Hastalıklar / Musibetler ve Rahmet

5. Bölüm

www.sufizmveinsan.com
 
 

MEKTÛBÂT-I RABBÂNÎ - 412.Mektup:

Sormuşsunuz ki:

— Şunun sebebi nedir ki: Enbiya ve evliya belâ, musibet, mihnet cinsi şeylerin en şiddetlileri ile iptilâya uğramaktadırlar. Nitekim, bu manada şöyle buyurulmuştur:

— «İptilâya uğramak ciheti ile insanların en şiddetli olanları enbiyadır; sonra evliya daha sonra sırası ile..»

Sübhan Allah ise, şöyle buyurdu:

— «Size isabet eden her musibet, ellerinizin kazancıdır.» (42/30) Bu âyet-i kerimenin ifade ettiği manadan da anlaşılmaktadır ki: Her kimin ki, seyyiat kazancı çoktur; onun musibete düşmesi de aynı şekilde çoktur. Bu duruma göre yerinde olur ki: Enbiyadan ve evliyadan başkaları en şiddetli belâ ve musibete uğrayalar; enbiya ve evliya değil..

Bundan başka o büyükler, asaleten ve teb'an, Sübhan Hakkın mahbubu bulunmaktadırlar; o Yüce Zat'ın sevgilileri bulunmaktadırlar. Bu durumda, mahbub zatlara, yakınlık bulanların haslarına belâ ve mihnetlerin havalesi nasıl sahih olur?. Düşmanlar, rahat ve nimet içinde iken, dostların belâ ve elim azap içinde kalmaları nasıl doğru olur?.

Bunun cevabı şudur: Bilesin ki..

Allah-ü Taâlâ, seni irşad eylesin; doğru yola hidayet eylesin.. Dünya, nimetlenmek ve lezzet almak için kurulmamıştır. Nimetlenmek ve lezzet almak için hazırlanan âhirettir.

Dünya ile âhiret arasında bir zıddiyet, nakzetme durumu olduğundan; birini hoşnut etmek, diğerinin dargınlığına gider. Ekinde lezzet almak, diğerinde elem duymayı gerektirir. Böyle olması da zarurîdir.

Bir kimsenin ki: Dünyada lezzet alması ve nimete dalması çoktur; âhirette eleme dalıp nedamet duyması dahi çoktur. Aynı şekilde bir kimsenin dünyada iken, iptilâya ve mihnete uğraması çok ise.. âhirette onun nimetlere ve lezzetlere dalıp mesrur olarak haz duyması daha ziyade ve daha bol olur.

•Musibete karşı sabretme, seni, bu belayı kaldırması için Allah’a dua etmeye yöneltmiyorsa, ona itibar edilmez. (MUHYİDDÎN İBN ARABİ- Risaleler-2-171,172)

•Şayet başınıza gelen musibet, cezalandırma mahiyetinde olmayıp, Allah’ın takdiri ile size yöneltilmiş ise, bu takdirde de büyük bir sevaba nail olursunuz.

(MUHYİDDÎN İBN ARABİ- Risaleler-3-112,113)

•Ayrıca bu musibetler aracılığıyla kendinizin, Allah’ın inayet gösterdiği

kimselerden olduğunuzu öğenmiş olursunuz. Çünkü dünyadaki belalar,

mümin kullarına verdiği çabuklaştırılmış nimetlerdir.

(MUHYİDDÎN İBN ARABİ- Risaleler-3-113)

•Sınama amaçlı belalar, insanın Allah katındaki mertebesine göre inerler. Peygamber Efendimizin sav. söyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

“Allah bana verdiği belaları başka hiçbir Nebi’ye vermemiştir.”

Bu hadis bir alime sorulmuş ve denilmiş ki:

-Eyyub ve Zekeriyya gibi Nebiler (Selam üzerlerine olsun) çok daha büyük musibetlerle sınanmışlardır. Rasûlullah sav. bu tür belalardan hiç biriyle sınanmamış. O halde Hz. Peygamber sav. in uğradığını belirttiği bu musibet hangisidir?

Bu alim su cevabı vermiş:

-Hangi bela Rasûlullah sav. in başına gelen beladan daha büyük olabilir? Allah O’nu;

“Kabe kavseyn ev edna” makamına yükseltip vasıtasız konuşarak vahye muhatap ettikten sonra su aşağı aleme hitap etmesi için indirmesinden daha büyük bela var mı? Hiçbir Nebi, Hz. Rasûlullah’ın sav. uğradığı bu belanın benzeri görülmemiştir. (MUHYİDDÎN İBN ARABİ- Risaleler -3-113)

• Karanlığın uzamasından, uzun gecelerden sonra aydınlık günler başlar.

«Bir adam dinini kuvvetlendirirse belâsı da artar. Dinini incelten, zayıflatan adamın da belâsı hafifler,» derler. (ŞEMS-İ TEBRİZİ –Makalat)

•Bütün dünya, onca bir sinek kanadı değerindedir. Bir silleye karşı da sonsuz ihsanlarda bulunur.

Boynunu, dünyanın şu altın boyunduruğundan çabuk kurtar da Allah’tan sille satın almaya bak.

Peygamberler de dertlere, musibetlere sabrettiler de o yüzden başlarını yücelttiler.

Fakat yiğidim, hazırlan, bekle de gelince seni evde bulsun.

Yoksa eve geldim, kimsecikler yoktu diye getirdiği elbiseyi geri götürür ha!

(MEVLÂNA- Mesnevî-i Şerif - 6.Cilt -1640.Beyit)

Allah, musibeti herkesin gücüne göre verir. (Balzac)

 

 

 
 
Yansıtan: Hamdi Cenik
İstanbul - 12.12.2006
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com