Nesîmî Divanı - 20. Bölüm
Meryem Irmak
 

02 Eylül 2009
 

GAZELLER -17-

Ey yüzün nasrun mina’llâh ey saçıh fethun karîb
Ey beşer sûretli Rahmân ey melek-simâ habîb

Vâlihim hüsnünde ey müşkîn saçından münfa’il
Cennetin bâğında reyhân sünbülün çininde tîb

Zülf ü rusârındır er-rahmânu ale’l-ârşi stevâ
Ka’benin mihrâbı kaşın fitneli aynın hatîb

Anber-efşân sünbülün esrârı oldu âşikâr
Geldi Rûhu’llâh ü mensuh oldu zünnâr u salîb

Sûretin levhınden indirdi kitâbı Cebrâ’il
Ey cemâlin Hak kitâbı innehû şey’ün acîb

Âşıkın esrârını Hakkı bilen arif bilir
Âşinâ hâlin ne bilsin nefsini bilmez garîb

Kim ki sevdâsından oldu sayrı şehlâ gözlerin
Şerbeti şîrîn lebindir Îsevî nutkun tabîb

Hûbların aşkından ey zahid beni men’ eyleme
Çün bana aşk eyledi kısmet gününde Hak nasîb

Ey edîp oy verme âdâbından ehl-i vahdete
Epsem ol niçin ki aşk âdâbını bilmez edîb

Cennet-i adnin gülistânı yüzündür şek değil
Ey gülistânında rûhu’llâha Rıdvân endelîb

Ey Nesîmî çün refîkın Fazl imiş ya’nî ilah
Lutf ile kahr oldu vâhid hem habîb oldu rakib

 

 

 
 
İstanbul - 02.09.2009
meryemirmak@gmail.com
www.semazen.net
http://sufizmveinsan.com