Nesîmî Divanı - 14. Bölüm
Meryem Irmak
 

14 Temmuz 2009
 

GAZELLER -11-

Levh-ı Mûsâ çün yüzünden sıydı açıldı nikâb

Sırr-ı tevhîdi ayân etti vü götrüldü hicâb

 

İstivâ sırrına yol buldu yüzünden ta ana

Cebra’îl çekti burâkı bindi gitti çün ukâb

 

Kâbe kavseyn degin gitti vü durmadı hemân

Gördü Hakkın yüzünü geldi dilinden bu hitâb

 

Âyet-i Seb’a’l-Mesân-î yüzünden buldu çün

Ümmetine dönüben dedi budur asl-ı kitâb

 

Kirpik ü kaşınla zülfün yedi âyet oldu çün

Bu yedi âyet su’âline ne verirsin cevâb

 

Fâtiha Seb’ a’l-Mesânî çün yüzünden feth ola

Rûşen ola sana bu ilm-i ledün ola savâb

 

Yüzüne karşı sücûd etmedi ol dîv-i racîm

Dedi kim ben oddanım ol görünür uşda türâb

 

Yüzüne karşı sücûdu bana müşkil görünür

Kılmadı secde ana uş yeridir nâr u azâb

 

Yüzüne karşı sücûdu kılmadı dîv-i racîm

Dedi ben ol zâtım anı görmemiştir uş türâb

 

Lâ’linin vasfını ger şerh edersen ser-be-ser

Yazmaya sına kalem âhım ile yana kitâb

 

Çün Nesîmîye bu Fazl açtı hidâyet kapısın

Çalınız çeng ü rebâb ü içelim nukl ü şarâb

 

 

 
 
İstanbul - 22.07.2009
meryemirmak@gmail.com
www.semazen.net
http://sufizmveinsan.com