Bazı Ayetler ve Anlamları -9-


…leallehüm yetefekkerûn. (16/44)
Olur ki iyice düşünürler...

fezeyyene lehümüşşeytânu a'mâlehüm.... (16/63)
Şeytan, onların amellerini kendilerine süslü gösterdi.

Ve evhâ Rabbüke ilen nahl. (16/68) 
Rabbin bal arısına vahyetti ki...

Vallâhü faddale ba'deküm alâ ba'din firrızk, femellezîne fuddilû birâddî rızkıhim alâ mâ meleket eymânühüm fehüm fîhi sevâ'.... (16/71)
Allah, rızk hususunda sizin bir kısmınızı, bir kısmınıza üstün kıldı. Kendilerine fazla rızk verilenler de rızıklarını , ellerinin altındakilere vermiyorlar ki , onda müsavi olsunlar.

.... feinnemâ aleykel belâğul mübîn . (16/82)
Sana düşen, ancak açık bir uyarıdır ..

İnnellâhe ye'müru bil adli vel ihsani ve îtâ izil kurbâ ve yenhâ anil fahşâi vel münkeri vel bağy , yeıziküm lealleküm tezekkerûn. (16/90)
Şüphesiz Allah, size adaleti, iyiliği ve akrabaya yardımı emreder. Fuhşiyattan, münkerden ve isyandan nehyeder. Düşünüp, tutasınız diye, size öğüt verir.

Ve lev şâellâhu lecealeküm ümmeten vâhideten ve lâkin yudillu men yeşâü ve yehdî men yeşâ . Ve le tüs e lünne ammâ küntüm ta'melûn. (16/93)
Allah, istemiş olsaydı, sizi bir tek ümmet yapardı. Lâkin O, dilediğini saptırır, dilediğini de hidayete erdirir. Ve siz, yaptıklarınızdan mesul olacaksınız!..

İnnehû leyse lehû sultânün alellezîne âmenû ve alâ rabbihim yetevekkelûn . İnnemâ sultânühû alellezîne yetevellev nehû vellezîne hüm bihî müşrikûn. (16/99,100)
Doğrusu iman edenler ve rablarına güvenenler üzerinde onun tasarrufu yoktur. Onun tasarrufu ancak kendisini dost kabul edip böylece şirk içinde olanlaradır.

İnnellezîne lâ yu'minûne biâyâtillâhi lâ yehdîhimüllâhü.... (16/104)
Allah'ın ayetlerine iman etmeyenlere Allah hidayet etmez!..

Yevme te'tî küllü nefsin tücâdilu an nefsihâ ve tüveffâ küllü nefsin mâ amilet ve hüm lâ yüzlemûn. (16/111)
Tüm nefslerin kendilerini kurtarmaya çabaladığı gün, herkese ancak yaptığının karşılığı verilir, kimseye zulmedilmez!..

.... ve mâ zalemnâhüm ve lâkin kânû enfüsehüm yazlimûn. (16/118)
Biz onlara zulmetmedik lâkin, onlar kendi nefslerine zulmettiler.

Üd'u   ilâ   sebîli   rabbike  bilhikmeti   vel mev'ızatil   haseneti   ve  câdilhüm   billetî hiye ahsen.... (16/125)
Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle davet et!.

İnnellâhe meallezînet tekav vellezîne hüm muhsinûn. (16/128)
Zira muhakkak ki Allah; takva sahibi olanlar ve hep güzellik yapanlarla beraberdir.

İ S R   SÛRESİ

Sübhânellezî  esrâ  biabdihî leylen minel mescidil harâmı ilel mescidil aksallezî bâreknâ havlehû linuriyehû min âyâtinâ , innehû hüves Semî'ul Basîr. (17/1)
Kendisine   ayetlerimizden   bazısını   göstermek   için   kulunu   (Hz.   Muhammed s.a.s.)  Mescid-i  Haram'dan,   havalisini   mübarek  kıldığımız  Mescid-i Aksa'ya gece vakti götüren O, Sübhan olan Allah, Semi ve Basir'dir..

İn ahsentüm ahsentüm lienfüsiküm ve in ese'tüm felehâ.... (17/7)
İyilik    yaparsanız    kendinize,    kötülük    yaparsanız  da    kendinize    yapmış olursunuz.

Ve külle insânin elzemnâhü tâirehü fî unukıhî , ve nuhricü lehû yevme kıyâmeti kitâben yelkâhü menşûrâ. (17/13)
Her insanın amelini boynuna doladık. Kendisi için kıyamet gününde, açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız.

İkra’ kitâbek , kefâ binefsikel yevme aleyke hasîbâ. (17/14)
OKU kitabını, bu gün Hasîb olarak nefsin yeterlidir.

Menihtedâ feinnemâ yehtedî linefsihî ve men dalle feinnemâ yedıllu aleyhâ.... (17/15)
Hidayete eren nefsi lehine hidayete ermiş, dalâlete düşen de kendi aleyhinde sapıklığa düşmüş olur.

Lâ tec'al meallâhi ilâhen âhare fe tak'ude mezmûmen mahzûlâ, (17/22)
Allah    yanı    sıra    ilâh    oluşturma!.    Sonra    aşağılanmış    ve    kendi    başına bırakılmış olursun..

Ve kadâ rabbüke ellâ ta'büdû illâ iyyâhu. (17/23)
Ve rabbin hükmetti ki, kendinden gayrına kulluk edilmeye.

26/02/2002
http://sufizmveinsan.com

Ön sayfa