KUR'AN'DA İNSAN -7-

 

Kur’anı Kerimde Tevbe suresi hariç, diğer Surelere Besmele ile başlanacağı hususunda kıraat imamları arasında görüş birliği vardır. Bir Sureden diğerine geçişte Besmele’nin okunup okunmayacağı konusu ise tartışmalıdır. Abdullah b. Kesîr, Kâlun, Asım b. Behdele, Ali b. Hamza el- Kisai ve Ebu Cafer el- Kârî, Enfal ile Tevbe Suresi’nin arası istisna edilire, kıraat esnasında iki Sure arasını- Mushaf’ın hattına ve Surelerin başında yer alan Besmeleleri Âyet kabul edenlerin görüşüne uyarak Besmele ile ayırmaktadırlar.

Besmele’yi başında bulunduğu Sure’den bir Âyet kabul etmeyen Hamza b. Habib ve ona tabi olanlar ise Kur’an-ı Kerîm ‘in tamamını tek bir Sure gibi düşünerek Surelerin arasını birleştirmişlerdir. Ne var ki, bu ihtilaflar Kur’an-ı Kerim’in tertibine göre, Surelerin sırayla okunması halinde, yani bir Surenin sonundan onu takip eden Sureye geçerken söz konusudur.

Buna karşılık, bir Sureden hemen kendisini takip eden Sureye değil de, daha sonraki bir Sureye geçişte Besmele’ nin okunacağı hususunda ihtilaf yoktur. Ayrıca, bir Sureye ilk Âyetinden değil de sonraki herhangi bir Âyetinden başlanacaksa Besmele’ nin okunması da terk edilmesi de câizdir. Besmele’ nin okunup okunmaması açısından Tevbe Suresi’nin ayrı bir özelliği vardır.

Bazıları haram, bazıları da mekruh saymakla birlikte, bu Sureye Besmele ile başlanamayacağı hususunda kıraat imamları arasında ittifak vardır. Ancak Surenin herhangi bir Âyetinden Besmele ile başlamanın mekruh olduğunu söyleyenlere karşılık, sünnet olduğunu ileri sürenler de olmuştur.

Besmele’nin yerine göre farz, vacip, sünnet, mendup, haram ve mekruh gibi hükümleri vardır. “Üzerlerine Allah’ın adı anılmayan hayvanların etinden yemeyin, çünkü bunu yapmak Allah ‘ın yolundan çıkmaktır.”( el- En’âm 6/121 )
Meâlindeki Âyet, hayvan keserken,”yetiştirdiğiniz avcı hayvanların size tutuverdiklerinden yiyin de yiyin ve üzerine Allah ‘ın adını anın” (el- Maide 5/4) mealindeki Âyet de av üzerine hayvanı gönderirken veya silah kullanırken Besmele çekmenin farz olduğunu göstermektedir. (Ayrıca bk.Buhari, “ Zebaih”, 1,2,9,15; Müslim,”sayd”, 3,5; Dârimî “sayd”,1.)
Mushaf yazarken Tevbe Suresi dışında kalan Surelerin baş tarafına Besmele yazmak da farz hükmündedir.
Zira üzerinde sahabenin icmâı olan Mushaf da bu şekilde yazılmıştır. Hayvan keserken Besmele’nin kasten terk edilmesi halinde Ebu Hanîfe, Mâlik b. Enes, İbn Râhûye, Ahmed b. Hanbelgibi birçok müctehide göre kesilen hayvanın etinden yemek haramdır.

Namaz dışında Kur’an okumaya başlarken Surenin başında Euzü Besmele çekmek âlimlerin çoğunluğuna göre sünnet, Surenin başından değil de herhangi bir yerinden başlama halinde, menduptur.

Tevbe Suresiyle tilavete başlayan ise yalnız Euzü okumakla yetinir, Besmele çekmez. Enfal Suresinden Tevbe Suresine geçişte aynı şekilde Besmele terk edilir. Namazda ise, Hanefi mezhebine göre her rekatta Fatiha’dan önce sessiz ( sırrî) olarak Besmele okumak sünnet, Şâfiî mezhebine göre sessiz veya sesli ( cehri) okumak farz, Maliki mezhebine göre ise terk etmek mendup, okumak mekruhtur.
İslamın yaygın muaşeret kurallarından biri de yemek yemeye başlarken Besmele çekmektir. Konu ile ilgili hadiste belirtildiği üzere ( Ebu Davud, “Etime”,15; Tirmizî, “Etime”,47) başlanırken unutulduğu takdirde hatırlanıldığı zaman, ”başında da sonunda da Allah’ın adıyla “anlamında “ Bismillah fî evvelihi ve âhirihî” demek gerekir.

(devamı var)

Ahmet F.YÜKSEL

Not: 25.12.2000 Akşam Gazetesi

Ön sayfa