Bazı Ayetler ve Anlamları -29-

 

Kul yuhyiyhelleziy enşeeha evvele merreh, ve huve bi külli halkın aliym.
De   ki;   onları   ilk   önce   kim   yarattıysa,   O!..   Yaratmanın   tüm   sistemini   O bilir!.

Elleziy ceale lekum mineşşeceril ahdari naren feiza entum minhu tukidun. (36/76...80)

Size yeşil ağaçtan ateş çıkartan O'dur ki, bu ateşle yakarsınızl..

Eveleyselleziy halekassemavati vel arda bikadirin ala en yahluka mislehum bela ve huvel hallakul Aliym.

Göklerle yeri yaratan, bir benzerini daha yaratamaz mı? Elbette hayır!.. Her şeyi mükemmel bilir!..

Innema emruhu iza erade şey'en en yekule lehu kun feyekun.

Bir şeyin olmasını irade etti mi,  "ol" der ve o şey olur.

Fesubhanelleziy biyedihimelekutu  külli  şey'in  ve  ileyhi turcaun.   (36 / 8 1 . ..83)

Her şeyin  orijinini elinde tutan Subhandır ki, O'na döneceksiniz.

SAFFAT

inna zeyyennes semaed dünya biziynetil kevakib. (37/6)

Biz dünya semasını planetlerle donattık.

Ve  hıfzan min  külli    şeytanin marid.   (37/7)

Ve bütün azgın şeytanlardan koruduk.

innekum   le   zâikul   azabil   eliym,   ve   ma   tuczevne   illâ   ma   kuntum   ta'melun.

(37/38-39)

Kuşkusuz siz elem verici azabı tadacaksınız. Ancak, yaptıklarınızın dışında başka bir şeyden dolayı, cezalanmazsınız!..

Vallahu halekakum ve ma ta'melun.  (37/96)

Sizi da yapageldiklerinizi de Allah yaratmıştır.

Rabbi hebliy minassalihiyn.  (37/100)

"Rabbim, bana salihlerden bir evlâd ver."

illâ ibadallahil muhlesiyn. (37/128)

Sadece, Allah'ın  ihlâs sahibi  kulları  müstesna!.

.... efela ta'kilun. (37/138)

Halâ akletmeyecek  misiniz?..

Efela tezekkerun. (37/155)

Halâ  düşünmeyecek  misiniz?..

Ve cealu beynehu ve beynel cinni neseba ve lekad alimetil cinnetti innehum lemuhdarun. (37/158)

Bir de O'nunla (yani, Allah ile cin arasında bir nesep, soybirliği, hısımlık) uydurdular... Andolsun ki, bizzat cinler dahi kendilerinin behemahal tutuklu olarak getirileceklerini bilmişlerdir.

Ma   entum   aleyhi   bifatinin,   illâ   men   huve   s a l i l ceh i y m     (37/162.163)

Cehennem'e salınacak olanlardan başkalarını, O'na (Allah'a) karşı azdırıp, fitneye sıırükleyemezsiniz

Subhane rabbike rabbii izzeti amma yasıfun.
Senin izzet sahibi olan rabbin. Subhan'dır

Ve selamün alel murseliyn.

Cümle   resullere   selâm   olsun!.

Velhamdu lillahi rabbii alemiyn.  (37/130-181-182)

Hamd,  âlemlerin   Rabbi  olan  Allah'ındır.

SÂD   

Em lehum mülküssemavati velardı ve ma beyne huma, felyerteku fiyi esbab. (38/10)

Yoksa, semaların, yerin ve, aralarında bulunanların mülkü onların mıdır?..Öyle ise sebeblere dayanıp, semalara yükselsinler bakalım!..

ve la tettebi'ıl heva feyudılleke an sebıylillah  (38/26)

Hevana tâbi olma!. Aksi halde bu, seni Allah yolundan saptırır.

Ve ma halaknes semae vel arda ve ma beynehuma batıla. (38/27)

Biz, semayı,  yeri ve aralarındaki  şeyleri  boşuna yaratmadık.

Kitabun enzelnahu ileyke mubârekun li yeddebberru âyâtihi ve li yetezekkere ulül'elbab. (38/29)

Düşünebilme    yeteneği    olanlar    için,    âyetleri     üzere    amel    ve    tefekkür etsinler, diye sana inzal ettiğimiz bu kitap mübarektir.

Fekale inniy  ahbebtu   hubbel  hayri  an  zikri  rabbiy....   (38/32)

.... iz nada rabbehu, enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azab. (38/41)

(Eyyub) Rabbine nida ederek “doğrusu şeytan bana yorgunluk ve azab verdi.” demişti.

26/09/2002
http://sufizmveinsan.com

Ön sayfa