SOHBET KONULARI - 70

www.sufizmveinsan.com
 

İyi niyet, en yakın çevremizden başlayarak, başkalarına yardım yapılmayı gerekli görmek, öğrendikten sonra da bunu etkili biçimde bir şeyler yapmaya çabalamaktır. Bu nedenle yardımcı olmak, paylaşmak gayesi ile sohbet ortamlarında önemli konuları teşkil edecek soru düzeyinde bazı metinleri hazırladık.
Umarım faydalı oluruz.


1- Zuhruf Sûresi (43) / 33:

Eğer insanların (zenginlikleri) tek bir anlayış toplumu hâline gelmeleri sonucunu getirmeseydi (zenginlik dışa dönük yaşamı getireceği için kişiyi içe dönük zenginlikten engeller), elbette Rahman'ın hakikatleri olduğu gerçeğini inkâr edenlerin evlerini gümüşten tavanlar ve çıkacakları gümüşten merdivenlerle donatırdık...

(Ahmed HULÛSİ  ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış)

2- Huzeyfe (r.a.) anlatıyor:

—Resûlallah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde buyurdular ki:

—Her ümmetin Mecusileri vardır. Bu ümmetin Mecusileri "kader yoktur!" diyenlerdir. Bunlardan kim ölürse cenazelerinde hazır bulunmayın. Onlardan kim hastalanırsa ona ziyarette bulunmayın. Onlar Deccal bölüğüdür. Onları Deccal’a ilhak etmek Allah üzerine bir haktır." (Kütüb-i Sitte - 14–34 / 4846)

3- Ebu Mâlik veya Ebu Amir el-Eş'ari (r.a.) anlatıyor:

—Resûlullah (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde buyurdular ki:

—Ümmetimden bir kavim, ferci (zinayı), ipeği, içkiyi, çalgıyı helal addedecektir. Bir kısım kavimler de bir dağın eteğine inecekler. Onların sürüsünü, çoban sabahları yanlarına getirecek. (Fakir) bir adam da, bir ihtiyacı için yanlarına gelecek.

Onlar adama:

—Bize yarın gel! derler.

Bunun üzerine Allah onları geceleyin yakalayıverir ve dağı tepelerine koyarak bir kısmını helak eder. Geri kalanları da mesh ederek Kıyamete kadar maymun ve hınzırlara çevirir.  (Kütüb-i Sitte / 4753)

4- Aklı başında olan için fakirlik yoktur. (Hz. Ali – Hikmetler ve Sırlar / 225)

5-"Allâh isimleri" olarak bildirilen özellikler, ötelerde bir tanrının çeşitli cici-güzel isimleri midir? Yoksa bir "varlık-vücud sahibi" kabul edilenlerin tüm özelliklerini, asılları itibarıyla "yok"ken; "zıll = gölge" varlığına verilen isimden ve açığa çıkan özelliğinden dolayı, duyu ve şartlanmanın ayrı bir varlık verdiği; gerçekte ise "Allâh" ismiyle işaret edilenin yaratış özelliklerine dikkat çekmek için midir?

(Ahmed HULÛSİ -  ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış / ESM ÜL HÜSNÂ)

6- Bu "nokta"nın ilim mertebesinde ilmî açılımı ile "melekût âlemi" meydana gelmiştir ki bu mertebe, evren içre evrenlerin meydana geldiği "salt enerji okyanusu"dur. Burada çokluktan, çokluğa ait sayısallıktan ve birimsellikten söz edilemez!.

(Ahmed HULÛSİ – YENİLEN! / Anladığım İslâm / S:16)

7- Senden aşağılarla çekişme, küçük düşersin.

(Abdülkâdir Geylânî Hz. Fütûhû’l Gayb / 217)

8- Anladım ki ben, bana anlatılanların toplamıyım. Bunda, Muhammedi makam sahibi, Muhammed (s.a.v) ceminin varisi olduğuma ilişkin bir müjde vardı.

(İbn-i Arabî Hz. Kur’an Mührü / 241)

9- Bize ulaşan bir rivayete göre, Allah-ü Teâlâ, Davud (a.s.)’a şöyle buyurmuştur:

İşte ben sevdiklerimin kalbini bilirim. Gece olunca onların kalbine tecelli ederim. Onlar benimle konuşurlar. Huzur içinde kelam ederler.

(Ahmed er-Rufâî Hz. Onların Âlemi / 345)

 

 

 
 
Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul - 27.03.2009
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com