İbn-i Arabî Hz. VASİYETLER–1’den Yansımalar:

3. Bölüm

www.sufizmveinsan.com
 
 

Kitabın Adı:   KİTAB’UL VASÂYÂ

                    FUTÛHAT DERYASINDAN

                    VASİYETLER-I

Müellifi    : Şeyh-ül Ekber Muhyiddîn İbn’ül ARABÎ (1165-1240)

Mütercim : Abdullah Tâhâ FERAİZOĞLU

Nâşir       : Remzi GÖKNAR

Yayınevi  : KİTSAN Yayınları – İstanbul – 0212 513 67 69

Yansıtan  : Hamdi CENİK

www.sufizmveinsan.com

“Kün feyekûn” emrinden daha ziyade infaz edici bir hüküm olamaz.

Öyle ise, riyâseti Allah’ın riyâseti ile olanın riyâseti en yüce riyâsettir.

Riyâseti Allah ile olan kul, Allah’ın riyâsetinin bekâsının aynını kendi bu geçici riyâsetinde görür ve riyâsetinin gerçekleşmesi esnasında Allah’ın riyâsetinin emsalsiz olduğunu bilir. Artık o kula, “Abd’un Rabbun” denir.

Yani o reis olması itibariyle, Mâlik manasına gelen “RAB” ve Allah’a kul olması itibariyle “Abd” olmuştur.

Allah Teâlâ’ya ise; mutlak Mâlik manasına gelen “RAB” denir. “Abd” denilemez!.

Binaenaleyh, kul da bu itibarla cem’iyet, Allah Teâlâ’da ise ferdiyet ve VAHDET vardır.

[Riyaset= Reislik, bir işi idarede başta bulunmak, başkanlık.]

…

İnsanın imtihan edildiği dört fitneden üçüncüsü MAL sevgisidir.

İnsanın yaratılışında mala karşı  meyli bulunduğundan dolayı, mala meyl kökünden türetilen Mâl kelimesiyle isim verilmiştir. (138)

Mal sevgisi, hidâyet veya dalâletin gerçekleşmesine vesile olacak imtihanın sebebidir.(139)

Artık arifler, malı Allah’a ödünç vermelerinde sadakanın Rahman’ın eline düştüğünü görürler ve o ödünç vesilesiyle Rahman’ın kullarına malı sunma vuslatı gerçekleşir.. (140)

Allah Teâlâ mal ile ve malı onlardan istemekle kulları imtihan etti.

Hadis-i Kudsi’de Allah, kendisini servet sahibi olanlarda ihtiyacını arz eden kulun yerine koyarak;

-Ey Ademoğlu, Ben senden su istedim sen Bana su vermedin ve Ben, senden yemek istedim, sen Bana yemek vermedin.. buyurdu.

…

O fitnelerden dördüncüsü evlâd sevgisidir.

Çocuk, babasının sırrı, ciğerinin bir parçası ve ona eşyanın içinde en yakın olduğu için evlâd sevgisi kişinin aslında kendisini sevmesidir…

Dolayısıyla Allah, kişiyi kişinin nefsinden çıkan parçayla, Allah’ın emirlerine riayet edip etmemesi hususunda imtihan eder.

Hz. Rasûlullah’ın kızı Hz. Fatıma hakkında;

Eğer Muhammed’in kızı Fatıma da hırsızlık yaparsa onun da elini kestirirdim… buyurması delâlet eder. Ki Hz. Rasûlullah’ın  Hz. Fatıma’ya olan sevgisi her kesin malumudur.

Yine aynı mevzua binaen Hz. Ömer’in oğluna had vurdurması sonunda Hz. Ömer’in oğlunun ölmesi gibi.

…

Yine bir kadın ve Maiz kendi ihtiyarlarıyla zina suçunu ikrar edip “Recim” edilerek öldürüldüler.

Yani, Ömer’in evlât sevgisi, kadın ve Maiz’in can sevgileri Allah’ın kanunlarının icra edilmesine engel olmadı.

İşte onun içindir ki onların (Kadının ve Maiz’in) tevbesi olundu mu?.. diye soranlara Allah Rasûlü:

-Eğer onların tevbesi (inden dolayı hasıl olan sevap) bütün ümmete taksim edilirse hepsine yeterli olur, cevabını buyurdu.

Ey Aziz!.. Anla!..

Hangi tevbe kendini feda etmekle yapılan tevbeden daha büyük olabilir?... (142)

Hadis-i Kudsi’de Allah şöyle buyuruyor:

Dünyadaki sevdiklerinden (bazısının) rûhunu aldığım halde sabreden îmanlı kullarım için Cennetten başka mükâfatım yoktur. (143)

Rasûlullah (s.a.v.) :

ALLAH “TEK” dir. Tek’i sever, buyurmaktalar.

Öyle ise; Allah kendisinden başka hiç kimseyi sevmemiştir… Zira, Vitr, “O” nun ismidir.

…

Hadis-i Kudsi’de Allah şöyle buyuruyor:

Ey Kur’ân ehli olanlar amellerinizde Tek’liğe riayet edin.

Kur’ân ehli, EHLULLAH’dır.

Bil ki!..

Kur’an gereği hayatını düzenleyenler, Allah’ın koruması altında olurlar.

Artık sana vasiyetim şudur; amellerinde Tek’liğe riayet et!..

Mesela; gözlerine sürme çekmeyi irade ettiğinde her bir gözüne bir veya üç defa sürme çek..

…

Son lokmanın TEK olmasına riayet et.

Su içmeyi irade ettiğinde yudumlamanı tekle.. Hatta seni hıçkırık  tuttuğunda, yedi yudum su içersen hıçkırığın derhal kesilir.

…

Bir şey anlattığın zaman da üç kere ikrar et!.. Çünkü Allah Resûlü’nün adeti böyle idi. (146,147)

Ebû Hureyre (r.a.) diyor ki:

-Halîlim (s.a.v.) bana üç şeyi tavsiye etti…

Dikkat edilirse Allah Resûlü’nün tavsiyesini ÜÇ yani, TEK’likle bitirmiş.

Allah Resûlü’nün tavsiye ettiği o üç şeyden birisi:

-Vitir namazını edâ etmeden uyuma… tavsiyesidir. (148)

Ebû Hureyre (r.a.) rivayetine göre, Allah Resûlü (s.a.v.) şöyle buyuruyor:

-Allah Teâlâ’nın doksan dokuz, yüzden bir eksik ismi vardır. Onları kim sayarsa Cennet’e girer. (149)

O’nun, sana verdiği nimetlere karşı şükür etmen nasıl nimetlerin artışına vesile ise, sen de emir ettiklerini uygulamakla “O”nun sana olan şükrünü artır.

…

Âlemde tam olan hiçbir şey yoktur ki, Allah için olmasın..

Dolayısıyla da, senden aldığı hiçbir şey yoktur ki kendisine almasın ve sana verdiği hiçbir şey yoktur ki “O”ndan olmasın.

Her şey “O”ndan gelir ve dönüşü de “O”nadır. (155)

 

 

 
 
Yansıtan: Hamdi Cenik
İstanbul - 18.09.2008
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com