Nesîmî Divanı - 4. Bölüm
Meryem Irmak
 

13 Mayıs 2009
 

GAZELLER -1-

 

Ey sıfâtın bahr-ı zâtın gevher-i zât-ı Hudâ

Ma’den-i fazl-ı vücûdun ey resûl-i kibriyâ

 

Âlemin cismi vü cânı senden ötrü oldu bil

Seyyid-i kevneyn-i âlem yâ Muhammed Mustafâ

 

Sûretin tâhâ ve yâsîn ey resûl-i mu’teber

Fe’rtekıb mâfi’s-semâ ey cemâlin kul kefâ

 

Sûretin İnnâ fetahnâ ey cemâlin kâf imiş

Ey boyun hem çü tebarek geldi sidrü’l-müntehâ

 

Ahseni takvîm sensin ey elem neşrah saçın

Ey ruhun şakka’l-kamer çün doğdu şemsü’d-duhâ

 

Vahdetin şem’i cemâlindir cemâlin uşta gör

Cânları pervâne kıldı ey hidâyetten zıyâ

 

Küntü kenzin perdesi senden açıldı âlem-e

Bu beyânın ilmi sensin iş delîl ü reh-nümâ

 

Ma’den-i cûd u sehâsın ey velâyet meskeni

Hel etâ şânına geldi yâ Aliyyü’l-Mürtazâ

 

Fâtıma ma’sûm oluptur hem Hadîce muhterem

Ma’den-i fahrü’n-nisâdır menbâ-ı hayru’n-nisâ

 

Gel bu bahr-i hayret içre dala görgil kim nedir

Aşk elinden ağu içti ol Hasan hulk-ı rızâ

 

Kâfir-i nefsin elinden gel oda gir ey gönül

Ger şehid olmak dilersen çün Hüseyn-i Kerbelâ

 

Âdem-i Âl-i abâdır Şems-i Zeynü’l-Âbidîn

Şol Muhammed Bâkırı gör mahrem-i zü’l-kibriyâ

 

Evvel ü âhır olardır zâhir ü bâtın olar

Ca’fer-i Sâdık çü Kâzım hem Alî Mûsa’r-Rızâ

 

Husrev-i her dü mekândır çün Takî vü bâ Nakî

Müctebâdır muktedâdır muktedâdır müctebâ

 

Askerîdir şâh-ı kevneyn menbâ-ı cûd u kerem

Hüccetü’l-kâ’im Muhammed Mehdî ol kân-ı vefâ

 

Vaktıdır kılsan zuhûr ey seyyid-i âhır zamân

Görset âhır yüzünü ey dürc-i dürr-i lâ fetâ

 

Derd-med oldu vücûdum müstemendem sensizin

Kim ki sana nâzir ola ol olur ayn-i safâ

 

Çün Nesîmî mahşerin haşrinden içti Kevseri

Sırr-ı Kehf oldu vücûdu buldu vahdet bâ-rehâ

 

 

 
 
İstanbul - 13.05.2009
meryemirmak@gmail.com
www.semazen.net
http://sufizmveinsan.com