Nesîmî Divanı - 8. Bölüm
Meryem Irmak
 

10 Haziran 2009
 

GAZELLER -5-

 

Her kimin kim reh-beridir sıdk u ihlâs u safâ

Ol durur dâreyn içinde bende-i hâs-ı Hudâ

 

Sâdıku’l-v’a dü’l-emîni ister isen sen bu gün

Çün bilesin sâdıku’l-kavlü’l-emîn-i Mustafâ

 

Cevrine sabr u tahammül eylegil müşriklerin

Neçe kim gördü resûl ile Aliyyü’l-Mürtazâ

 

Şerbet-i mâentahûri ister isen gam yeme

Devr elinden zehr nûş et çün Hasan hulk-ı rızâ

 

Ger bu gün bunda susuzluktan olur isen şehîd

Yarın andan haşr olasın bâ-Hüseyn-i Kerbelâ

 

T⒠atın fevt etme ger şeytân seni yol azdırır

Kıbleden döndürme yüzün neçe kim Zeyne’l-Abâ

 

Şol Muhammed Bakırı kim Hak yolundan dönmedi

Neçesi verdi hidâyet lutf-ı Allâhı ana

 

Ca’fer-i Sâdık merâtibin dilersen sâdık ol

Sıdk ile bu yolda kul ol bulasın menzil ulâ

 

Müdde-î ta’nına sabr et Mûsî-i Kâzım kim

Hakk ile ol dâ’im oldu dâ’imâ

 

Gel Alî Mûsâ Rızâ kimi Hakın emrini tut

Neçe kim Haktan gelir cân u gönülden ol rızâ

 

Hem Takî kimi vücûdun mülkünü virâne kıl

Bu fenâda fânî ol kim bulasın Haktan bekâ

 

Sırr-ı esmâdan haber bilmek dilersen çün Nakî

Müttekî ol müttekî ol müttekî ol bî-riyâ

 

Askerî kimi eger nefsin şerisin basasın

Şüphe olmasın ki sensin pâdişâh-ı dü serâ

 

Şol Muhammed Mehdî kimi adl edip lutf eylegil

Hiç gümânsız mesken ola cennetü’l-Me’vâ sanâ

 

Neçe kim kıldım nasîhat uş bu halka lîk ben

Kim kabûl etti bu va’zı buldu Haktan çok atâ

 

Gece gündüz zikr ü fikrim şâhid ü şem’ ü şarâb

Her zamân ü her nefes ben kâr u bârım dar-safâ

 

Şol Muhammed Mustafânın yüzü suyu hakkı’çin

Rahm etgil ben fakîr u miskine rûz-i cezâ

 

Hem bu oniki imâmın hürmeti hakkı için

Bu azâb ile beni yandırma der-nâr ey Hudâ

 

Çün sekâhum şerbetin içti Nesîmî der-ezel

Sırrı keşf oldu rumûzu sırr-ı zât-ı kibriyâ

 

 

 
 
İstanbul - 10.06.2009
meryemirmak@gmail.com
www.semazen.net
http://sufizmveinsan.com