HALÂK OLAN KAVİMLER

Putpereslik devrinde yaşayan kavimlerin bazıları Allah tarafından afetlerle imha edildi.Bunun şeriat ve hakikat mertebesine göre iki nevi manası vardır.

Şeriat mertebesindeki fikre göre: O kavimler veya topluluklar azgınlıkları taşkınlıkları dolayısı ile imha edildiler.

Hakikat mertebesindeki kanaate göre: O kavimler veya topluluklar,mertebe-i şahadete ererek bir anda tekamül etsinler ve ruhları cennete yükselerek yeryüzündekilere imdat işinde (melekler gibi) Allaha hizmette yarışsınlar diye kaza eceliyle öldürüldü.Zira afat-ı semaviye ile ölenler,coçuk doğururken ölenler,her hangi bir kaza ile ölenler,şehadet mertebesine ihraz ederler.Bir anda Allah tarafından tekamüle mazhar olurlar.Yani evliya mertebesine yükselirler.Sebebi: Allah onların ölüm tarzına o kadar çok acır ve onlara bir anda o kadar çok merhamet ederki,dünyada bir şeye hayırları olmayan bunların, öldükten sonra hem kendilerine hem de başkalarına hayırları olur.

Putperetler oyuncaga tapan coçuklar mesabesindedir.Beşeri cağa göre şer'an mükellef olmıyacak bir yaşta oldukları için putperesttirler.Ve coçuk gibi şuuru kifayetsiz oldukları için yaramazdırlar.avaredir,hayırsızdır. Yaşları itibariyle onlar bu tabii hallerinden mes'ul olamazlarki ceza görsünler.Ve bu ceza keyfiyeti zahiri ve şer'i manadadır.Hakikatte onlar bu yaramaz hallerinden kurtarılmış ve ahirette en güzel bir hale erdirilmişlerdir.Bu vesile ile ceza üzerinde biraz daha düşünelim;

Ceza: 1- Ya intikam neticesidir. Hınç ifade eder,

2-Yahut adalet, ibret ve tenbihin neticesidir.İçtimai bir menfaatı hedef tutar.

3-Veyahut terbiye ve islahı hedef tutar, neticesi hayır ve selahtır.

İzah; Allah insan deyil ki;insan gibi hayvani hınçları,tabiatları yok ki hınç alsın,intikam alsın.Allah intikam alıcıdır diye bir vasıf vardır.Fakat bu şeri'at mertebesinde söylenmiş bir kelamdır.O zaman hakikat mertebesine müdrik olmıyanları fenalıklardan korkutmak,ve korumak için söylenmiştir.Zira o zaman her şeyi tarif ve talimde insan hissini,insan halini misal ve ölcü olarak kullanmak lazım gelmişti.Bunun böyle olduğu en basit bir misalle anlatmak cok kolaydır.

Anne coçuğunu terbiye ederken coçuğa şiddetlendiğide olur.Seni şöyle böyle yapacağım diye kıyamıyacağı şeyleride söylemiş olur deyilmi? coçuk ona inanacak kadar idraksizdir.inanır ve annesinin o söylediklerini yapacak diye korkar. Fakat anne evladına kıyarmı? hayır.Kendine kıyarda evladına yine kıymaz. Maksadı korkutup islahtır.Ve bu mübalağalı sözlerle maksat hasıl olmuştur.Çocuk korkmuştur ve anneye itaat etmiştir.Fakat anne çocuğunu üzüp korkuttuğundan ne kadar üzgündür.

İşte bu misal Allahın beşeri bir hıncının tezahüründen ibaret olan intikamdan ne kadar uzak olduğunu anlatır.Muhabbet ,Şefkat ve merhametin ki kaynağı Allahtır.Ve annelerde zuhura gelen; bu vasıflardan ancak birer damladır.Nasıl olurda Allah Kur'anı kerimde intikamdan feragati insandan isterken kendi intikama tenezzül eder.Zavallı insana ondan başka acıyacak kim vardır.?

Bizim de kanaatimiz şudurki; okyanusları Allahın ilmi kabul etsek ondan bir kadeh alıp tadan kendi ilmiyle terazi tutarak şartlanmaları neticesi hüküm verenler Allahın celalindeki cemali göremeyenler zamanımızda meydana gelen hadiselerde Allahın adaletinden şüphe eddirecek ve ondan uzaklaştıracak sekilde beyanda bulunanlar acaba imit ve iltica kapısının tek olduğunu oda Allaha ait olduğunu hiç düşünmezlermi?Okyanustan bir kadeh tadanlar verdikleri kararlarla acaba hikmet ve hakikatına ne kadar isabet etmiş olabilirler.?

Cenabı Allahın Celalinden Cemaline sıgınır,debremde hayatını kaybeden bütün insanlara baş sağlığı diler. Kalanların acılarını paylaşırım.

Mehmet Deveci