Bazı Ayetler ve Anlamları -13-


"Ancak    bana   ilâhınızın   -Tek-   olduğu   vahyolunuyor.   Onun   için,   her   kim  Rabbine   kavuşmayı   isterse   salih   amel   işlesin   ve   Rabbinin   ibadetinde,   O'na hiç kimseyi şirk koşmasın!.."

MERYEM SÛRESİ

Kâf hâ yâ ayn sâd. (19/1)
Kaf ha ya ayn sad

"Erselnâ ileyhâ rûhanâ fetemessele lehâ beşeren seviyyâ. (19/17)
Ona    ruhumuzu    gönderdik    de,     kendisine    tamamen    bir    insan    şeklinde göründü.

Kâle innî Abdullah.  (19/30)
Dedi ki (İsa): "Ben Abdullahım!.."

Ve in min küm illâ vâridühâ kâne alâ rabbike hatmen makdiyyâ. (19/71) 
Sizden   oraya   (cehenneme)   uğramayacak   hiç   bir   kimse  yoktur.   Bu,   Rabbin üzerine kesinleşmiş bir hükümdür.

Sümme nüneccillezînettekav ve nezerüz zâlimîne fî hâ cisiyyâ. (19/72)
Sonra biz, korunanları kurtarırız. Zalimleri de diz üstü orada bırakırız.

T Â H A   SÛRESİ

Errahmânü alel arş ıstevâ. (20/5) 
Rahman arşın  üstünde istiva etmiştir.

Lehû mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı ve mâ beynehümâ ve mâ tahtesserâ. (20/6)
Semalarda ve yerde ve  bu  ikisinin   arasında  ve  toprağın  altında  olan  bütün şeyler O’nundur ..

Ve in techer bil kavli fe innehû ya'lemüssirra ve ahfâ.  (20/7) 
Sen sesini yükseltsen (de fark etmez!). Çünkü O, sırrı da Ahfa'yı da bilir. ....  

...lehül esmâ ül hüsnâ.  (20/8) 
En güzel isimler O’nundur .. 

İnnî ene rabbüke.... (20/12)
Şüphesiz, Ben senin  Rabbinim!.. 

İnnenî enellâhü lâ ilâhe illâ ene.... (20/14) 
Ancak Ben, Allah’ım ..  Gayrım yoktur!.. 

Kâle rabbiş rahlî sadrî.  (20/25) 
(Musa)  Dedi  ki:
" Rabbim, göğsüme genişlik ver!." 

Ve yessirlî emrî.  (20/26) 
"Ve takdirimde olanı bana kolaylaştır." 

Vahlül ukdeten min lisânî.  (20/27)
"Dilimdeki bağı  çöz ki,”   

Yefkahû kavlî.  (20/28) 
"Sözlerimi anlasınlar .." 

Vastana' tüke li nefsî.  (20/41)
(Allah buyurdu):  "Ben seni  kendim  için seçtim!..”

" Kâle rabbünellezî a'tâ külle şey'in halkahü sümme hedâ. (20/50
(Musa) dedi ki: "Bizim rabbimiz, her şeye hilkatini veren, sonra da hidayet edendir!.." ....

İnnemâ saneû keydü sâhir , ve lâ yüflihüs sâhiru haysü etâ. (20/69) 
Onların    yaptığı,    sihirbaz    hilesidir.    Büyücü    ise,    her    nerede    olsa    felah bulmaz!..

İnnehû men ye'ti rabbehü mücrimen  fe inne le hû cehenneme , lâ yemûtü fî hâ ve lâ Yahyâ . (20/74)
Muhakkak   ki,   kim   Rabbine   günahkâr   olarak   varırsa,   onun   için   Cehennem vardır. Orada ne ölür   ne de hayat bulur. ....  

Âteynâke min ledünnâ zikrâ.  (20/99) 
İndimizden , sana bir zikir verdik.

Yetehâfetûne beynehüm in lebistüm illâ aşrâ. (20/103)
Aralarında, "kabirde ancak,on gün kaldınız .." diye sessizce konuşacaklar...

. iz yekûlü emselühüm tarîkaten in lebistüm illâ yevmâ. (20/104)
O zaman, onların en akıllıları:  "Hayır, sadece bir gün kaldınız" der.

Yevme izin yettebiûneddâiye .  (20/108) 
O gün herkes davet edene tâbi olur.

Yevme izin lâ tenfeuşşefâatü illâ men ezine lehürrahmânü ve radiye lehû kavlâ.  (20/109)
O gün de ancak, Rahmanın izin verdiği ve kendisinden razı olduğu kimseden başkasına fayda vermez.

19/03/2002
http://sufizmveinsan.com

Ön sayfa