Ayetler ve Mealleri - 5

 

Ellezînettehazû dînehüm lehven ve leıben ve ğarrethümül hayâttüd dünyâ.... (7/51)

O Kâfirler ki, dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler ve dünya hayatı onları aldattı.

.... fehel lenâ min şüfeâe feyeşfeû lenâ ev nüreddü fena'mele ğayrellezî künnâ na'mel, kad hasirû enfüsehüm,... (7 / 53)

Bizim için bir şefaatçi yok mudur ki bize şefaat etsin ve yahut dünyaya döndürülelim ve yapmış olduğumuzdan başkasını yapalım.  

.... sümmestevâ alel arşi.... veşşemse vel kamere ven nücûme musahharâtin biemrih.... (7 / 54)

Arş'a istiva eden.... güneşi ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır!..

... inne rahmetallâhi karîybün minel muhsinîn. (7 / 56)

Şüphesiz ki, Allah'ın rahmeti muhsinlerden ulaşır.

.... ve mâ yekûnü lenâ en neûde fîhâ illâ en yeşâellâhü rabbünâ, vesia rabbünâ külle şey'in ılmâ , alellâhi tevekkelnâ rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bilhakkı ve ente hayrül fâtihîn. (7 / 89)

Rabbimiz olan Allah istemedikçe bizim O'na dönmemizin imkânı yoktur. Rabbimiz ilmi ile her şeyi ihata eder. Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz; bizimle kavmimiz arasında Hak olarak fetihte bulun. Sen, fethedenlerin (açıcıların) en hayırlısısın.

Efeeminû mekrallâhi felâ ya'menü mekrallâhi illel kavmul hâsirûn. (7 / 99)

Allah'ın mekrinden emin mi oldular?. Allah'ın mekrinden ancak ziyanda olan kavimler emin olmaz!..

İsteînû billâhi.  (7/128)

Yardımı, varlığınızdaki  Uluhiyet mertebesinden alın..

Mûsâ .... , kâle rabbi erinî enzur ileyk. Kâle len terânî.... sübhâneke tübtü ileyke ve ene evvelül mü'minîn. (7/143)

Musa: "rabbim bana (kendini) göster, seni göreyim" dedi..
Sen, BENİ göremezsin (Ya Musa!..) buyurdu Allah ......
- "Sen Sübhansın, sana tövbe ettim .. Ben, mü'minlerin evveliyim." (dedi Musa)
 

Kâle rabbiğfirlî ve li ehî ve edhilnâ fî rahmetike ve ente erhamürrahimîn. (7/151)

(Musa) Dedi: "Beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine dahil et ve sen Erhamürrahiminsin."

.... tudillu bimâ men teşâü ve tehdî men teşâ', ente veliyyünâ fağfir lenâ verhamnâ ve ente hayrul ğâfirîn. (7/155)

İstediğini dalâlete düşürürsün, istediğine hidayet edersin, sen bizim dostumuzsun. Bize mağfiret ve rahmet eyle ve sen mağfiret edenlerin en hayırlısısın...

Vektüb lenâ fî hâzihiddünyâ haseneten ve fil âhireti innâ hüdnâ ileyk. Kâle azâbî usîbu bihî men eşâ' . Ve rahmetî vesiat külle şey’. (7/156)

Bize, bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz biz sana döndük.
Allah buyurdu: "Dilediğimi azabıma duçar ederim. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır...
 

Fe âminû billâhi ve Rasûlihinnebiyyil ümmiyi. (7/158)

"B" sırrı ile Allah'a ve ümmi peygamber olan Rasûlüne iman edin!..

Ve iz ehaze rabbüke min benî âdeme min zuhûrihim zürriyyetehüm ve eşhedehüm alâ enfüsihim; Elestü birabbiküm, kâlû belâ şehidnâ en tegûlû yevmel kıyâmeti innâ künnâ an hâzâ ğâfilîn. (7/172)

Hani Rabbin, Adem oğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini almış ve onları kendilerine şahit tutmuştu;
- Ben, sizin rabbiniz değil miyim (Elestü birabbiküm) diye
- Evet, şahidiz (kâlû belâ) dediler!.. Kıyamet günü, biz bundan habersizdik, demeyesiniz!,..

Men yehdillâhü fehüvel mühtedî ve men yudlil feülâike hümül hâsirûn. (7/178)

Allah kime hidayet ederse, işte hidayete eren odur .. Saptırdıkları da büyük zarara uğrayanlardır.

Ve lekad zera'nâ li cehenneme kesîren minelcinni vel insi lehüm kulûbün lâ yefkahûne bihâ ve lehüm a'yünün lâ yubsirûne bihâ ve lehüm âzânün lâ yesmeûne bihâ.  Ülâike kel en'âmi belhüm edall. Ülâike hümül ğâfilûn. (7/179)

Yemin olsun ki, biz cinlerden ve insanlardan çoğunu cehennem için yaratmışız. Onların kalpleri vardır fakat, onunla idrak etmezler; gözleri vardır, onunla görmezler; kulakları vardır, onunla işitmezler; Onlar hayvanlar gibidirler, hatta daha aşağı!..İşte asıl gafiller, onlardır...

Evelem yenzürû fî melekûtissemâvâti vel ardı ve mâ halekallâhü min şey'in.... (7/185)

Göklerin ve yerin melekutuna, Allah'ın yarattığı her  hangi şeye bakmazlar mı?..

Yes'elûneke anissâati eyyâne mürsâhâ kul inne mâ ılmühâ ınde rabbî.... (7/187)

Kıyametin ne zaman kopacağını senden sorarlar .. De ki: "Onun ilmi ancak Rabbimin indindedir."

Kul lâ emlikü li nefsî nef'an ve lâ darran illâ mâşâallâh. Ve lev küntü a'lemülğaybe lesteksertü minel hayr. Ve mâ messeniyes sûü..(7/188)

De ki : "Ben nefsim için ne bir faydaya ne de bir zarara muktedir değilim, ancak, Allah'ın dilediği olur. Eğer ben gaybı bilseydim, daha çok hayır yapardım ve bana bir zarar da dokunmazdı!..

Ve izâ kuri'el kur'ânü festemiû lehû ve ensitû lealleküm türhamûn.  (7/204)

Kur'an okunduğu zaman o'nu dinleyin ve susun ki, size rahmet edilsin!..

E N F A L

Ve mâ rameyte iz rameyte velâkinellâhe ramâ'... (8 / 17)

Attığında sen atmadın, atan ALLAH'tı...

Va'lemû ennellâhe yehûlü beynel mer'i ve kalbihî ve ennehû ileyhi tuhşerûn.(8 / 24)

İyi biliniz ki, muhakkak Allah, kişi ile kalbinin arasına hail olur ve mutlaka O'nun divanında haşr olacaksınız ..

Va'lemû ennemâ emvâlüküm ve evlâdüküm fitnetün ve ennellâhe ındehû ecrun azîm.(8 / 28)

Biliniz ki, mallarınız ve evlâtlarınız sizin için birer fitnedir. Ve, büyük mükâfat Allah katındadır.

.... in tettekullâhe yec'al leküm furkânen....  (8 / 9)

Allah'tan sakınırsanız, size doğru  ile eğriyi  ayırdedecek bir anlayış verir.

Vezkürullâhe  kesîran. (8 / 45)

Allah'ı çok çok zikredin.

Ve etî'ullâhe ve Rasûlehu. (8 / 46)

Allah'a ve Rasûlü'ne uyunuz

Ve iz zeyyene lehümüşşeytânü a'mâlehüm....  (8 / 48)

Şeytan onlara amellerini güzel gösterdi.

Levlâ kitâbün minellâhi sebeka.... (8 / 68)

Allah tarafından önceden verilen bir hüküm olmasaydı...

T E V B E

İşterev biâyâtillâhi semenen kalîlen....  (9 / 9)                                                                 

Allah'ın   âyetlerine   karşılık,   az   bir   değeri   (dünya   malı   ve   nefsâni   istekler) satın aldılar ..

Kâtilûhüm yüazzibhümüllâhü bi eydîküm. (9 / 14)

Onlarla mukâtele yapın ki, Allah elleriniz olarak onlara azap versin*..

Mâ kâne lil müşrikîne   en   ya'mürû    mesâcidellâhi   şâhidîne alâ   enfüsihim bil küfr.Ülâike habitat a'mâlühüm ve finnâri hüm hâlidûn. (9 /17)

Müşrikler, nefslerindeki gerçeğin örtücüsü olarak kendilerine şahit iken Allah'ın mescidlerini imar edemezler. Onların tüm amelleri boşa çıkmıştır ve ateşte ebedi kalıcıdırlar.

İnnemâ ya'muru mesâcidellâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve ekâmes salâte ve âtezzekâte ve lem yahşe illellâhe feasâ ülâike en yekûnû minel mühtedîn. (9 / 18)

Allah'ın mescidlerini ancak, "B" harfindeki sırrı müdrik olarak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı ikame eden ve zekât verenler ve Allah'a haşyet duyanlar imar edebilirler. işte, hidayete ulaşmış olduklarından umulanlar, bunlardır.

15/01/2002

Ön sayfa