Bazı Ayetler ve Anlamları -4-

 

151. “Ve  nefahtu  fiyhi  min  ruhiy “(38SAD-72)”

“O na   RUHUMdan nefhettim.”

152. “Ve  allemnahu min  ledünna ilma”(18 KEHF-65)

“Ve O’na(Hızır’a)  LEDÜNNÜMÜZden ilim ta’lim  ettik !..”

153. “Fe emma  men e’ta vetteka , ve saddeka  bilhüsna ,fesenüyes siruhu  lil  yüsra , ve emma men  behile  vesteğna,ve  kezzebe  bil  hüsna  fesenuyes  siruhu  lil usra.”(92 LEYL-5,10)

“Artık , kim verir ve sakınırsa , en güzeli  de tasdik ederse , bizde onu en kolaya hazırlarız...Ama kim  cimrilik eder ve kendisini müstağni  sayarsa , en  güzeli  de  yalanlarsa ,biz de onu en güç olan  için   hazırlayacağız  !..”

154. “Ma  esabeke  min  hasenetin  feminALLAH ve ma esabeke  min seyyietin  femin nefsike.”(4 NİSA-79)

“Sana gelen iyilik  ALLAH’tandır...Sana  isabet  eden  kötülük  ise  nefsindendir.”

155. “Yevme  yekulul  münafikune  vel  münafikatu  lilleziyne  amenunzuruna naktebis min  nuriküm  kıylarciu  veraeküm   feltemisu  nura ,fe  duribe  beynehüm bisurin lehu  bab.BATINuhu  fiyhir  RAHMRTu ve ZAHİRuhu min  kıbelihil azab.”(57 HADİD-13)

“O günde münafık  erkekler ve münafık kadınlar mü’minlere:

-Aman bize nazar edin  de  nurunuzdan biraz        iktibas edelim ,derler.

 Lakin kendilerine:

Geri  dönün  nuru  orada arayın , denir...

Bunun  üzerine mü’minlerle  münafıklar  arasında  kapısı olan bir sur kurulacak ki , kapının  BATINı rahmet, ZAHİRİ azaptır.”

156. “Nuruhum yes’a   beyne eydiyhim  ve bieymanihim yekulune  rabbena  etmim lena nurana  vağfirlena.”(66 TAHRİM-8)

“Onların (mü’minlerin) nurları  önlerinden ve sağ taraflarından  yürür..Mü’minler ;

-Ey   Rabbimiz  şu  nurumuzu  daha  ziyade tamamlayıp parlat  ve  bize  mağfiret  et,  derler...”

157. “İnnema  yeşALLAHe min ibadihil ulema.”(35 FATIR-28)

        “ALLAH haşyetini, kulları içinde ancak alim olanlar duyar.”

158. “Ve leinitteba’te ehvaehüm min ba’di ma caeke minel ilmi inneke izen le minez zalimiyn.”(2 BAKARA-145)

“Sana hakikatın ilmi geldikten sonra onların hevalarına (arzularına,hayallerine) tabi olursan , işte o zaman zalimlerden olursun..”

159. “Ve la tehsebennelleziyne kutilu  fiy sebiylillahi envata, bel ehyaun inde rabbihin yurzekun .”(3 ALİ İMRAN-169)

“ALLAH yolunda öldürülenleri , ölüler sanma sakın!..Hakikatte onlar rabları katında diridirler , (cennet meyvelerinden)rızıklanmaktadırlar.”

160. “Ve ma kanALLAHu liyazlimehüm  ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun “(29 ANKEBUT-40)

“ALLAH onlara zulm etmiyor , asıl onlar    nefslerine zulm ediyorlar.(yani , kendilerini azaba atıyorlar.)”

161. “Ya ma’şeral CİNni kadisteksertüm minelİNS ve kale evliyauhum  mineİNSİ rabbenastemtea ba’duna biba’din ve beleğna ecelenelleziy eccelte lena  , kalennaru mesvaküm halidine fiha illa maşa ALLAH”(6 EN’AM-128)

“Ey CİNN topluluğu , insanların EKSERİYETİNİ hükmünüz altına aldınız.İnsanlardan onları dost edinenler de :Rabbimiz biz birbirlerimizden yararlandık ve bizim için takdir edilen vakte ulaştık derler.ALLAH (buyurur):Yeriniz ateştir.ALLAH’ın diledikleri dışındakiler ebedi oradakalıcıdırlar.”

162. “Vel CANNe halaknahu minkablu min naris SEMUM”(15 HİCR-27)

“CİNLERİ de (insandan) daha önce nar-ı SEMUM’dan (mesamata, gözeneklere nüfus edici ve zehirleyici ateşten) yarattık.”

163. “Ve halakal CANNe min MARİCin min nar “(55 RAHMAN-15)

“(ALLAH) Cinleri dumansız ateşten yarattı.”

164. “Lekad halaknal İNSANe  fiy ahseni takviym ..sümme radetnahu efs fele safiliyn”(95 TİN-4,5)

“Gerçek ki , İNSAN’ı en mükemmel bir şekilde yarattık.Sonra da onu aşağıların aşağısına indirdik.(madde kaydına soktuk)”

165. “Ya ma’şeral CİNNİ vel İNSİ inisteta ‘tüm en tenfuzu min aktaris semavati vel arzı fenfuzu la  tenfuzune illa bisultani.Yurselu aleyküma şuvazun min narinb ve nuhasun fela tentesiran .Feizan şakkatis semau fe kanet verdetem keddihan..Fe yevmeizin la yus’elu an zenbihi İNSÜN ve la CANN “(55 RAHMAN-33/39)

“Ey CİN ve İNSAN toplulukları !..Semaların ve arzın aktarından geçip gitmeye gücünüz yeterse , geçip gidin!Allah tarafından bir ferman , bir güç olmadan gfeçemezsiniz .Üzerinize ateşten alev ve duman irsal edilir de , birbirinizle yardımlaşamaz ve kurtaramazsınız!Gök yarılıp da , eriyip kızartmış yağ bir gül haline geldiği zaman , o gün insana da  Cine de günahı sorulmaz.”

166. “Ve lev şi’na  le ateyna külle nefsin hudaha ve lakin hakkelkavlu minni le emneenne cehenneme minel CİNNeti    venNASİ  ecmaiyn.”(32 SECDE-13)

“Eğer dileseydik , ellbete  her nefs’e hidayetini verirdik.Fakat , cehennem’i bütün insanlar  ve Cinlerden dolduracağım , diye benden hak söz(tahakkuku kesin söz ) çıkmiştır.”

167. “Ve hakke aleyhümulkavlu fiy ümemin kad halet min kablihim min el CİNNİ vel İNSİ “(41 FUSSİLET-25)

“Cinlerden ve insanlardan , kendilerinden evvel geçmiş ümmetler içinde , bunlar için de o söz (azap) hak olmuştur.”

168. “Ve cealu beynehu ve beynel cinneti neseba , ve lekat alimetil cinnetu innehüm lemuhdarun.”(37 SAFFAT-158)

“Birde O’nunla (yani, ALLAH ile) cinler arasında bir nsep(soy birliği, hısımlık) uydurdular...Andolsun ki, bizzat cinler dahi kendilerinin behemahal tutuklu olarak getirileceklerini bilmişlerdir”

169. “Ve cealu lillahi şurakael CİNNE ve halakahum”(6 EN’AM-100)

“Cinleri ALLAH’a ortak koştular..Oysa ki, onları ALLAH yaratmiştı..”

170. “Ya ma’şeral CİNNİ vel İNSİ elem ye’tiküm rusulun min küm yekussune  aleyküm ayatiy ve yunzirunekum  likae  yevmiküm haza ..kalu şehidna ala enfusina ve ğarrathümül hayatud  dünya ve şehidu ala enfusihim ennehüm kanu kafiriyn.”(6 EN’AM-130)

“(hesap gününde )Ey   CİN ve İNSAN topluluğu..!İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bu günle  karşılaşacağınıza dair sizi uyaran rasuller gelmedi mi?Derler ki:Kendi aleyhimize şahitlik

ederiz.Dünya hayatı onları aldattı ( da bu duruma düştüler) ve gerçeği örttüklerine dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler “

171. “Ve  iz sarafna ileyke nefaran minelCİNni  yestemiunel KUR’AN ,fe lemma  hadarahu kalu ensitu,fe  lemma kudiye  vellev ila  kavmihim  münziriyn.Kalu ya kavmena inna semi’na kitaben ünzile min ba’di Musa musaddikan  lima beyne yedeyhi yehdiy  ilel Hakki ve ila  tariykın  müstekıym..Ya kavmena  eciybu daiyALLAHİ ve aminu bihi  yağfirlekum min  zünubiküm ve yücirküm min azabin eliym.”(46 AHKAF-29/31)

“Yadet o zaman ki ,cinlerden bir taifeyi KUR’AN  dinlemeleri için sana yöneltmiştik..KUR’ANı   dinlemeye hazır olunca (Birbirlerine) ; susun , demişler.KUR’AN’ın  okunması bitince de uyarıcılar olarak kavimlerine dönmüşlerdi.Ey Kavmimiz , dediler ; Gerçek ki , biz MUSA’dan sonra indirilmiş olan ; kendinden öncekileri tasdik eden , HAKka ve doğru yola ileten  bir kitap dinledik ..Ey  Kavmimiz ALLAH’ın davetcisine icabet edin ..!O’NA iman edin ki , günahlarınızdan  bağışlasın  ve sizi çok elem verici bir azaptan kurtarsın.”

172. “Keyfe  tekfurune Billahi  ve küntüm  emvaten   fe ehyaküm  sümme yumiytuküm  sümme yuhyiküm sümme ileyhi terceun”(2 BAKARA-28)

“ALLAH’a  nasıl olup da  küfrediyorsunuz ? Siz ölüler iken ,O  diriltti..Sonra , sizi yine öldürecek  , tekrar O sizi  diriltecek  ve  nihayet O’na  döndürüleceksiniz.!..”

173. Tuliculleyle finnehari ve tulicunnehare filleyl ,ve tuhricul hayye  minel meyyiti  ve tuhricul meyyite  minel hayy, ve terzuku men teşau biğayri hisab.”(3 ALİ İMRAN-27)

“Geceyi gündüzün içine sokaRSIN ..Gündüzü  de geceye  sokarsın..Ölüden diriyi çıkarır  ,diriden  de  ölüyü   çıkarırsın .Dilediğine  de hesapsız rızık verirsin..”

174. VALLAHU  enbeteküm minel arzı nebata, sümme yuiyduküm  fiyha ve yuhricuküm ihraca, vALLAHu ceale  lekümul arza bisata , litesluku  minha subulen ficaca”(71 NUH-17/20)

“(NUH  peygamber kavmine  hitao etmeye  devam ederek)ALLAH, sizi  yerden nebat  bitirir gibi  bitirdi..Sonra sizi onda öldürecek ve bir çıkışta çıkartacak!ALLAH  arz’ı sizin için bir döşek yapmıştır. Onun geniş yollarında gezip dolaşasınız diye..”

175. “İz nada rabbehu enniy  messeniyeş şetanu binusbin ve azab”(38 SAD-41)

“(EYYUB)Rabbine  nida ederek ; Doğrusu  şeytan bana yorgunluk ve azab verdi ,demişti..”

176. “Kul,Rabbi  euzu bike min hemazatiş şeyatiyni ve euzu bike rabbi en yahdurun”(23 mü’munun-97,98)

“De ki; Rabbim  şeytanların tahriklerinden  sana  sığınırım...Onların huzurumda    bulunmalarından  da sana  sığınırım,rabbim..”

177. “İn yed’une min dunihi illa inasa ve  yed’une illa şeytanen meriyda.”(4 NİSA-117)

“Şirk ehli,ALLAH’ı bırakıp bir takım  dişi  tanrılardan  isterler  ve onlar   ancak inatçı şeytandan  istekte bulunurlar..”

178. “Lev kane fiyhima  alihetün  illALLAHu  le fesedeta, fe subhanALLAHi  rabbil arşi amma  yesifun.”(21 ENBİYA-22)

“Eğer göklerde ve yerde ,ALLAh dışında,  tanrılar olsaydı ,mutlaka göklerin ve yerin düzeni bozulur harap olurdu..Arş’ın rabbı olan ALLAH şirk koşanların vasıflandırmalarından münezzehtir..”

179. “İnnehümüt tehazüş  şeyatiyne evliyae min dunillahi ve yahsebune ennehüm muhtedun.”(7 A’RAF –30)

“Onlar ALLAH’ı bırakıp şeytanları (cinleri) veli,dost edindiler ,Böyle iken, kendilerinin hidayet üzere olduklarını  ZANNEDİYORLAR:”

180. “Ve zeyyene lehümüş şeytanu a’melehüm fe saddehüm anissebiyli”(29 ANKEBUT-38)

“Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterip böylece onları doğru yoldan(ALLAH öğretisinden)saptırdı..”

181. “Fe  vesvese lehümeş şeytan..Ve kasemehuma inniy leküma le minennasıhıyn.fe dellahuma biğurur.”(7 A’RAF-19/21)

“Şeytan onlara (Adem-Havva’ya) vesvese verdi..Ben size (dostum) nasihat veriyorum diye ,yeminler etti..Gururlarını  okşayarak onları aldattı.”

182. “Ve lekad saddeka aleyhim    ibliysu  zannehu fettebeuhu illa  feriykan minel mu’minin  ve  ma  kane  lehu  aleyhim        min   sultanin  illa lina’leme men yu’minu  bil ahırati mimmen huve minha fiy şekk.”(34 SEBE-20,21)

“Andolsun İblis’in ,onlar (insanlar)hakkında tahmini  doğru çıktı..Mü’minlerin dışında hepsi ona tabi oldular..Halbuki İblis’in  onlar üzerinde zorlayıcı bir gücü yoktur.Anacak, ahirete iman eden ile,şüphede olanları ayırt etmek için (ona  bu izin  verilmiştir.)”

183. “Kul hel yestevilleziyne ya’lmune velleziyne la ya’lemun”

“De ki , Hiç  bilenler  ile   bilmeyenler bir olur mu?

184. “Ve sakehum  rabbuhum  şeraben  tahura.”(76 İNSAN-21)

“RABBLERİ  onlara temiz bir şarab içirir..”

185. “Ve ma ye’lemu te’vilehu İLLALLAHu ver RASİHUNe fil ilmi”(3 ALİ İMRAN-3/7)

        “Onun (Kitab’ın) te’vilini ALLAH’tan ve  ilimde  RASİH(ilahi ihsana nail olan,ilimde mütehassıs kişi) onlardan başkası bilemez.”

186. “Yudiy’u  ve  lev lem temseshu nar.”(24 NAR-35)

“Ona ateş dokunmasada  ,o ışık verir kendiliğinden..”

187. “Zalike fahdullahi yu’tihi men yeşa.”(57 HADİD-21)

“Bu ,ALLAH’ın fazlıdır ki ,onu dilediğine verir.”

188. “VALLAHu  yerzuku men yeşau bi ğayri hisab.”(2 BAKARA-212)

“ALLAH dilediğine hesapsız rızık verir.”

189. “La nuferriku beyne ehadin min rusulih.”2 BAKARA-285)

“O ‘nun  resullerinden hiç birini tefrik etmeyiniz..!..”

190. “Ve tilkel emsalu  nadribuha linnasi leallehüm yetefekkerun.(59 HAŞR-21)

“Bu   misalleri insanlara üzerinde düşünsünler   diye veriyoruz.”

191. “RadiyALLAHu anhüm ve radu anhu .”

“ALLAH onlardan razı , onlar da O’ndan razı olmuşlardır.”

192. “Lev yeşaullhu kehedennase cemiy’a”(13 RA’D-31)

“Eğer  ALLAH  dileseydi , elbette bütün insanlar hidayete ererdi.”

193. “Vezkur isme rabbike ve tebetel ileyhi tebdiyla”(73 MÜZEMMİL-8)

“Rabbinin  adını zikret ve bütün varlığınla  (her şeyden ilgini kesip)sadece O’na yönel .!..”

194. “Ve yehdiy ileyhi men yuniyb”(42 ŞURA-13)

“Kendine yönelenleri (ALLAH) hidayetlendirir.”

195. “Velleziyne cahedu fiyha lenehdiyennehüm  subulena”(29 ANKEBUT-69)

“Bizim uğrumuzda mücahede  edenleri elbette kendi yollarımıza eriştiririz.”

196. “Lekad künte fiy ğafletin min haza fe keşefna anke ğıtae  ke fe basarukel yevme hadiyd.”(50 KAF-22)

“Andolsun sen bundan gaflette idin ..İşte senden perdeni kaldırdık..Bugün artık görüşün  keskindir.”

197. “İnna  zeyyennessemaed DÜNYA biziynetinil KEVAKİB ve hıfzan min külli şeytanin marid.”(37 SAFFAT-6,7)

“Biz Dünya semaını  planetlerle  donattık ve  bütün azgın şeytanlardan koruduk.”

198. “Ma  alerRASULi illel  belağ..”(5 MAİDE-99)

“Rasul’ün üzerinde tebliğden  başka vazife yoktur”

199. “Ve in techer  bil kavli fe innehu ya’lemusSIRra ve AHFA.”(20 TA HA-7)

“Sen sesini yükseltsen (de farketmez) ,çünkü O ,SIRRI da AHFA’yı da bilir.”

200. “Küllün min indi rabbina”(3 ALİ İMRAN-7)

“Hepsi ,rabbimizin indindendir...”

30/10/2001
http://sufizmveinsan.com

Ön sayfa