A.K. GEYLANİ Hz. - SIRR’ÜL ESRAR'dan “Yansımalar”

5. Bölüm

www.sufizmveinsan.com
 
 

Eserin adı     : Sırr’ül-Esrar

                     (Ötelerden Haber)

Müellifi         : ABDULKADİR GEYLÂNİ (K.S.) (1077-1165)

Mütercim      : Abdulkadir AKÇİÇEK

Yayınlayan    : Bahar Yayınları – İstanbul / 0212 518 26 26

Yansıtan       : Hamdi CENİK

www.sufizmveinsan.com

Şeriatın orucu; gündüz olunca yemekten, içmekten beri durmak ve meşru münasebeti terktir.

Tarikatın orucu; gece gündüz, bütün duyguları cümle haramdan korumaktır.

…

Şeriatın orucu muvakkattır. Fakat tarikat orucu ebedidir, ömür boyu devam eder. Asıl oruç budur. Çünkü Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurur:

-Bir çok oruç tutanlar vardır ki, tuttuğu orucun yalnız açlığı ve susuzluğu yanına kalır.

Dolayısıyla bir çok oruçlu iftar eder ve birçok iftar eden de oruçlu durur… Yani duygularını kötülüğe kaymaktan korur.

-Oruçlunun iki sevinci vardır; bir iftar anında, öbürü de görüş anında, buyuruyor Efendimiz (s.a.v.)

Şeriat ehli bu Hadi-i Şerifi tefsir ederken der ki:

-İftardan maksat; gün battığı zaman yemeye başlanmasıdır. Görüşten murat ise; bayram hilalinin görülmesidir.

Tarikat ehli der ki:

-İftardan murat, cennetteki nimetleri yemek için oraya girmektir. Allah cümlemize nasip etsin. Görüşten murat ise; sır gözü ile açıktan Allah-ü Teâlâya nazardır…

Bu oruçlardan başka bir de hakikat orucu vardır; o da kalbi Allah’ın zatından gayrına tapmaktan almaktır. (94,95)

Şeriattaki hac; şartlarını yerine getirerek BEYT’i ziyarettir. (97)

Tarikattaki hacca gelince; onun yol hazırlığı ve yolda lazım gelecek eşyaları vardır. İlk hazırlık, bir telkin sahibine meyildir. Ve ondan bir şeyler almak… Sonra manasını düşünerek dille zikir… Burada zikirden kasdımız, L İLÂHE İLLALLAH… cümlesidir.

...

Zahirdeki Kâbe’nin, ziyarete gelecek kullar için temiz edilmesi gerekir. Batın Kâbe’sinin de Hakkın nazarı için temiz tutulması icap eder. (97)

KAHHAR ismi yokluk kapısını açar ve küfür perdelerini kaldırır. (98)

Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurur:

-Öyle ilimler vardır ki, onlar gizli hazine gibi dururlar; ilâhi ilimlere vakıf olanlardan gayrisi bilemez. (100)

Halvet halinin zahirdeki manası şöyledir: İnsan, nefsini alıştığı şeylerden alabilmesi, manevi duyguların açılması ve yersiz huyları ile halka eza etmemesi için, kendisini bir yere hapseder ve insanlardan ayrı yaşar. Bunu yaparken iyi niyet sahibi olması, arzusu ile bir nevi ölüm haline geçmesi, aynı şekilde mezara girmesi gerekir. Gaye Allah rızası için olmalı. (104)

Batıni manadaki halvet: Kalbe; nefse ve şeytana ait herhangi bir fikrin sokulmaması, yemek, içmek, giymek gibi işlerin oraya koyulmaması, çoluk/çocuk, evde beslenen at ve benzeri mahlûkun sevgisi oradan uzak tutulması ile mümkündür. (105)

Tasavvufun ilk gayesi, kalbin pak olmasını temindir. Nefsin boş arzularını kesip atmaktır. (107)

Güzel kelime; dili boş şeylerden korumaktır. (107)

Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurur:

-Deniz ol, şeklin değişmez ama; orada nefsin karacı askerleri ölür. (108)

Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurur:

-Küçük su dökünürken sıçramamasına dikkat ediniz, çünkü o kabir azabı için bir işarettir. (110)

Uykunun ilk halinde ve tam uyku halinde görülen rüyalar gerçek olduğu gibi, faydalıdır da.. (113)

Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurur:

-Rüyada beni gören gerçekten görmüş olur; çünkü şeytan benim şeklime giremez.

Bu demek olur ki, hakikat ve basiret nuru ile şeriat, tarikat, marifet nuruna uyarak bana uyanları da, şeytan temsil edemez. (113)

-Ben ve bana uyan basiret üzere… (Yusuf-105) âyetindeki “Bana uyan” cümlesinde bir işaret vardır. Nebi ve Resullere tam varis olan Kâmil mürşidi anlatır. Demek olur ki; benden sonra irşad, her yönden, benim Batıni basiretime sahip olan kimse tarafından yapılacaktır. Burada tam velayet haline sahip olan zat murat edilmektedir:

-Velî olan mürşid.. (Kehf-171)

Âyeti de aynı şeye işaret eder. (114,115)

 

 

 
 
Yansıtan: Hamdi Cenik
İstanbul - 25.03.2008
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com