Bazı Ayetler ve Anlamları -1-

 

1.“Ve fiy enfusikum,efela tubsirun”(51 Zariyat-21)

Nefslerinizde!.Hala görmüyormusunuz.?

2. “Hu vel Evvelu vel Ahiru vez Zahiru vel Batın”(57 Hadid-3)

“O dur Evvel ve Ahir veZahir veBatın”

3. “  Ela inne HU Bikülli şey’in muhıyt”(41 Fussilet-54)

“Dikkat edin;O gerçekten Şey’in kendisi olarak ihatadadır”

4.“Ve HU ve meakum eyne ma küntüm”(57 HADİD-4)

“Nerede olursanız olun, sizinledir”

5. “Ve ma halaknes semavati vel arza ve ma beynehuma illa  Bil HAKK”(15 HİCR-85)

“Semaları ve arzı ve aralarındakileri yanlızca HAK olarak halkettik”.

6.“Fe eynema tuvellu  fesemme VECHULLAH”(2 BAKARA-115)

“Her ne yana dönerseniz Allah’ın VECHİ oradadır”.

7.“İkra kitabek, kefa Binefsik el-yevme aleyke hasiyb”(17 İSRA-14)

“OKU kitabını,bugünde Hasiyb olarak nefsin yeterlidir”.

8.“Kulillah sümme zerhum”(6 EN’AM-91)

“ALLAH de ötesini bırak”

9.Kad eflaha men zekkaha”(91 ŞEMS-9)

“Gerçek şu ki,NEFSİNİ  arındıran kurtuldu”

10. Ve ma rameyte iz rameyte ve lakinnALLAHe rama”(8 ENFAL-17)

“Attığında sen atmadın,atan ALLAH’tı”

11.”    Ve  minennasi men yekulu amenna Billahi ve Bilyevmilahiri ve mahum Bimu’minin”(2 BAKARA-8)

“Ve insanların bir kısmı,~B-harfinin işaret ettiği sır kapsamında olarak Allah’a ve yine –B-harfinin sırrını anlamış olarak  iman etmemişlerdir.”

12.”Ya eyyuhellezine amenu,Aminu Billahi...”(4 NİSA-136)

“Ey iman edenler,iman edin~B~harfindeki anlam itibariyle ALLAH’a”..

13.”Ma min dabbetin illa hu ahizun Binasiyetiha”(11HUD-56)

“Hiçbir canlı  yoktur ki Ra’bbim  alnında çekip götürmesin!.”

14.”Allahu  yectebiy ileyhi men yeşa”(42 şura-13)

“Allah dilediğini kendine seçer.”

15.”Ve Rabbuke yehluku ma yeşau ve yehtar;makane lehumul hiyerah”(28 KASAS-68)

“Rabbin dilediğini halkeder ve dilediğini seçer...Onların ihtiyarları (tercih hakları) yoktur![insanlar takdirlerindekini yapmak zorunda dırlar!]

16.”İnna külle şey’in halaknahu Bİ-KADER”(54 KAMER-49)

“Gerçekten biz,herşeyi kaderiyle halk  ettik!..”

17.”OKUNUŞU:”Ma esabe min musiybetin filarzi vela fiy enfusikum illa fiy kitabin min kabli en nebraeha.. Likeyla te’sev ala ma fatekum vela tefrahu bima ataküm”(57 HADİD-22,23)

“ANLAMI:Yeryüzünde ,yani afakta ve nefislerinizde ,yani varlığınızda meydana gelen  hiçbir musibet yoktur ki ,biz onu yaratmadan evvel bir kitapta belirlemiş olmayalım..Bunu,elinizden çıkana üzülüp ümitsizliğe düşmeyesiniz ve (ALLAH’IN)size verdiği ile sevinip  şımarmayasınız diye açıklıyoruz.”

18.”Ve asa en tekrahu şey’en  ve huve hayrun leküm ve asa en tuhibbu şey’en ve huve şerrun  lekum, vallahu ya’lemu ve entum la ta’lemun”(2 BAKARA-216)

“Olabilir  ki  ,bir şey sizin için hayırlı olduğu halde siz onu kerih(tiksindirici) görürsünüz..Ve bir şey sizin için şer olduğu halde onu seve bilisiniz...ALLAH bilir siz bilemezsiniz.”

19. “Ve in min şey’in illa yusebbihu  Bihamdihi velakin la tefkahune tesbihahum”(17 İSRA –44)

“Hiçbir şey yoktur ki ,O’nu (O’nun) hamdiyle tesbih etmesin.Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız!..”

20.“Leyse lil insani illa ma se’a”( 53NECM-39)

“İnsana kendi çalışmalarının getirisinden başka  bir şey yoktur.”

21.“Velev şae rabbuke leamene men fil arzı küllühüm cemiy’a efeente tukrihunnase hatta yekunu   mu’miniyn.Ve ma kane linefsin en  tu’mine illa Biiznillahi ve yec’alurricse alellezine la ya’kilun”(10YUNUS-99,100)

“Eğer Rabbin isteseydi yeryüzündekilerin  tamamı  iman eder di.O halde mümin olmaları için insanları sen mi zorlayacaksın...Allah’ın izni olmadıkca  hiçbir kimsenin iman etmesi mümkün değildir..Allah  murdarlığı aklını kullanamayanlar üzerine bırakır.”

22. “Ve men kane fiy hazihi a’ma fehuve filahireti a’ma ve edallu sebiyla”(17 İSRA-72)

“Kim bu dünyada kör olursa ahirette de kördür ve daha da şaşkın!”

23.“Ve Binnecmihum  yehtedun”(16NAHL-16)

“Yıldız ile hidayete  ererler”

24.“Velleziyne amenu ve amilussalihati”(2 BAKARA-82 VE 103 ASR-3)

“Onlar ki  (hüsrandan kurtulanlar)iman edip kurtuluşa erdirecek olan fiilleri tatbik ederler.”

25.“Velen  tecide li sünnetillahi  tebdiyla  “(48 FETİH-23)

“Allah’ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın.”

26.“İnneddine  indallahil  İslam.”(3 ALİ İMRAN-19)

“Kesinlikle ALLAH  indinde din  İslamdır.”

27.“Ve nahnu  ekrabu ileyhi min hablilveriyd “(50 KAF-16)

“Biz ona (insana) şah damarından daha yakınız”

28.“Ennennase kanu biayatina la yukinun”(27 NEML-82)

“İnsanlar ayetlerimize ikan sahibi olamadılar.” 

29.”Ve etl’ullahe ve resulehu”(8 ENFAL-46)

“ ALLAH’a  ve RESULܒne  uyunuz!..”

30.”Eraeyte menittahaze ilahehu hevahu”(25 FURKAN-43)

“Kendi hevasını kendine tanrı  edineni gördün  mü?..”

31.”Liküllin cealna minküm şir’aten ve minhaca”(5 MAİDE-48)

“Sizden her bir peygamber için  bir şeriat ve bir program meydana getirdik.”

32.”Amener Rasulu bima ünzile  ileyhi min rabbihi”(2 BAKARA-285)

“Rasul de iman etti  hakikatı  Rabbinden inzal olana.”

33.”Ve evha Rabbuke ilen nahl”(16 NAHL-68)

“Rabbin  bal arısına vahy etti  ki...”

34.”Feemmelleziyne amenu Billahi    va’tasamu Bihi   feseyudhıluhum fiy rahmetin minhu ve fadlin ve yehdiyhim ileyhi sıratan mustakıyma”(4 NİSA-75)

“~B~nin sır anlamıyla ALLAH’a  iman eden ve o’na  bağlanıp O’nunla  korunanları  rahmetine ve fazlına  erdirir, sıratı mustakıyme hidayet eder”

35.”Yahluku ma yeşa”(42 ŞURA-49)

“[ALLAH]  DİLEDİĞİNİ YARATIR.”

36.”İnnallahe  yef’alu ma yürid”(22 HAC-14)

“ Kesinlikle ALLAH dilediğini yapar.”

37.”La  yus’alu amma yef’al”(21ENBİYA-23)

“Yaptıklarından sual sorulmaz.”

38.”Er  RAHMAN alel arşistiva”(20 TAHA-5)

“Rahman arşın üstünde istıva etmiştir.”

39.”Külle yevmin HU ve fiy şe’n”(55 RAHMAN-29)

“O her an yeni  bir oluşturmadadır”

40.“Ellezine  yezkurunallahe kıyamen ve kuuden ve ala cunubihim”(3 ALİ İMRAN-191)

 “Onlar ki ALLAH’ı ayakta  iken  otururlarken ve yanları üzere uzanıp yatarken zikrederler.....”

41.“İnnallahe le Ganiyyun  anil alemin”(29 ANKEBUT-6)

“ Kesinlikle    ALLAH   alemlerden  GANİ   ‘dir.”

42. “Hatta iza cae ehadehumul mevtu ,kale,rabbirci’un  lealliy a’melu salihan fiyma teraktu; kella,inneha kelimetün Hüve kailuha ve min veraihim berzehum yevmeizin ve yetesaelun”(23 MܒMİNUN-99-101)

“Nihayet onlardan her birine ölüm geldiğinde ,Rabbım  beni dünyaya geri gönder, ta ki boşa geçirdiğim hayatımı orada  bıraktıklarımla ,yararlı  çalışmalarla değerlendireyim;derler.Asla !Bu diyenin geçersiz görüşüdür!.Onların ardında, Ba’s[mahşer] gününe kadar sürecek kabir alemi vardır. Toplu  Baas için  sura  üflendiğinde aralarında ne soysopluk vardır,ne de  birbirlerini sorup  soruşturabilirler”

43.“Ya ma’şerel cinni kadisteksertüm minel insi”(6 ENAM-1218)

“E y cin topluluğu, insanların EKSERİYETİNİ   hükmünüz altına aldınız”

44.”Kul,küllün ya’melu ala şakıletihi”(17 İSRA-84)

“De ki  , tümü de programları [şakıleleri] doğrultusunda fiiller yaparlar.

45. “Feakım vecheke liddiyni haniyfa, fıtratAllahilletiy fetarennase aleyha .La tebdiyle lihalkillah; zalike diynül kayyım; velakinne ekserennasi la ya ‘lemun.”(30 RUM-30)

“Vechini hanif olarak dine döndür..O ALLAH  FITRATI   ki   ,İnsanları o ‘nun  üzerine yaratmıştır;ALLAH’ın  [belli bir amaç ve programla] yarattığı varlığında asla program değişkliği olmaz.İşte dosdoğru din budur!...Velakin insanların EKSERİYETİ  bu gerçeği bilemezler.”

46. “Ve ma teşaune illa en yeşaALLAH”(76 İNSAN-30)

“Siz isteyemezsiniz ; isteyen   ALLAH’tır!.”

47. “Vallahu halekaküm  ve ma ta’lemun”(37SAFFAT-96)

“Sizi de yapageldiklerinizi de Allah yaratmıştır.”

48. “Ve asa ADEM’u  rabbehu fe ğeva”(20TA-HA-121)

“Ve ADEM rabbına asi oldu da şaşıp kaldı”

49. “Ta ‘rucul melaiketu ver ruhu ileyhi fiy yevmin kane mikdaruhu hamsiyne elfe senetin”(70 MEARİC-4)

“Ruh ve melaike bir günü ellibin sene olan bir zaman ölçüsünde O’na    URUÇ ederler.”

50. “Ve nefsin ve ma sevvaha , feelhemeha fucureha ve takvaha”(91 ŞEMS-7,8)

“Nefse ve onu düzenleyene ,sonra da ona hem kötülüğü hem de korunmayı ilham edene.”

09/10/2001
http://sufizmveinsan.com

Ön sayfa