Bazı Ayetler ve Anlamları -55-

V Â K I A S Û R E S İ

İzâ vekaatil vâkıatü.

Leyse livak'atihâ kâzibeh. (56/1-2)

Yalanlanması mümkün olmayan gerçek vuku bulduğunda;

Hâfidatün râfiaten. (56/3)

Alçaltacak ve yükseltecektir.

İzâ ruccetil ardu reccan. (56/4)

Yer şiddetle sarsıldığında ,

Ve büssetil cibâlü bessan. (56/5)

Dağlar paramparça olduğunda,

Fekânet hebâen münbessen. (56/6)

Dağılıp, toz haline geldiğinde;

Ve küntüm ezvâcen selâseten. (56/7)

Siz üç gurup olacaksınız.

Fe eshâbül meymeneti mâ eshâbül meymeneh. (56/8)

Ashâbül meymene'dir ki biri (mutlu) sağcılardır.

Ve eshâbül meş'emeti mâ eshâbül meş'emeh. (56/9)

Ashâbül meş'eme'dir ki diğeri (mutsuz) solculardır.

Vessâbikûnes sâbikûn. (56/10)

Önde olanlarsa, (hepsini) aşanlardır.

Ülâikel mukarrebûn. (56/11)

Onlar, mukarreblerdirl..

Fî cennâtinneîm. (56/12)

Nimetler cennetindedirler.

Sülletün minel evvelîn. (56/13)

Çoğunluğu öncekilerden ,

Ve kalîlün minel âhırîn. (56/14)

Bir kısmı da sonrakilerden.

Alâ sürurin mevdûnetin. (56/15)

Bezenmiş tahtlar üzerinde,

Müttekiîne aleyhâ mütekâbilîn. (56/16)

Karşı karşıya yaslanırlar.

Yetûfû aleyhim vildânün mühalledûn. (56/17)

Çevrelerinde hizmettedir genç civanlar ,

03/06/2003
http://gulizk.com

Ön sayfa