Bazı Ayetler ve Anlamları -17-


.... ve men lem yec'alillâhü lehû nûren femâ lehû min nûr. (24/40)
Allah'ın nur ihsan etmediği kimsenin, nuru yoktur.

Vallâhü haleka külle dâbbetin min mâ'....... yahlükullahü mâ yeşâ'.... (24/45)
Allah, bütün canlıları sudan yarattı...... istediğini yaratır.

.... vallâhü yehdî men yeşâu ilâ sıratın mustekîm. (24/46)
Allah, istediğini sırat-ı müstakıyme hidayet eder

Etîullâhe ve etîur rasûl .... ve in tutîûhü tehtedû ve mâ alerrasûli illel belâğul mubîn. (24/54)
Allah'a ve Rasulü'ne itaat ediniz!.. O'na itaat ederseniz hidayet bulursunuz, Rasule düşen sadece, apaçık bir uyarıdır.

Ve ekîmüssalâte ve atüzzekâte ve etîurrasûle lealleküm turhamûn. (24/56)
Namazı ikame edin, zekâtı verin ve Rasul'e itaat edin ki, rahmete ulaşasınızl..

La tec'alû duâ'errasûli beyneküm keduâi ba'diküm ba'd.... (24/63)
Rasul'ü, kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın!..

FURKAN SÛRESİ

.... ve lem yekün lehû şerîkün fil mülki ve haleka külle şey'in fe kadderahû takdîrâ. (25/2)
Mülkünde ortağı olmayan ve her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden O'dur.

Kul enzelehüllezî ya'lemus sırra fis semâvâti vel'ard.... (25/6)
De ki: "O'nu semalardaki ve yerdeki sırları bilen Allah, inzal etti.

"Ve kâlû mâli hâzerrasûli ye'külüt taâme ve yemşî fil esvâk.... (25/7)
Ve kâfirler, "Bu nasıl resuldür ki, yemek yiyor ve çarşılarda dolaşıyor?.." dediler...

Ve lâkin metta'tehüm ve âbâehüm hattâ nesüzzikra ve kânû kavmen bûrâ. (25/18)
Fakat onları ve babalarını o kadar bol nimetlere gark ettik ki, onlara dalarak ayetlerini tefekkürden gaflete düştüler ve nihayet Zikr'i unuttular. Ve, böylece mahvolmaları kesinleşen bir topluluk oldular.

Ve kadimnâ ilâ mâ amilû min amelin fecealnâhü hebâen menşûra. (25/23)
Onların yaptıkları her bir (iyi ) işi boşa gitmiş, saçılmış zerreler gibi değersiz kılarız.

... yâ leytenit tehaztü mearrasûli sebîlâ. Yâ veyletâ leytenî lem ettehiz fülânen halîlâ. (25/27-28)
"Keşke rasule tâbi olup onunla beraber bir yol tutsaydım. Yazık bana!. keşke filân kimseyi dost edinmeseydim" der.

" Eraeyte men ittehaze ilâhehû hevâh.... (25/43)
Kendi hevasını tanrı edineni gördün mü?

Em tahsebu enne ekserahüm yesmeûne ev ya'kılûne in hüm illâ kel en'âmi bel hüm edallü sebîlâ. (25/44)
Yoksa, ekserisinin duyduğunu veya kavradıklarını mi zannediyorsun?.. Onlar, ancak hayvanlar gibi hatta daha da sapıktırlar..

Ve hüvellezî haleka minel mâi beşeren.... (25/54)
O Allah ki, su'dan beşeri yarattı..

Ellezî halekassemâvâti vel arda ve mâ beynehümâ fî sitteti eyyamin sümmestevâ alel arş errahmânü fes'el bihî habîrâ (25/59)
O, semâları ve yeri ve aralarında olanları altı günde yaratan, sonra Arş'ın üzerinde hükümran olandır. O, Rahman'dır. Bunu, haberdar olandan sor!..

Tebârekellezî ceale fissemâi bürûcen ve ceale fîhâ siracen ve kameren munîrâ. (25/61)
Sema'da burçları meydana getiren, yüce'dir...

.... rabbenasrif annâ azâbe cehenneme inne azâbehâ kâne ğarâmâ. (25/65)
Rabbimiz, bizden cehennem azabını çevir. Doğrusu, azabı, geçici değil, daimidir.

İllâ men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihan feülâike yübeddilullâhu seyyiâtihim hasenât.... (25/70)
Ancak, tevbe eden ve iman edip iyi amel işleyen kimselerin günahını Allah iyiliğe çevirir.

.... rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrete a'yünin vec’alnâ lil müttekîne imâmâ. (25/74)
"Rabbimiz, bize zevcelerimizden ve zürriyetlerimizden gözlerimizin sürürü olacak iyi kimseler ihsan et!.. Ve, bizi takva sahiplerine imam kıl!.." derler.

16/04/2002
http://sufizmveinsan.com

Ön sayfa