Nesîmî Divanı - 21. Bölüm
Meryem Irmak
 

08 Eylül 2009
 

GAZELLER -18-

Mahbubum kitâba girdi aldı eline kitâb
Açtı mecmû’a okudu oldu sayr ânu savâb

Aşka düştüm yürüdüm şol mektebin kapısına
Baktı gördü bende âşık vâlih ü cânı harâb

Hindû-yı kâkül acebdir gönlümü sayd eyledi
Yüzü gündüz saçı gece kılmaz özüne nikab

Dudağın la’l-i bedahşân dişlerin dürr-i semîn
Şol Hak için ey sanem kim kesmegil bizden hıtâb

Gözlerin Allâhu nûr kaşların kavseyn durur
Kirpiginin oklarıyla gör ki öldürdü şebâb

Şöyle devletlü Nesîmî hûr u vildân iledir
Çünkü Hakka vâsıl oldu cennetidir bî-hisâb

 

 

 
 
İstanbul - 08.09.2009
meryemirmak@gmail.com
www.semazen.net
http://sufizmveinsan.com