Nesîmî Divanı - 19. Bölüm
Meryem Irmak
 

26 Ağustos 2009
 

GAZELLER -16-

Gülşen-i Firdevs eder cân bâgını vasl-ı habîb
Âteş-i duzah kılar hem mihnet ü cevr-i rakib

Derdimin dermânına hiç kimse bulmaz çün ilâc
Yârdan özge çâre var mı söylegil sen ey tabîb

Çün belâ vü gussadan hâli degil gönlüm velî
Ben gedâyı kem-tere her dem verir artuk nasîb

Rahm eder şol gözlerin her kanda bir üftâde var
Ben fakirim ben hakirim cümleden miskîn garîb

Ger görür va’iz yüzüne dem-be-dem eyler figân
Oda yaka minberini görse anı hem habîb

Gül yüzün şem’ine uğrar kanda bir pervâne var
Hoş nevâyi sâz eder da’im nevâ-yı andelîb

Hâcet-i vasl oldu zülfünden Nesîmî müşkili
Subh-dem irdi getirdi ol sabâ hoş bûy-ı tîb

 

 

 
 
İstanbul - 26.08.2009
meryemirmak@gmail.com
www.semazen.net
http://sufizmveinsan.com