SOHBET KONULARI - 20

www.sufizmveinsan.com
 

1- İki deniz yürür, karşılaşır; hatta mahcuplara göre birleşir, fakat aralarında berzah

–İnsan-ı Kâmil- vardır, şaşmazlar. (Rahman-55/20) (A.K.Geylâni- Sırr’ül Esrar-21)

Rahman Sûresi – 55/20: Aralarında bir berzah var, birbirinin sınırını aşamıyorlar (böylece kendi orijinalliklerini ve iki deniz halini muhafaza ediyorlar). (Hasan Güler-“B” Meali)

2- Saff Sûresi-61/14- Ey iman edenler, Allah’ın Ensarı (yardımcıları) olun (uluhiyyet kudsiyetine, beşeriyet kanatlarıyla uçulmaz; ilahi sıfatların izharını kabule hazırlanın)!...

MeryemOğlu İsa’nın Havariyyuna (Havarilere):

“Allah’a (giden yolda; seyr-i sülük’te) kim benim Ensarımdır?” dediği gibi...

Havariyyun dedi ki:

“Biz Allah’ın Ensarı’yız”... (Hasan GÜLER “B” Meali)

Elmalılı Meali: 61/14- Ey inananlar, Allah'ın yardımcıları olun.

Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilere:

"Allah'a (giden yolda) benim yardımcılarım kimdir?" demişti.

Havariler:

"Allah (yolun)un yardımcıları biziz." dediler…

(Ensar: Yardımcılar, müdâfiler.)

3- Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurur:

-İlim tahsili içinde iken ölen kimseye, Allah kabrinde iki melek memur eder; onlar taa kıyamet gününe kadar marifet ilmini öğretirler.. O kimse kabrinden kalkarken; âlim, ârif olarak kalkar. (A.K.Geylâni- Sırr’ül Esrar-64)

4- Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurur:

-Bir çok kimseler ölürken cahil ölür, ama kabrinden âlim ve ârif olarak kalkar. Bir çok kimseler de âlim olarak ölür, ama kabrinden cahil, fasık ve müflis olarak kalkar. (A.K.Geylâni- Sırr’ül Esrar-64)

5- Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurur:

-Âlim nakış yapar, ârif ise parlatır. (A.K.Geylâni- Sırr’ül Esrar-90)

6- Kim Allah içinse, Allah da onun içindir. Kim O’na karşı huşû duyarsa Allah o kimseyi korur.

(Gazali-Tevhid ve Ledün Risaleleri-18)

7- “Kadere iman”, bize Kurân-ı Kerîm’de “sünnetullah” olarak bildirilen, evren içre evrenlerin varoluşundaki sistem ve mekânizmaya inanmaya işaret eder! (A.Hulûsi-YENİLEN-176)

8- İnsan, melekût âlemine geçmesi için iki defa doğması lâzım; ki kuşlar da iki defa doğar. (Hz. İsa) / (A.K.Geylâni- Sırr’ül Esrar-44)

9- Alçalmada yücelik  olmasaydı, yüzlerimiz, görüneni gözler ile aramakla alçalmazdı…

İşte bundan dolayı Allah bize, secde etmemizi emr etti..

O halde, biz de Hakk’ı hem ulvî hem de süflî olan her şeyde müşahede ederiz. (Vasiyetler-Arabi-23)

10- Erkeklerin süsü edeptir, kadınların süsü altındır. (Hz. Ali-Hikmetler ve Sırlar-59)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 26.10.2007
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com