Nesîmî Divanı - 12. Bölüm
Meryem Irmak
 

07 Temmuz 2009
 

GAZELLER -9-

 

Tavâf-ı ka’benin gerçi sevâbı çoktur ey mevlâ
Gönül Allâh evidir çün tavâf etmek anı evlâ

Yedi gökten dahı a’lâ gönüldür bi’llâh ey ârif
Gönül içinde buldular rumûz-ı sırr-ı mâ evhâ

Olar kim âşık-ı Haktır niderler hûr u gılmânı
Ki hûr u huld u gılmândır tufeyl-i âşık-ı şeydâ

Gel ey Hak isteyen tâlib mukaddes vâdiyi tayy et
Ki zahmetsiz ele gelmez ne kim istersen ey dânâ

Vücûdun şehrini gez gör gönül Tûrunda cân geldi
Münâcat etti Hakk ile tecellî gördü çün Musâ

Kişi her neyi kim sevse odur hem zikr ü tesbîhi
Nitekim dâ’imâ Vâmık dilinde zikr idi Azrâ

Müyesser olmadı vaslın Nesîmîye ayâ’dil-ber
Hayâlin mûnis ediptir dün ü gün zikri sen şâhâ

 

 

 
 
İstanbul - 08.07.2009
meryemirmak@gmail.com
www.semazen.net
http://sufizmveinsan.com