Suç ve Ceza

Toplumda birimlerin bir arada yaşaması bir düzen ve nizam çerçevesinde mümkün olduğundan, toplumsal düzene aykırı davranışlar yasaların teminatı altına alınarak çeşitli müeyyidelere tabi kılınmıştır.
Düzene aykırı davranışlar suçu,bunlara uygulanan müeyyideler cezayı oluşturmuştur.
Bir başka deyişle: Düzene, sisteme aykırı her davranış karşılığını ceza adı altında almaktadır.Dünya üzerindeki toplumların her biri kendi toplumsal değer yargıları çerçevesinde oluşturdukları düzen ve nizamı esas alarak kanunlar düzenlemişler ve bu düzene aykırılık teşkil eden fiilleri suç saymışlar ve karşılığını da ceza adı altında vermişlerdir.
Toplumumuzda Kanun Koyucu suçu : '' Kanunun cezalandırdığı eylem'' olarak genel anlamda tarif etmiştir.
Kanunun suç işleyen kişide : 
a)kasıt aradığı eylem cürüm
b)Kasıt aramadığı eylemler kabahat olarak belirlenmiştir.
Cürümde esas olan kasdın bulunmasıdır. Cürümde kasdın bulunmaması ise cezayı kaldırır.
Mesela :Adam öldürme fiili öldürme kasdı ile işlenmişse cürüm teşkil eder.Kişide öldürme kasdı, niyeti yoksa fiil cürüm teşkil etmez.Burada Kanun Koyucunun fiilleri niyetlere göre değerlendirdiğini ve ona göre ceza tertip ettiğini görmekteyiz. Kabahatlerde ise kasıt sabit olmasa bile herkes kendi fiili veya ihmalinden sorumludur.Suçun oluşması için kasda gerek yoktur.Sadece fiilin yasaya aykırı olması veya ihmalin zarar verici bir sonuç oluşturması yeterlidir.
Burada niyet,kasıt önem taşımamakta,yapılan veya ihmal neticesi yapılmayanın karşılığında ceza verilmektedir. 
Görmekteyiz ki :Kanun Koyucu suçun oluşması için bazı fiillerde kasdı aramış,bazı fiilleri kasıt aramaksızın sadece yapıldığı için suç kabul etmiş,bazı fiilleri de yapılmadığı için suç kapsamına almıştır.Örn. (Frene basması gereken sürücünün frene basmaması gibi)
Kanun Koyucu,her birimi kendi fiilinden sorumlu tutmuş ve bu amaçla CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ prensibini kabul etmiş,böylece herkesin kendi yaptıklarının sonucuna katlanmasını gerçekleştirmiştir.
Tüm yasalar,hernekadar değişik toplumlara göre değişik fiilleri suç saymışsa da ,suç ve cezanın toplumlar arası ortak özellikleri bulunmaktadır.Bu ortak özelliklerin birincisi düzene aykırılık,ikincisi bir fiilin, eylemin yapılması veya yapılmaması ,üçüncüsü de cezaların şahsiliğidir .Yani Düzene, sisteme aykırı olarak bir fiili yapan veya yapmayan herkes kendi fiilinin karşılığını alacaktır. 

Kur'an da suç ve cezanın karşılığı ve önemi belirtilmiş, Hz. Resulullah bizzat bu hükümleri gerçekleştirmiştir. İlahi nizam ve sistem bu şartları içermektedir.

Av. Aytül Ardor