Haftanın Sohbeti'nde
 
Nesîmî Divanı - 16. Bölüm
Meryem Irmak
 

04Ağustos 2009
 

GAZELLER -13-

Şol tamâm aynın yüzünden çünkü ref’ oldu nikâb

Zulmetin devrânı geçti zâhir oldu âfitâb

 

Leblerin câm-ı meyinden cümle eşyâ ezrimiş

Tayyib ey pâkize sâkı bâreke’âllâh ey şarâb

 

Ey yanağın hasretinden cennetin kalbinde nâr

Vey dudağın şerbetinden Kevserin aynında âb

 

Ey ruhun hamrâ gülünden lâlenin câmında mey

Vey gözün sevdâlarından nergisin câmında hâb

 

Hak te’âlânın kelâmı sûretin tefsiridir

Ey yüzün innâ fetahnâ Haktan açıldı bu bâb

 

Kirpiğin kaşınla zülfün Hak kitâbıdır velî

Ol kitâbı kim bilir min indihu ilmü’l-kitâb

 

Sûretin levhında yazılmış hurûfu bilmeyen

Bilmedi savm ü salâtin sağışın yevmü’l-hisâb

 

Âb-ı hayvândır dudağın Rûh-ı Kudsîdir demin

Sûret-i Hakdır yüzün va’llâhu a’lem bi’s-savâb

 

Kâdıyü’l-hâcât imiş la’lin meger kim âşıka

Her ne kim kıldı temennâ istecib geldi sevâb

 

Dil-berin yolunda ey sâlik ikilik perdedir

Benliğin ref’ olmayınca aradan gitmez hicâb

 

Ey Nesîmî secde kıl şol mâhâ kim Hakdan sana

Va’büdû iyyâhu ve’scüd va’kterib geldi hitâb

 

 

 
 
İstanbul - 05.08.2009
meryemirmak@gmail.com
www.semazen.net
http://sufizmveinsan.com