Bazı Ayetler ve Anlamları -5-

 

201. “İnne  rahmetALLAHi  kariybun  minel  muhsiniyn”(7A’RAF-56)

“Şüphesiz ki  ALLAH’ın  rahmeti  muhsinlerden  ulaşır..”

202. “La yezükune  fiyhal  mevte illelmevtetel ula..”(44 DUHAN-56)

“Orada ilk ölümden başka bir ölüm tadmazlar...”

203. “Fezkurallahe kıyamen ve ku’uden ve ala cunubiküm”(4 NİSA-103)

“ALLAH’ı  ayakta ,otururken ve yanlarınız  üzere yatarken  zikredin.”

204. “İnna aradnel EMANETe alessemavati vel arzı vel cibali fe ebeyne en yahmilneha ve eşfakna  minha ve hamelehel İNSAN..İnnehu kane zalumen cehula..”(33 AHZAB-72)

“Biz EMANET’i  göklere, arz’a  ve  dağlara  arzettik  de onlar bunu  yüklenmekten  kaçındılar, endişeye düştüler..İNSAN   bunu   yüklendi..!..Hakikat  O , çok zalim ve çok cahil oldu..”

205. “Vezkuruhu  kema hedaküm”(2 BAKARA-198)

“Hidayetiniz kadar O’nu zikrediniz..”

206. “La  yükellifullahu nefsen illa vüs’aha.”(2 BAKARA-286)

“Hiçbir nefis  vüs’atinin  haricindekinden  mükellef değildir.”

207. “İnnemel müşrikünu  necesün”(9 TEVBE-28)

“Kesinlikle  müşrikler   necistir..”

208. “La yemessehu illel   mutahherun.”(56 VAKIA-79)

“O’na  (şirkten) arınmamışlar  dokunmasınlar.”

209. “Yehdillahu li nurihi  men yeşau”(24 NUR-35)

“ALLAH ,dilediğini nuruna hidayet eder.”

210. “İnnema emruhu iza  erade şey’en en yekule lehu kün fe yekunu ,fe  subhan elleziy  bi yedihi  melekutu  külli  şey’in ve ileyhi turceun.”(36 YASİN-82,83)

“Bir şeyin olmasını irade etti mi , OL , der ve o şey olur ...Her şeyin orjinini elinde tutan SUBHANdır ki ,  O’na  dönmektesiniz.”

211. “El yevme ekmeltu leküm diyneküm ve etmemtu  aleyküm ni’metiy ve radıytu lekümül islame diyna..”(5 MAİDE –3)

“Bugün size  DİNinizi ikmal ettim.. Üzerinize nimetimi tamamladım..Ve sizin için din  olarak İSLAM’a razı oldum (seçtim,beğendim)”

212. “Vezkurullahe  zikran  kesiyra.”(8 ENFAL-45)

“ALLAH’ı  çok çok   zikredin..!”

213. “Ve  men a’rade  an zikriy fe inne lehu maiyşeten danken ve nahşuruhu  yevmel kıyameti a’ma..”(20 TA HA-124)

“Her kim , benim zikrimden yüz çevirirse , ona dar bir geçim vardır ve onu kıyamet günü ,a’ma  olarak haşrederiz..”

214. “Fezkuruniy  ezkurküm “(2 BAKARA-152)

“Beni zikredin ki ,bende  sizi zikredeyim..”

215. “Ve iza  seelleke  ibadiy anniy fe  inniy kariyb ,uciybu da’veted da’i iza deani.”(2 BAKARA-186)

“Kullarım sana beni sorduğunda ben KARİYB’im (yakınım)..Dua  edenin  davetine ,bana dua ettiği anda  icabet ederim..”

216. “Ve le zikrullahi ekber.”(29 ANKEBUT-45)

“Muhakkak  ALLAH  zikri  EKBERDİR.”

217. “İnnALLAHe  la  yağfiru en yüşrake bihi  ve yağfiru  ma dune zalike limen  yeşa”(4 NİSA-48)

“ALLAH , kesinlikle  kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz.! Fakat  bunun dışındakileri dilediğine bağışlar..”

218. “Elestü  Birabbiküm”(7 A’RAF-172)

“RABBİNiz  değil miyim?..”

219. “Ve le neblünneküm  bi  şey’in  minel  hahfi  vel  cu’İ ve  naksın  minel emvali vel enfüsi ves semerat ve beşşiris sabiriyn..”(2 BAKARA-155)

“Yemin olsun ki sizi korku ve açlıktan bir şey ile, mallardan ,canlardan ve ürünlerden noksanlaştırma ile imtahan ederiz...Buna katlana bilenleri müjdele.!

220. “Ve  iza  kıyle lehümüt  ,tebiu ma enzelALLAHu kalu bel nettebiu ma elfeyha aleyhi abaena,ve lev kane abauhum la ya’kılune  şey’en  ve la yehtedun.”(2 BAKARA-170)

“Onlara (müşriklere) ALLAH’ın  inzal  ettiğine tabi olun;denildiğinde:  Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz  yola uyarız. Derler...Peki , ya ataları bir şeye akledememiş ve                 doğruyda   bulamamış idiyseler de mi ?

221. “Yu’til  hikmete  men yeşau , ve men yu’tel hikmete fe kad utiye hayran kesiyra , ve ma  yezzekkeru  illa    ulul   elbab.”(2 BAKARA-69)

“ALLAH hikmeti dilediğine verir...Kime  HİKMET  verilirse ,hakikaten  ona çok hayır verilmiştir. Bunu  ÖZ’e ermişlerden  gayrısı anlayamaz.”

222. “Ve ma hazihil hayatud dünya  illa   lehvun  ve leib.”(29 ANKEBUT-64)

“Şu dünya yaşamı , oyun ve eğlenceden başka   bir şey değildir.”

223. “Ve men şekera  fe innema yeşküru li nefsih”(27 NEML-40)

“Şükreden, ancak ,nefsine şükretmiş olur...”

224. “Tebarekelleziy  ceale  fissemai burucen”(25 FURKAN-61)

“Semada  BURÇLARI meydana getiren ,yücedir...”

225. “Ricalün  la  tulhiyhim  ticaretün  ve la  bey’un an zikrullah”(24 NUR-37)

“RİCAL’i  ticaret ve alış veriş  ALLAH  zikrinden alıkoymaz..!

226. “Ve  men yudebbir ul emr ,fe seyekulun ALLAH.”(10 YUNUS-31)

“(her türlü)  işi  ,  kim tedbir ediyor?..Olup biten her şeye  hükmeden  kim?..”

227. “VA’lemu ennALLAHe  yehulu  beynel meri ve kalbihi  ve ennehu ileyhi tuhşerun.”(8 ENFAL-24)

“İyi  biliniz ki , muhakkak  ALLAH   kişi ile kalbinin  arasına  hail olur  ve  mutlaka  O’nun   divanında   haşrolacaksınız..”

228. “Ve  lakinnALLAHe  yuzekkiy   menyeşa”(24 NUR-21)

“Fakat ,ALLAH  DİLEDİĞİNİ  TEZKİYE EDER (ARINDIRIR)..”

229. “Katiluhum yuazzibhumullahu Bi eydiyküm.”(9 TEVBE-14)

“Onlarla mukatele yapın ki ,ALLAH  elleriniz olarak onlara azap versin.”

230. “İsteiynu Billahi.”(7 A’RAF-128)

“Yardımı, varlığınızdaki  ULUHİYET  MERTEBESİNDEN  alın..!!!

231. “Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna alALLAHi şetata..Ve  ennehu  kane ricalun minel insi yeuzune  bi ricalin  minel  cinni  fezaduhum  raheka.”(72 CİN-4,6)

“(KUR’AN ı  dinleyen cinler  aralarında şöyle konuşurlar)Doğrusu  bizim sefihimiz  ALLAH hakkında  pek aşırı  yalanlar  uyduruyormuş.Şu da gerçek ki , insanlarda bazı kimseler ,CİN’den  bazı kişilere sığınırlar , bu suretle  de onların (yani sığındıkları Cinlerin) azgınlıklarını artırırlar..”

232. “Ve lev tera iz vukifu  alennari fe kalu ya leytena nuraddu ve la nukezzibe  biayati  rabbina ve neküne minel mu’minin ..Bel beda  lehum ma kanu  yuhfune min kablu ve lev rıddu leadu li ma nuhu  anhu ve innehum le kazibun..Ve kalu in hiye illa hayatunad dünya vema nahnu bi meb’usiyn..Ve lev tera iz vukifu ala rabbihim kale eleyse haza bi HAKK , kalu  bela  ve rabbina  kale fe zukul azabe  bima  küntüm tekfurun..”(6 EN’AM-27/30)

“Onları cehennem üzerinde durduruldukları zaman görsen..

‘Keşke  dünyaya  geri dönsek ,rabbimizin bildirdiği  gerçekleri yalanlamaz ve inananlardan olurduk’ derler...

(hayır)Bilakis, daha önce gizleyip  redettikleri şeyler şimdi apaçık karşılarındadır..Eğer  dünyaya  geri döndürülseler bile , GENE YASAKLANDIKLARI  FİİLLERE DÖNERLERDİ..Kesinlikle onlar ,bu isteklerinde yalancıdırlar..

Onlar ;(dünyada iken) bu dünya yaşantısının ötesinde başka bir yaşam yoktur.Biz bundan sonra ikinci bir şekilde yaşamımızda devam etmeyeceğiz demişlerdi..Onları o günde yönlendiricileri huzurunda durdurulduklarında bir görsen..(O vakit , rableri onlara dedi ki)Bu ,(ölüm ötesi yaşam) gerçek değil  miymiş?Onlar da’Rabbimize andolsun ki ,evet.!’Dediler..Rableri de buyurdu:

‘Gerçeği inkar ettiğinizden dolayı tadın azabı..!..’

30/10/2001
http://sufizmveinsan.com

Ön sayfa