Bazı Ayetler ve Anlamları -21-


Ve izâ ezaknennâse rahmeten ferihû bihâ , ve in tusibhüm seyyietün bimâ kaddemet eydîhim izâ hüm yaknetûn. (30/36)
İnsanlara bir rahmet tattırdığımızda ona sevinirler. Ve eğer, yaptıklarından ötürü başlarına bir kötülük gelse hemen ümitsizliğe düşerler..

... ennellâhe yebsüturrızka limen yeşâü ve yakdir.... (30/37)
Şüphesiz Allah, dilediğine ve takdîr ettiğine rızkını yayar.

Ve mâ ente bihâdil umyi an dalâletihim.... (30/53)
Ve sen, körleri sapıklıklarından arındırıp, hidayet edici değilsin!..


LOKMAN SÛRESİ

Tilke âyâtül kitâbil Hakîm. (31/2)
işte bu âyetler, hikmet dolu kitabın âyetleridir.

Ve lekad âteynâ lükman el hıkmete enişkür lillah, ve men yeşkür feinnemâ yeşkürü linefsih.... (31/12)
Yemin olsun ki, biz Lokman'a, Allah'a şükrstmesi için "hikmet" verdik.. Şükreden, ancak kendi nefsine şükretmiş olur.

... lâ tüşrik billâh , inneş şirke le zulmün azîm . (31/13)
(Varlığın özü, aslı olan Allah'tan perdeli olarak) şirk koşma!.., hiç şüphesiz şirk, çok büyük bir zulümdür!..

Yâ eyyühennâsüttekû rabbeküm vahşev yevmen lâ yeczî vâlidün an veledihi , ve lâ mevlûdün hüve câzin an vâlidihî şey'â , inne va'dellâhi hakkun teğurrannekümül hayâttüd dünyâ.. (31/33)
Ey insanlar!.. Rabbinizden sakının!.. Babanın evlâdına, evlâdın babasına hiç bir şeyle faydalı olamayacağı günden haşyet duyun!. Şüphesiz Allah'ın vâ'di Hak'tır ve şeytan, sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın!..

SECDE SÛRESİ

Elif lâm mîm.
Tenzîlül kitâbi lâ reybe fîhi min rabbil âlemîn. (32/2)
Kendisinde hiç şüphe olmayan bu kitabın nüzûlü, âlemlerin rabbindendir.

Em yekûlûnefterâh, bel hüvel hakku min rabbike litünzira kavmen mâ etâhüm min nezîrin min kablike leallehüm yehtedûn. (32/3)
Yoksa, "Bunu kendiliğinden uydurdu" mu diyorlar?..
Hayır!.. O, senden önce kendilerine bir uyarıcı verilmemiş olan bir kavim için, hidayete vesile olsun diye, Rabbinden Hak olarak indirilmiş bir kitaptır...

Allâhüllezî halekas semâvâti vel arda ve mâ beynehümâa fî sitteti eyyâmin sümmestevâ alel arş, mâ leküm min dûnihi min veliyyin ve lâ şefî', efelâ tezekkerûn. (32/4)
Semâları ve yeryüzü ile aralarında bulunan her şeyi altı günde yaratan Allah, Arş'ı istiva etmiştir. Sizin için O'ndan gayri Dost ve Şefaat edici yoktur. Halâ düşünmüyor musunuz?..

Yüdebbirül emre mines semâi ilel ardı sümme ya'rücü ileyhi fiy yevmin kâne mikdârühü elfe senetin mimmâ teudd^ün. (32/5)
Emr'i, semâ'dan arz'a nazil olarak tedbir eder. Size göre bin sene süren, ancak, O'nun indinde bir gün olan bir vakitte,
her şey tekrar, O'na rücû eder!..

Zâlike âlimül ğaybi veşşehâdetil Azîzür Rahîm. (32/6)
O, gayb âlemini de, şehadet âlemini de bilen, Azîz ve Rahîm olandır....

Ellezî ahsene külle şey'in halekahû ve bedee halkal insâni min tîn. (32/7)
O, yarattığı her şeyi güzel kılan, ve insanın yaradılışını (tek) hücresel yapıdan oluşturandır..

Sümme ceale neslehû min sülâletin min mâin mehîn. (32/8)
Sonra, neslini, o'nun sulbünde ki genetiğinden var kıldı.

Sümme sevvâhü ve nefeha fîhi min rûhihî , ve ceale lekümüssem'a vel ebsâre vel ef'ideh , kalîlen mâ teşkürûn. (32/9)
Sonra o'nu düzenleyip şekillendirdi ve ruhundan nefhetti. Size, algılama ve idrak gücü ile kalb verdi... Ne kadar az şükrediyorsunuz!..


 

14/05/2002
http://sufizmveinsan.com

Ön sayfa