Misal

 

Allah, misal verir, müteşabihlerle gerçeği dosdoğru anlatır ve bildirir.
Beyinsizler buna aldanır. Ýşte; Allah, dilediğini bununla saptırır dilediğini doğrultur. O neylerse güzel eyler.

Beyinleri vardır fakat görme, işitme, düşünme hassaları ile irtibatı, bunları ters çalıştırmalarından dolayı kesilmiştir. Sebebi kendileridir. Mesajı aldıklarında bunu beyinlerinde doğru değerlendirecek yere değil, ters değerlendirecek yere gönderirler. Oluşu ve olayları ters değerlendirirler ve suçlusu kendileridir, kendilerine tuzak kurarlar ve zulmederler fakat farkında bile değiller.

Gemilerin rüzgarla denizlerde hareket etmesi, etki kuvvetini ve etki-tepki emrini - kanununu anlatır ve bu kanuna dosdoğru bir misaldir. Rüzgar, havada ve suda tabii veya suni olarak meydana getirilen akımdır ki, itme etkisi ve tepkiyle hareket meydana gelir yoksa cisimler hareket edemez, olduğu yerde kalır.

Söz konusu etki-tepki kanunu, Rahmanın kainattaki emri-kanunu ve ayetidir.
Allah, kainatı kuranda  MİSALLER ile okutuyor dosdoğru gerçeği bildiriyor, bununla kafiri saptırıyor, mümini kurtarıyor.

Allahın ayetleri ile mücadele edenler, bu etki-tepki kanunu ile, kainatta geçerli yaşayan, bilinen, gözlemlenen kanunlar ile ve bu kanunların koyucusu ile mücadele ederler ve bundan gafildirler.

Hakkın karşısına geçip, ona hasım ve düşman olurlar. Kişi-toplum, karşısındaki düşmanı kerih görür, elbette düşmanı güzel görmez ve böyle olunca HAKKI KERİH GÖRME HASTALIĞINA yakalanırlar. Bunlar öylesine terstelerki; güzeli çirkin, çirkini güzel görürler ve bilmezler. Bunlar, çirkinliğin, pisliğin temsilcisi, taraftarı ve kendileridir.

Müteşabih:

İlimde sarih olmak : İnsanlığın belli bir aşamadan sonra ilimde sarih hale geldiği zamandaki insandır.
Verilen bilgi, herkes tarafından tartışmasız kabul edilecek açıklıkta kesin ilme, bilime, -gözlemlenen, tekrarlanan bilgiye- kayda alınmış kitap ilmine dayanan ilim ve ölçü sahipleri, sarih ilim sahipleridir.

Müteşabih, hakikatlerin direkt olarak kelimelerle, içinde bulunulan şartlarda ifadesi uygun olmayan, Hakkın mekri ve hidayeti ile dolu (hikmetli) yorumudur.
Zamanı geldiğinde Allah, onları olduğu gibi hak ile açıklar ve onunla batılı helak eder. Müteşabihat, Allah tarafından uygun zaman geldiğinde açıklanır.

İnsanlığın sarih ilim seviyesine gelmesi ile ve insanlığın, oluş ve olayları teşbihsiz, direkt olarak anlar seviyeye gelmesi ile müteşabihin hakikati anlaşılır.
Onu biz indirdik, biz koruyacağız ve sonra onu biz açıklayacağız ifadesi ile, zamanını bulunca hakikat ortaya çıkar.

Kadın.

Tekrarlanan, gözlemlenen bilim.

Yıllardır çok çeşitli yarışmalar yapılır, tekrarlanır ve gözlemlenir. Şu kesin bir bilgidirki, Erkekler fiziksel ve zihinsel olarak kadınlardan bir nebzede olsa genel olarak üstündür ve dünyada kadınlar erkeklerin yönetimi altında, erkeğin eşidir.
Bu bilimsel, gözlemlenen, bilinen bir gerçektir.
Bunu sevgili annelerimizi, eşlerimizi, kızkardeş ve kızlarımızı küçültmek için söylemiyoruz. Asla yanlış anlaşılmasın.
Fakat bu kuranda ifade edildiğinde düşmanlar gürültü çıkarır. Yaşanan oluşlar ve olaylar Allahın yaşayan ayetleridir.  Kuran, gerçeği bildiren, hayattaki gerçekleri anlatan, yaşayan, satırlanmış ayetlerdir.
Kafirin mücadele ettiği şey, kainattaki gerçeklerdir. Hırçınlıkları, kendilerine karşı ve kendi ateşlerini arttırıcıdır fakat beyinlerini ters kullananlar bilmezler.
(Vallahu yubdiu ve yuid) Allah, oluşu ve olayları başlatan ve tekrarlayandır.
Kime ve neye karşı savaştıklarını bir bilseler.

Turgut SAK