İbn-i Arabî Hz. VASİYETLER–1’den Yansımalar:

8. Bölüm

www.sufizmveinsan.com
 
 

Kitabın Adı:   KİTAB’UL VASÂYÂ

                    FUTÛHAT DERYASINDAN

                    VASİYETLER-I

Müellifi    : Şeyh-ül Ekber Muhyiddîn İbn’ül ARABÎ (1165-1240)

Mütercim : Abdullah Tâhâ FERAİZOĞLU

Nâşir       : Remzi GÖKNAR

Yayınevi  : KİTSAN Yayınları – İstanbul – 0212 513 67 69

Yansıtan  : Hamdi CENİK

www.sufizmveinsan.com

Âlimlere bir şey sual edilirse cevap vermeleri farzdır.

Eğer, sual edilen şeyi, bildiği halde cevap vermeyerek gizlemeye çalışırsa, kıyamet gününde ateşten gemlerle gemleneceklerdir.

Allah, kitapta bildirdiği gerçekleri gizleyenlerin ve o gerçekleri çok kıymetsiz şeylere karşılık satanların, hiçbir pay ve nasipleri olmayacağını, bize haber vermektedir. (279)

Allah’ın âyetlerini inkar ile kâfir olanlar, haksız yere Enbiya’yı öldürenler ve insanlar içinden adaleti emredenlerin canına kıyanlar (yok mu) onları pek acıklı bir azap ile muştula!.. [3/20] (284,285)

Allah Rasûlü, Allah’ın Zât’ına tefekkür etmemizi yasakladı.

Zira, ALLAH’IN BENZERİ YOKTUR. (285)

Birçok Medineli kadın ve çocuk düğünden geliyorlardı… Allah Rasûlü Efendimiz onları görünce ayağa kalkarak, üç kere:

-Allah’ın hakkı için, insanlar içinde en çok sevdiğim sizlersiniz, buyurdular.

…

Allah Resûlü (s.a.v.) Ensar hakkında  şöyle buyurmaktadır:

-(Bana yardım eden) Medinelileri ancak mü’min olan sever. Onlara ancak münafık olanlar düşmanlık eder. Kim yardımcılarımı severse Allah’da onları sever. Kim onlara kin tutarsa Allah’da ona kin tutar.

…

-Ensar’ı sevmek, îman alâmetidir. Onlara kin tutmak, nifak alâmetidir. (291,292)

Münafıklık alâmeti, konuştuğunda yalan söylemek, söz verdiğinde sözünde durmamak, bir şey emânet edilirse ona hıyânet etmek ve birisine husûmet ettiğinde, ona iftira atmak sûretiyle muamele etmektir..

Senin, dürüstlüğüne inanan kardeşine yalan söylemen, en büyük hıyanettir.

Bil ki!..

İnsan yalan söylediğinde ondan öyle pis bir koku gelir, Melekler o kokudan ötürü o şahıstan otuz mil uzaklaşırlar…

Şeytan, insana günah işlemesi için vesvese verir ve insan o günahı işlediğinde de.. şeytan-lain, kendisine ait olan azabın daha da artmasından korkarak, günahkâr olan kimseden derhal uzaklaşır.

Öyle ise; o yalandan dolayı çıkan yaramaz kokuları zevk (his) etmeye gayret etmelisin.

Ancak.. bilesin ki!..

Dimağında o yaramaz kokuları zevk (his)  etmene engel olan perdeler vardır. (298)

-(Şeytan) Ben sizden kat’iyyen uzağım. Gerçek ben sizin, göremeyeceğinizi görüyorum. Ben Allah’tan korkarım elbet!. Allah, ukubetinde çok şiddetlidir. [Ukubet= (Ukubât) İşkence, azab, eziyet, ceza] - [8/48] (299)

Şeytan, her iğvâdan sonra tevbe eder etmez bir başka iğvâya başlar. [İğva=Ayartmak, azdırmak, baştan çıkarmak] - (299)

Bir adam, yapmış olduğu kötülükten tevbe etmezse hem kendi günahını, hem de o kötülükle amel edenlerin günahının cezasını çekecektir.

“Va’d” inden sakın dönme!..

Amma, “vaid” veya “ia’d” dan dön.

Çünkü Araplar, hayırlı bir iş yapmaya söz verdiklerinde o söze “Va’d” derler..

Kötülük işlemeye söz verdiklerinde de o söze “vai’d” veya “ia’d” derler.

Kötü bir şey yapmaya söz verdikten sonra, onu yapmaktan vaz geçersen ona; “Sözünden dönmekle yalancı..” denilmez. Belki “Güzel ahlaktan olan kerem, avf ve müsamaha etmek..” denir. (300)

Hiç şüphesiz kibir, kendini beğenmek ve süslü püslü giyinip çalım satarak yürümek, mü’minin kurtuluş yolundaki eziyet verici engellerindendir.

Bu tür hastalıkları gidermek ancak zıtları ile amel etmekle mümkündür.

İşte bundan dolayı..

Allah Rasûlü Aleyhisselâm Efendimiz;

-Pejmürde olmak îmandandır… diye buyurmuşlardır. (308)

Başka bir eserden “YANSIMALAR” da buluşmak üzere hoşça kalın.

Allah “Muin” imiz olsun..

 

 

 
 
Yansıtan: Hamdi Cenik
İstanbul - 16.10.2008
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com