Bazı Ayetler ve Anlamları -2-

 51. “HA’MİYM, vel kitabil  mübiyn ;inna cealnahu Kur’anen   a’rabbiyen  le’alleküm  ta’kılun.”(43 ZUHRUF-1,4)

“HA’MİYM , açıklayan kitaba yemin ederim ki biz O’nu  anlayasınız diye arapca bir Kur’an olarak meydana getirdik....”

52. “Ve likülli ümmetin ecel, feiza cae ecelehum la yeste’hırune saaten ve la yestakdimun”(7 ARAF-34)

“Her ümmet için (takdirle) belirlenmiş bir ecel vardır.Ecelleri geldiğinde, ne bir an geri kalabilirler , ne de öne geçebilirler.”

53. “Ve  in tusibhüm hasenetun yekulu hazihi min indillahi , ve in tusıbhum seyyietin yekulü hazihi min indike , kul küllün min indillah”(4 NİSA-78)

“Eğer onlara bir hayır isabet ederse , bu sendendir, derler...De ki ..Hepsi ALLAH’tandır!”

54. “Küllü nefs’in zaikatül mevt”(3 ALİ İMRAN-185)

“Her nefs ölümü tadacaktır.”

55. “Ve ma halaktül cinne vel inse illa liya ‘budun “(51 ZARİYAT-56)

“Ben ins’i ve cinni ancak kulluk etmeleri için yarattım.”

56. “Ve men yebteği ğayral  islami diynen  felen  yukbele minhu “(3 ALİ İMRAN-85)

“İslamın dışında din arayandan bu kabul edilmez.”

57. “Efemen şereh ALLAHU sadrahu lil-İSLAMİ fehuve a’la nurin min rabbih “(30 ZÜMER –22)

“Allah kimin anlayışını İSLAM’ı kavramak üzere açarsa, bu ona rabbinden bir nur’dur...”

58. “La ikrahe fid DİYN “(2 BAKARA-256)

“Din içinde zorlama yoktur.”

59. “Eşrakü BİLLAHİ ma lem yünezzil bihi sultana “(3 ALİ İMRAN –151)

“Allah’ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri O’na  ortak koşarlar.”

60. “Hafizu alesselavati vüsta”(2 BAKARA-238)

“Namazlara ve orta namaza devam edin.”

61. “Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemiyn “(21 ENBİYA-107)

“Seni ancak alemlere rahmet olarak irsal eyledik.”

62. “Fe veylün lil musalliyn alleziyne hüm an salatihin sahun”(107 MAUN-4,5)

“Vay haline o namazı eda edenlerin ki namazın anlamının farkında değildirler.”

63. “Elleziyne hüm fiy salatihim haşi’un”(23 MU’MİNUN-2)

“Onlar ki ,namazlarında huşu içindedirler.”

64. “Len teraniy”(7 A’RAF-143)

“Sen ,   BEN’İ   göremezsin..(Ya MUSA)

65. “İkra bismirabbikelleziy halak halakal insane min alak ikra ve rabbükel ekrem elleziy alleme Bil kalem allemel insane ma lem ya’lem”(96 ALAK1/5)

“Halk eden rabbinin ismiyle oku!.Ki,insanı pıhtılaşmış kandan meydana getirmiştir..OKU!.Senin rabbin ekremdir..Ki,o yüzden kalemle bildirmiştir..İnsan’a bilmediklerini ta’lim etmiştir.”

66. “Ve min şey’in illa  indene hezainuhu  ve ma nunezzilhu illa Bi -kaderin  ma’lum.”(15 HİCR-21)

“Hiç birşey yok ki,hazineleri indimizde olmasın! Ve biz onu ancak ma’lum  bir kader (ölçü ) ile indirirz.”

67. “Huvelleziy  yusavvirukum fil erhami keyfe yeşa “(3 ALİ İMRAN-6)

“O, öyle ALLAH’tır ki  rahimlerde sizi dilediği özelliklere sahip kıldı.”

68. “Yemhullahu  ma yeşau ve yusbitu ve indehu ummulkitab “(13 RA’D-39)

“ALLAH dilediğini yok eder, dilediğini bırakır.Kitab’ın anası O’nun indindedir.”

69. “Ma yubeddelülkavl “(50 KAF-29)

“Benim katımda    söz    değiştirilmez!”

70. “Men yehdillahu fe hu vel muhtediy “(7 A’RAF-178)

“ALLAH kime hidayet edrse, işte hidayate eren   odur.”

71. “Ve men yedillahu  fe ma lehu min mudill”(39 ZÜMER-37)

“ALLAH  bir kimseye hidayet ederse , artık onu kimse saptıramaz.”

72. “Ve lekat halaknaküm sümme savvernaküm sümme kulna lil melaiketiscudu li-Ademe fesecedu illa iblis.”(7 A’RAF-11)

“Andolsun  sizi yarattık, sonra şekillendirdik,(özelliklerle bezedik) sonrada meleklere:SECDE   edin, ADEM’E !dedik.SECDE ettiler, sadece iblis etmedi.”

73. “Ve is kulna lil melaiketiscudu liAdeme, fesecedu  illa ibliyse kane minel-cinn.”(18 KEHF-50)

“Hani biz meleklere;secde edin     ADEM’E  dedik.Secde ettiler:Sadece iblis etmedi...Çünkü    cin   sınıfındandı!”

74. “İlla ibliys istekbera ve kane minel kafiriyn.”(38 SAD-74)

“Yalnız İblis (secde etmedi) büyüklendi ve kafirlerden (gerçeği örtenlerden) oldu.”

75. “Kalemen mena’ake  ella tescudu iz emertüke kale ene hayrun minhu , halekteni min narin  ve halaktehu min tıyn ,kale fehbit minha fema yekünu leke en  tetekebbera fiha fahruc inneke minessağiriyn.”(7 ARAF-12,13)

“Sordu:

Sana emrettiğimde secde etmene ne engel oldu?

Dedi ki:

Ben ondan  hayırlıyım.Beni ateşten (mikrodalga kökenli olarak) yarattın.

Buyurdu:

Oradan in !..Kendini büyük görmek orada yakışmaz!..Çık..Çünkü,sen küçülenlerdensin!..”

76. “Ve inne aleyke la ne’tiy ila yevmiddiyn “(38 SAD-78)

“Ve kesinlikle la’netim üzerinedir, din gününe kadar...”

77. “Kale enzirniy ila  yevmi yub’asun.”(7 A’RAF-14)

“Dedi ki:

Hiç olmassa Ba’s   gününe kadar bana mühlet ver.”

78. “Kale fe-BİMA-eğveyteniy  le ak’udenne lehüm sıratekel müstakiym, sümme leatiyennehum min beyni eydihin ve min halfihin ve an eymanihim ve an şemailihim vela tecidu ekserahüm  şakiriyn.”(7 ARAF –16,17)

“İblis dedi ki:

Bana yolumu şaşırtmana karşılık, and içerim ki, ben de onların doğru yolları üzerine oturacağım.(Böylelikle yollarını kesip saptıracağım)...

Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından,sağlarından,sollarından sokulacağım.Ve sen , onlardan çoğunu şükreder bulamıyacaksın!..”

79. “Kale febi izzetike le uğ viyennehüm ecma’iyn, illa ibadeke min humul muhlesiyn.”(38 SAD-82,83)

“(İblis dedi)

İzzetin adına yemin ederim ki , bütün kullarına yollarını şaşırtacağım... İhlaslı kulların hariç olmak üzere.”

80. “Leanehullah ve kale le ettehizenne  min ibadike  nesiyiben mefruza ,ve le  udillennehüm ve le ümenniyennehüm ve le  amurannehüm fele yuğayyirunne halkallahi; ve men

yettehızişşeytane veliyyen min dunillahi fekad hasira  husranen mubiyna, yeiduhum ve yumennihim ve ma yeiduhumuş şeytanu illa ğurura” (4NİSA-118,120)

“ALLAH ona la ‘net etti

...   O da dedi ki:

Kullarından belli bir kısmını alacağım!... Onları mutlaka şaşırtıp saptıracağım.Boş umutlara,varsayımlara boğacağım.Onlara hükmedeceğim  de ,ALLAH’ın yarattığını değiştirecekler.Kim

,ALLAH’ı bırakıp da şeytanı veli ,hami,dost edinirse ,o kesinlikle zarara gire.Şeytan onları boş vaadlerle  hırs sahibi yapar.Onun bütün vaadleri hep onları aldatmak içindir.”

81. “Elem a’hed ileykum ya beniy Ademe en la ta’budüş  şeytane innehu leküm adüvvün mubiyn;Ve lekad edalle minküm cibillen   kesiyra ,efelem tekünü  ta’kilun.”(36 YASİN-60,62)

“Ey Ademoğlu ,Ben size  yemin vermedim  mi  şeytana  kulluk etmeyin , o sizin kesinlikle  apaçık düşmanızdır, diye !..Andolsun ki ,o, sizden  nice nice  nesilleri baştan  çıkardı...Hala akıllanmadınız mı?...”

82. “İnnehu leyse lehu sultanun alelleziyne  amenu  ve ala  rabbihim yetevekkelun , innema sultanuhu alellezinyne  yetevellevnehu velleziyne  hum Bihi  müşrikün”(16 NAHL-99,100)

“Doğrusu iman edenler  ve rablarına güvenenler  üzerinde onun tasarrufu  yoktur.O nun  tasarrufu ancak kendisini dost kabul edip böylece şirk içinde olanlaradır..”

83. “İstahveze  aleyhimüş şeytanu fe ensahum zikrALLAHİ  ülaike  hizbüş şeytan ela inne hizbeş şeytani hümül hasirun.”(58 MÜCADELE –19)

“Şeytani  cinler onları gaflete düşürüp  “ALLAH”  zikrinden  alakoymuştur.Cinlerin topluluğuna  katılmıştır onlar.Dikkat edin şeytani cinlerle ilişkide  olanlar  hüsrana uğramışlardır..”

84. “İhbitu ba’zuküm il ba’zın adüvv”(7 ARAF-24)

“Biribirinize düşman olarak  inin !..”

85. “Ve lakin RASULALLAHİ  ve hatemennebiyyin “(33 azhab-40)

“Fakat ,Muhammed , ALLAH Rasulu  ve nebi’lerin  hatemidir.”

86. “Feaminu  Billahi  ve Rasulallahin  Nebiyyil  Ümmiyi”(7 A’RAF-158)

“~B~ sırrı ile  ALLAH’a  ve ümmi  nebi olan   Rasulüne  iman edin!.

87. “Kul  lilleziyne uful kitabe vel ümmiyine”(3 ALİ İMRAN-20)

“Ehl-i Kitab’a   ve  ümmi araplara sor !.”

88. “Ve ma  künte tetlu  min kablihi  min kitabin  ve la  tehuttuhu  biyeminike “(29 ANKEBUT-48)

“Sen , bundan önce  bir kitab  okumuyordun  , sağ elinle de  o’nu yazmıyordun.”

89. “Ve kada  rabbüke  ella  ta’budu  illa  iyyahu”(17 İSRA-23)

“Ve Rabbin  hükmetti ki , kendinden  gayrına  kulluk edilmeye.”

90. “La tec’al meallahi ilahen ahera fe tak’ude mezmumen mahzula”(17 İSRA-22)

“ALLAH yanısıra   ilah  oluşturma  !Sonra ,aşağılanmış  ve  kendi başına  bırakılmış olursun...”

91. “İnniy veccehtu vechiye lilleziy fetarassemavati  vel arza  HANİFen  ve ma  ene minel müşrikiyn .”(6 EN’AM-79)

“Ben HANİF olarak vechimi   ,  o   veche  döndürdüm ki , semaların  ve  arz’ın  FATIR’dır..Ve  ben ,müşriklerden değilim!”

92. “Ve  lehu   men  fissemavati  vel arzı  ,küllün lehu  kanitun”(30 RUM-26)

“Semalarda ve arz da olanlar  hepsi O’nundur.Hepsi  O’na  boyun eğmektedir.”

93. “Ve  alleme  Adem  el esmae  külleha “(2 BAKARA-31)

“ADEM’e  isimlerin tamamını talim etmiştir..”

94. “Va’bud   rabbeke  hatta  ye’tiyekel    YEKİYN”(15 HİCR-99)

“Kulluk et RABBİNE , YAKİN  gelene kadar.”

95. “Ya  eyyühel müddesir , kum fe  enzır”(74 MÜDDESİR-1,2)

“Ey  örtüye  bürünmüş olan  , kalk ve uyar.!..”

96. “Huve  rabbüşşi ‘ra”(53 NECM-49)

“Şir’a yıldızının RABBİ de O ‘dur..”

97. “Ma ferrratna  fil   KİTAB’ı  min şey’in “(6 EN’AM-38)

“Biz  KİTAB’da  hiçbir tefrit ve taksir  yapmadık..Hiç  bir  şeyi eksik bırakmadık..Hepsini  KİTAB’da yazdık..”

98. “Ve ma  min dabbetin  fil  arzı la tairin  yetiyru  bicenahayhi  illa ümemün emsalüküm “(6 EN’AM-38)

“Yerde  hareket eden  hiçbir hayvan ve iki kanadı ile  uçar  hiçbir kuş  yoktur ki , sizin emsaliniz  ümmetler olmasın.”

99. “HUve  KUR’AN  ‘un  meciyd  ,  fiy levhın   mafhuz”(85 BÜRUC-21,22)

“O  şanı  yüce   KUR’AN ,LEVHİ MAHFUZ’DADIR.”

100. “Ve  ennallahe   yehdiy  men yuriyd  “(22 HAC-16)

        “Muhakkak , ALLAH  dilediğine   hidayet eder.”

09/10/2001
http://sufizmveinsan.com