Nesîmî Divanı - 23. Bölüm
Meryem Irmak
 

27 Ekim 2009
 

GAZELLER -20-              

Ayâ latîf-i zamâne ayâ hulâsa-i zât

İşit bu sözlerimi tâ bulasın anda necât

 

Şerî’at emrini mürşid edin tarîkata gir

Kim ol tarîkat ilen sen içesin âb-ı hayât

 

Hakîkat ehli olursan görüne her ne ki var

Deminde ma’rifetinde buluna bin hasenât

 

Bu gün duruş özün için eyü amel ede gör

Yarınki ma’rekelerde behişt ola arasât

 

Bu gün bu dâr-ı fenâ bir nefes durur biliniz

Bu bir nefeste kılın sad hezâr savm u salât

 

Seni diri tutanı sen bilirsin ey azîz

Ki her nefeste bulasın anınca Kadr u Berât

 

Resul ü seyyid-i kevneyn ki mü’min âyînedir

Bu mü’min âyinesinden göründü cümle sıfât

 

Fenâ vefât ile nefsin bu üçü bir gecedir

Bekâ hayat ile gündüz bu akl ile mir’ât

 

Bekâ ilinden iriştin fenâda ilm okudun

Bu ilm ile seni bildinse ömrüne berekât

 

Eger bu ilmi bilip bilmedinse kendözünü

Götür bu defterini tîz bâzârda bir pula sat

 

Hazer kıl anla seni sen özünü bilmek için

Sakın ki cennet için olmaya yerin derekât

 

Kaçan ki katl edesin nefsini oda atasın

İrişe âyet-i fe’nzur döne hayâta memât

 

Diler misin ki yakîn el vere tecellîler

Gözün ayırma özünden bu nefsini oda at

 

Duruş bu ma’rifetin hırkasına cem’ ola gör

Dağılma dört yana âşık ki kandasın heyhât

 

Getirdi zâtını kıldı ayân bu âlemde

Yetirdi nûr-ı tecellî sürüldü çün zulümât

 

Ey neçe teşne-dile sözlerimden ire zülâl

Beriyye içre kalınca içe gör âb-ı hayât

 

Dilimden irdi kalemden döküldü kâğıda dür

Düzüldü cümle letâ’if cevâhir oldu sebât

 

Bir katre bahr-ı hakîkat sözünü derc edicek

Ki bir dakîkada bin türlü gösterir harekât

 

Bu ma’rifet bu tarîkat hakîkat oldu ayân

Şeriât emri için ver Muhammede salevât

 

Bu ma’rifet sözünün sırrını beyân edelim

Ayâ latîf-ı zamân ü ayâ hulâsa-i zât

 

Bu gün Nesîmî sözünün melâhatına iren

Hezâr secde kılar tûtî birle kand ü nebât 

 

 

 
 
İstanbul - 27.10.2009
meryemirmak@gmail.com
www.semazen.net
http://sufizmveinsan.com