SOHBET KONULARI - 34

www.sufizmveinsan.com
 

1- Yâsîn Sûresi - 36/70: Ta ki (kalbi) diri olanı uyarsın ve kafirler (perdeliler) üzerine de o kavl (şakavet hükmü/kıyamet) hakk olsun/gerçekleşsin. (H.Güler- “B” Meali)

Elmalılı Meali - 36/70: (Bu), diri olanları uyarmak ve kâfirlere de azab sözünün hak olması içindir.

2- Bakara Sûresi - 2/71: (Musa cevaben dedi ki:) “(Allah) diyor ki, muhakkak ki o bakara zelül değil/boyunduruk altına girmemiş/amel ile boyun eğdirilmemiştir; Arz’ı/araziyi sürmemiş, ekini sulamamış; müselleme/serbest dolaşan/hiç çalıştırılmamış/salim’dir, alaca(ikinci bir renk) yoktur onda(sırf sarı)”... Dediler ki: “İşte şimdi Hakkı getirdin/tam anlattın”... Ve akabinden o (bakara’yı) boğazladılar; nerdeyse/az kalsın yapmayacaklardı. (H.Güler- “B” Meali)

Elmalılı Meali - 2/71: Musa, "Rabbim buyuruyor ki o, ne çifte koşulup tarla süren, ne de ekin sulayan, ne de salma gezen ve hiç alacası olmayan bir sığırdır". Onlar da: "İşte tam şimdi gerçeği ortaya koydun." dediler. Nihayet onu bulup boğazladılar. Az kaldı yapmayacaklardı.

3- Hz. Câbir (r.a.) anlatıyor:

-Resulullah (s.a.v.)'i Enmâr Gazvesi'nde bineğinin üzerinde doğuya müteveccih olarak nafile namaz kılarken gördüm. (K.S.12-162/4265)

4- Sahr İbnu Vedâa el-Gâmidî (r.a.) anlatıyor:

-Rasûlullah (s.a.v.) şöyle dua ederdi:

-Allah'ım, ümmetime erkenciliği mübarek kıl. (K.S. 2156)

5- Hz. Ömer bir cenaze namazını kıldıracağı sırada gaipten bir ses işitiyor:

—Ey Ömer bizi de bekle, Allahın rahmeti üzerine olsun.

Bir adam gelip safa katılıp tekbir alıp namazı kılmaya başlamadan:

—Yarabbi eğer ona azap edersen, bu şahıs günahkârdır. Ama onun günahlarını affederek ona mağfiret kılacak olursan o merhametine muhtaçtır…

Hz. Ömer sahabelere bakıyor.Cenazeyi mezara koyup toprak attıklarında o adam diyor ki:

—Ne mutlu sana ey mezar sahibi. Çünkü sen, arif, hain, hazin (maliyeci), katip (memur), ve zabıta (kolluk kuvveti) değildin.

Hz. Ömer yanındakilere:

—O zatı yanıma getirin, namazda ve buradaki konuşmasının manasını soralım, der.

Ashap onu aramaya gidiyorlar ve o zatı bulamıyorlar.

Sahabeler:

— Ey Ömer o zat kimdir?

— Vallahi o zat Efendimiz(s.a.v.) tarafında bize gönderildi o Hızır Aleyhisselamdı, der. (Ö.F.Hilmi - Hızır Aleyhisselam /203)

6- Erken kalk, mutlu olursun. (Hz. ALİ – Hikmetler ve Sırlar:34)

7- O büyük zatlar, bu âlemde birçok yönden öldüler:

İlk defa haram işlere girmekle öldüler.

İkinci defa da şüpheli işleri bıraktılar.

Üçüncü olarak mubah olanı bıraktılar.

Dördüncüde helâl olanı attılar.

Beşincide ise, Mevlâ Taâla’dan gayri her şeyi bir kenara atmak suretiyle benliklerinden geçip gittiler. (A.K.GEYLÂNÎ-İlâhi Armağan / 450)

8- Hikmetin hakikatine ledün ilmi ile nail olunur. (GAZALÎ-Tevhid ve Ledün Risaleleri-95)

9- İnsan hayâl ettiği sürece yaşarmış.. Niceleri vardır ki, yaşar görünür, ölülerdir; ve niceleri vardır ki, asırlardır diridir!.  (Ahmed HULÛSİ- Dosttan Dost’a-886)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 31.01.2008
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com