Bazı Ayetler ve Anlamları -3-

   

101. “Vennucumu müsehharatun biemrih”(16 NAHL-12)

“Bütün yıldızlar emriyle faliyettedirler”

102. “Yudebbirul emre minessemai ilel arzı”(32 SECDE-5)

“EMR’İ   semadan arz’a  nazil olarak tedbir eder.”

103. Allahulleziy haleka seb’a semavatin ve minel arzı  mislehünne, yetenezzelul EMR’u beynehünne”(65 TALAK-12)

“ALLAH   yedi kat göğü ve yerden  de onların  bir mislini  yaratmış; EMR’i  aralarından  nazil olmaktadır.”

104. “Elleziy halekake  fesevvake feadeleke , fiy eyyl suratin  ma şae rakkebek”(82 İNFİTAR-7,8)

“(Kerim olan Rabbin) seni halketti ,düzenledi  ve dengeli kıldı...Dilediğince seni terkibetti.”

105. “Len  tenalul BİRR’a hatta  tunfiku  mimma  tuhibbun”(3 ALİ-İMRAN-92)

“Sevdiğiniz  şeylerden infak  etmedikçe  ,BİRR ‘e  eremezsiniz.”

106. “Ve  in  minküm  illa   variduha  kane ala  rabbike  hatmen makdiyya , sümme  nuneccilleziynettekav ve nezeruzzalimiyne fiyha  cisiyya “(19 MEYREM-71,72)

“Sizden oraya  (cehennem’e  uğramayacak   hiç   bir  kimse    yoktur  !Bu  , Rabbin   üzerine  kesinleşmiş    bir hükümdür.Sonra biz, KORUNANLARI KURTARIRIZ.  Zalimleri  de diz üstü orada bırakırız.”

107. “İnne    cehenneme   kanet     mırsada”(78 NEBE-21)

“Kesinlikle   Cehennem   herkesin   güzergahı    üzerindedir.  (Pusuda   beklemektedir.)

108. “Ma  kaderullahe  hakka  kadrih”(22 HAC-74)

“ALLAH’I   hakkıyla  idrak   edemediler.”

109. “Ve la  ted’u    meallahi    ilahen    aher ,  la  ilahe  illa  HU  ; Küllü  şey’in    halikun   illa vecheHU “(28 KASAS-88)

“ALLAH    yanı sıra tanrı edinme  !   Tanrı yoktur  , yalnız    HU ....O’nun   vechi  haricinde  her şey,  yok’tur”

110. “Ve  ma  tuczevne illa ma küntüm  ta’melun”(37 SAFFAT-39)

“Yaptıklarınızın   dışında   bir   şeyden   dolayı  cezalanmazsınız 

111. “La   tuczevne   illa ma  küntüm    ta’melun”(36 YASİN-54)

“Ancak  yaptıklarınızın   karşılığını    alırsınız.”

112. “Ve likülli deracatun  mimma amilu ve liyuvef fiyehum a’malehum ve hüm la  yuzlimun”(46 AHKAF –19)

“Herkes için yaptıklarına göre dereceler  vardır..ALLAH;  onlara  yaptıklarının  tam karşılığını  verir.  Kendilerine  asla  haksızlık  edilmez..!

113. “İnneküm  le    zaikul azabil eliym, ve  ma  tuczevne illa ma küntüm ta’melun”(37 SAFFAT-38,39)

“Kuşkusuz  siz elem   verici  azabı tadacaksınız, ancak  bu yapmakta olduklarınızdan başka  bir şeyin  cezası değildir.”

114. “Leyse ke mislihi  şey’a”(42 ŞURA-11)

“O’nun misli  hiç   bir  şey yoktur.”

115. “Küllü  men aleyha fanin, ve yebka vechu  rabbike  zülcelali  velikram”(55 RAHMAN-26,27)

“Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir...BAKİ,  celal ve ikram  sahibi  Rabbinin  vech’idir..”

116. “İnneşşirke   le  zulmun  aziym”(31 LOKMAN-13)

“Hiç şüphesiz  ŞİRK   çok büyük  bir zulümdür.”

117. İnniy CAİLun   fil  arzı   HALİFİYEten.”(2 BAKARA-30)

“Şüphesiz  ki   ,ben arz’da  bir halife   oluşturacağım.”

118. “Ma  entum  aleyhi  bifatinin, illa men huve  salilcehiym”(37-SAFFAT-162,163)

“Cehennem’e salınacak olanlardan başka   kimseyi, O’na    karşı azdırıp  fitneye sürükleyemezsiniz...”

119. “Ve  ma  künna    muazzibiyne  hatta  neb’ase  rasula”(17 İSRA-15)

“Biz     bir     rasul     göndermedikçe     ,kimseye   azap edecek    değiliz.”

120. “Ve  hafuni   in  küntüm  mu’minin”(3 ALİ İMRAN-175)

“Benden  korkun,  eğer mü’min iseniz.!..”

121. “Ve   men    yetevekkel   alALLAH’İ  veHUve  hasbuh”(65 TALAK-3)

“K im   ALLAH’a    tevekkül ederse  ALLAH  ona  kafidir.”

122. İnnALLAHe  la yuhliful miy’ad”(3 ALİ İMRAN-9)

“Kesinlikle  ALLAH   vaadinden  caymaz..”

123. “Ve  yef’alulahu   ma  yeşau”(14 İBRAHİM-27)

“ALLAH   dilediğini   yapar..”

124. “Ve   men     yehdillahu   fema    lehu  min    mudıli”(39 ZÜMER-37)

“ALLAH    bir     kimseye   hidayet   ederse ,   artık   onu   saptıracak yoktur “

125. “İ’lemu  ennemel  hayaddünya  leibun  ve levhun ve ziynetun ve tefahurun  beyneküm ve tekasürun fil emvali vel evlad..Ve mel hayatüd  dünya  illa metaul ğurur.”(57 HADİD-20)

“İyi  biliniz  ki  ,dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir bezenme ,aranızda bir övünme  ve mal ve evlatla çoğalma isteğinden ibarettir...Dünya  hayatı  aldatıcı ve mağrur edici şeylerden başka bir şey değildir.”

126. “Yeveddul mucrimu  lev yeftediy  min  azabi  yevmeizin  bibenihi  ve  sahıbetihi  ve   fesiyletihilletiy tu’viyhi ve men fil arzı  cemiy’an  sümme  yunciyhi”(70 MEARİC-11,14)

“Mücrim(suçlu, dinin öngördüğü  tedbirleri ihmal etmiş),o günün azabından  kurtulmak için  oğullarını,eşini  ,kardeşini,kendisini  barındıran  ailesini ve yeryüzünde  bulunanların  tamamı fidye vermek ister  ki  ,böylece kendini kurtarabilsin.”

127. “Ve ciy’e  yevmeizin biCehenneme yevmeizin  yetezekkerul insanu  ve enna lehuzzikra, yekulul   ya   leyteniy  kaddemtu  lihayatiy.”(89 FECR-23,24)

“O  gün    Cehennem,  mahşer yerine  getirilir;O  gün  insan  bütün  yaptıklarını hatırlar...Ancak   bu  hatırlayış  hiçbir fayda sağlamaz..Keşke  bu hayatım  için  bana fayda sağlayacak  şeyler yapıp gönderseydim, der...”

128. “İnna enzernaküm azaben   kariyba yevme      yenzurulmer’u  ma kaddemet yedahu ve yekulul kafiru  ya  leyteni küntü turabe”(78 NEBE-40)

“Biz  sizi  yakın olan sıkıntı ve azaplara  karşı  uyardık.O  gün  kişi  yaptıklarının  neticelerine bakar...Gerçeği  inkar  eden  ise, keşke toprak olsaydım  der...”

129. “Ve  len  tecide li sünetillah’i tahviyla”(35 FATIR-43)

         “ALLH’ın  sisteminde asla tahvil  (dönüşüm,sapma) bulamazsın.”

130. “Ya  eyyuhellezine amenu la tulhikum  emvaluküm ve  evladuküm  an  zikrillahi ve  men  yef’al  zalika  feülaike  hümül hasirun”(63 MÜNAFİKUN-9)

“Ey iman edenler,  mallarınız ve evladlarınız sizi    ALLAH’ı  ZİKİR’den    alıkoymasın...Kim böyle yaparsa  işte onlar hüsrana  uğrayanlardır.”

131. “Ve  lakin  metta’tehüm ve abaehüm  hatta nesuz zikra,  ve kanu   kavmen bura.”(25 FURKAN-18)

“Fakat  onları  ve   babalarını  o kadar    bol  nimetlere    gark  ettin ki ,onlara  dalarak  ayetlerini tefekkürden  gaflete  düştüler ve nihayet ZİKR’i  unuttular...Ve  , böylece  mahvolmaları  kesinleşen bir topluluk  oldular..”

132. “Ve men ya’şu  an  zikrir   RAHMANN’i nukayyıd lehu şeytanen  fehuve  lehu kariyn,  ve innehüm   leyesuddunehüm  anissebiyli ve yahsebune ennehüm  muhtediyn.”(43 ZUHRUF-36,37)

“Kim RAHMAN’ın  ZİKRİNDEN  göz  yumup yüz çevirirse  biz ona   yanından ayrımayan  can yoldaşı bir şeytanı  (CİN’i) musallat ederiz...Şeytanlar(CİNLER)  onları gerçeklerden ibaret olan doğru yoldan  saptırır da  ınlar , gerçek üzere  olduklarını Zan  ederler .”

133. “İn yettebiune illez zanne , ve innez zanne  la yuğniy minel HAKK’I şey’A.”(53 NECM-28)

“Onlar sadece ZANN’a tabi   oluyorlar..ZAN    ise HAKK’tan hiçbir şey ifade etmez.!”

134. “İn yettebiune illez  zanne ve ma tehvel enfus, ve lekad caehüm  min rabbihimül  hüda..”(53 NECM-23)

“Onlar ancak, ZANN’a  nefislerinin  hoşlandığı  şeylere tabi olurlar..Andolsun, kendilerine  rablerinden hidayet gelmiştir.”

135. “Ve  zaliküm  zannükümülleziy  zanentüm  birabbikum  erdaküm  feasbahtum  minel  hasiriyn.”(41 FUSSİLET-23)

“Rabbiniz   (sizi yönlendiren) hakkında  beslediğiniz ZAN var ya...İşte  sizi o  mahvetti..!..Ve  siz, kaybedenlerden oldunuz..”

136. “Zalike    bima  kaddemet   yadake ve ennALLAHe  leyse  bizallamin  lil  abiyd.”(22 HAC-10)

“Bu  senin yaptıklarının karşılığıdır. ALLAH,  kullarına zulmedici değildir.”

137. “Ve    inne  yevmen  inde   rabbike  ke elfin senetin  mimma  teuddun.”(22 HAC-47)

“Rabbinin  indinde  bir gün  , sizin    saymakta  olduklarınızdan  bin yıl  gibidir.”

138. “Yetehafetune  beynehüm  in  lebistüm   illa  aşran.”(20 TA HA  103)

“Aralarında ,kabirde ancak on gün  kaldınız  diye  konuşacaklar.”

139. “ŞehidALLAHu enne  HU la ilahe illa HUve  vel  melaiketu  ve  ulul  ilmi.”(3 ALİ İMRAN-18)

“Şahittir ALLAH,  TANRI YOK, yalnız  ZATINA  işaretle  HÜVİYET’i   vardır...Ve  ALLAH, DİLEDİĞİ  BİRİM  İSİMLERİ ALTINDA  (melekler, ilim sahipleri )  bu şahitliğini izhar eder..”

140. “Kul ,RABBİ  zidniy ilmen”(20 TAHA-114)

“DE    ,   RABBİM ,      ilmimi  artır.”

141. “Fe  meenALLAHu aleyha ve vekana  azabessemum.”(52 TUR-27)

            “ALLAH bize  lutfetti  de  bizi   SEMUM’un (mesamata  nüfuz  edici  ışının)  azabından korudu...”

142. “Yevme   tubeddelul  arzu  ğayral  arz”(14 İBRAHİM-48)

“O   gün  ,  Arz  başka  bir ARZ  ile  değiştirilir.(yani; O  gün  ARZ   başka   bir  arzdır...)”

143. “Ve  lillahi   alennasi  hıccülbeyti   menistetae  ileyhi  sebiyla”(49 ALİ İMRAN-97)

“Yoluna   gücü  yetene ,BEYTULLAHI  HACcetmek,insanlar   üzerinde  ALLAH  ‘IN hakkıdır.”

144. “Ya  eyyuhelleziyne  amenuctenibu   kesiyran minezZANni , inne  ba’dezZANni  ismun  ve  la tecessesu ve la  yeğteb  ba’duküm  ba’dan  ,eyuhıbbu   ehaduküm  en ye’küle lahme  ehiyhi  meyten  fe  kerihtumuh.”(49 HUCURAT-12)

“Ey  iman  edenler,  ZANnın  bir  çoğundan   kaçının!   Çünkü  bazı   ZAN  günahtır. Biribirinizin  kusurunu araştırmayın !..Kiminiz  de  dedikodusunu  yapmasın !..Sizden  herhangi   biriniz   ölü   kardeşinin  etini   yemekten  hoşlanır    ?.. İşte  bundan  tiksindiniz  !..”

145. “Ve  yes’eluneke  anirRUh ,kulirRUHU   min  emri  rabbiy  ve  ma utuytum minelilmi  illa  kaliyla..”(17 İSRA-85)

“Sana  RUH’tan  sual  ediyorlar.(Onlara ) de ki; RUH  Rabbimin  emrindendir.Sizlere  (onlara) ancak pek az bir ilim  verilmiştir.”

146. “Lein  eşrakte  leyahbetanne a’meluke”(39 ZÜMER-85)

“Eğer  şirk   koşarsan  amellerin  boşa  gider”

147. “Hel  eta alel    İNSANİ  hıynun  mined    DEHRİ  lem  yekün    şey’en  mezküra”(76 İNSAN-1)

“İNSAN  üzerinden , kendisinin anılır  bir  şey  olmadığı , DEHR   içre   bir  zaman  geçmedi  mi  ?..

148. “La   tudrikühül   ebsaru  ve  HUve yudrikül  ebsar.”(16 ENAM-103)

“Gözler    o’nu   idrak  edemez; Fakat O ,görüşleri idraktadır...”

149. “SıbğatALLAH”(2 BAKARA-138)

“ALLAH  boyasına bak (ALLAH  boyasıyla  boyan !.)

150. “Ene beşerun mislüküm”(18 KEHF-110)

“Ben beşerim benzeriniz  olarak”

09/10/2001
http://sufizmveinsan.com

Ön sayfa