Bazı Ayetler ve Anlamları -40-

Liyağfire lekallâhu mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teehhara ve yütimme ni'metehu aleyke ve yehdiyeke sırâten müstekîmâ. ( 48/2 )
Ki, böylece Allah senin geçmiş ve gelecek tüm zenbini bağışlar , ve sana olan nimetini tamamlar  ve seni gerçek yola erdirir.

Ve yensurekallâhu nasran azîzâ. ( 48/3 )
Ve sana öyle bir zafer verir ki, hiç kimse karşı koyamazl..

Hüvellezî enzeles sekînete fî kulûbil mü'minîne liyezdâdû îmânen mea îmânihim,  ve lillâhi cünûdüs semâvâti vel ardı , ve kânallâhu Alîmen Hakîmâ. (48/4)
İmanlarının kat kat artması için mü'minlerin şuurunda güven duygusunu oluşturan O'dur. Göklerdeki ve yerdeki ordular Allah hükmünü yerine getirmek için görevlendirilmiştir. Allah Alîm’dir, Hakim’dir.

Liyudhılel mü'minîne vel mü'minâti cennâtin tecrî min tahtihel enhâru hâlidîne fîhâ ve yükeffire anhüm seyyiâtihim , ve kâne zâlike ındallâhi fevzen azîma. ( 48/5 )
İman eden erkek ve kadınları, altında ırmaklar akan cennetlere ebediyyen kalmak üzere sokar ve onların kusurlarını örter... İşte bu, Allah'tan en büyük bağıştır.

Ve yüazzibel münâfikîne vel münâfikâti vel müşrikîne vel müşrikâtizzânnîne billâhi zannessev' , aleyhim dâiretüssev' , ve gadiballâhu aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem , ve sâet mesîrâ . ( 48/6 )
Bir de Allah'a karşı kötü ZAN’da bulunan iki yüzlüler ile ŞİRK koşanları hakkettikleri azaba erdirir. Zanları kendi başlarına patlasın!.. Allah'ın gazabı ve laneti onlarda açığa çıkar ve cehennem onlar için hazırlanmıştır... Ne berbat dönüş yeridir!..

Ve lillâhi cünûdüs semâvâti vel ard, ve kânallâhu Azîzen Hakîma.  ( 48/7 )
Göklerdeki    ve    yerdeki     ordular    Allah     hükmünü    yerine    getirmek    için görevlendirilmiştir. Allah Âzîz ve Hakimdir...

İnnâ erselnâke şâhiden ve mübeşşiren ve nezîrâ . ( 48/8 )
Biz seni, şehadet edici, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

Li tu'minû billâhi ve rasûlihî ve tüazzirûhu ve tüvekkirûh , ve tüsebbihû hü bükraten ve esîlâ.  ( 48/9 )
Hakkıyla Allah'a ve Rasulüne iman edin, yardımcı olun, saygı gösterin ve O'nu sabah akşam tesbih edin!.

İnnellezîne yübâyiûneke innemâ yübâyiûnallâh , yedüllâhi fevka eydîhim , femen nekese feinnemâ yenküsü alâ nefsih , ve men evfâ bimâ âhede aleyhüllâhe feseyü'tîhi ecren azîmâ. ( 48/10 )
Gerçektir ki sana biat edenler Allah'a biat etmişlerdir ve Allah'ın eli onların eli üzerindedir... Verdiği sözden dönen bununla kendine zarar vermiş olur... Sözüne sadık kalana ise Allah'tan büyük ecir vardır.

Seyekûlü lekel mühallefûne minel a'râbi şeğaletnâ emvâlünâ ve ehlûnâ festağfir lenâ , yekûlûne bielsinetihim mâ leyse fî kulûbihim , kul femen yemlikü leküm minallâhi şey'en in erâde biküm darren ev erâde biküm nef'â , bel kânallâhü bimâ ta'melûne habîrâ . ( 48/11)
Bedevilerden (savaştan) geri kalanlar,"bizi, mallarımız ve çoluk çocuğumuz geri bıraktırdı; Allah'tan bağışlanmamızı dile" diyecekler... De ki, "Allah size bir zarar ya da bir fayda dilerse kimin onu geri çevirmeye gücü yeter?.. Kaldı ki, Allah yaptıklarınızdan haberdardır".

Bel zanentüm en len yenkaliber rasûlü vel mü'minûne ilâ ehlîhim ebeden ve züyyine zâlike fî kulûbiküm ve zanentüm zannes sev’ , ve küntüm kavmen bûrâ. ( 48/12 )
Belki siz, Rasûlün ve iman edenlerin ailelerine geri dönmeyeceklerini zannettiniz... Bu zan size hoş geldi de kabullendiniz; ve helâke liyâkat kazanmış bir topluluk oldunuz...

Ve men lem yu'min billâhi ve rasûlihî feinnâ a'tednâ lil kâfirîne seîrâ. ( 48/13 ) 
Kim   hakkıyla   Allah'a   ve   Rasûlüne   îman    etmezse   bilsin   ki,    biz   gerçeği örtenlere alevli ateşi hazırlamışızdır.

Ve lillâhi mülküs semâvâti vel ardı , yağfiru limen yeşâu ve yüazzibu men yeşâ’ , ve kânallâhü Ğafûran Rahîmâ.  ( 48/14 )
Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır... Dilediğini bağışlar ve dilediğine azap verir. Allah Gafurdur, Rahîm'dir...

28/01/2003
http://sufizmveinsan.com

Ön sayfa