ

 

Râhat-ı rûh-ı cânımız yoksa yeri bu noktada

Kim dün ü gün okur bu cân sûre-i levh-i rabbenâ

 

Kıldı nazar bu cânıma ol şâh-ı layezâl ü hay

Hayy ü kadîm-i kün fekân gör ki ne der bu gün sana

 

Ol ezelî habîbi gör lamyezelî tabîbi sor

Kıl cânını ana fedâ gör bu sıfât-ı bâ-safâ

 

Şîr ü şarâbı ol verir cânına bir nigâh ile

Sen bu şarâbı içe gör deme ki ağudur bana

 

Şehd ise düşmenin eli alma sunarsa ol balı

İçme elinde şehdi sen ol ki hatâ durur hatâ

 

Mihmetli aşk-ı yâr ile gerçi ki çekse cân bu gün

Âşıka aşkı dil-berin uş cigerinde pür-belâ

 

Çekdi gamın Nesîmîyi sûret ile ma’âniye

Cân ile kûşiş eyledi buldu çü aşk ile safâ

 

 

 
 
İstanbul - 01.07.2009
meryemirmak@gmail.com
www.semazen.net
http://sufizmveinsan.com