YANITLAR

  Sayın Hamdi Canik İslam 'da ve Tasavvuf 'da 600 Soru ve Cevap başlıklı
yazının 200 ile 225 kısımlarında ki sorulara  verdiği cevapları podyum için
yazdı.

Soru-201:Sekaratül mevt nedir?
    Sekâratül mevt;ölüm sarhoşluğu..Kişinin ölüm öncesinde Dünya ile
bağlantısının zayıflayıp,ama henüz ruh ,biyolojik bedene ait beyin vasıtası
ile algılamaya devam ederken,ölümün tadılması ile geçilecek olan bir üst
boyutun yani nârî boyutun da algılanır hale gelmesi.

    Soru-202:Nefsin üçüncü mertebesi ile altıncı mertebesinin dini
terminolojideki adı nedir?Bu iki mertebe arasında ne gibi bir bağlantı
vardır?
    Nefsin üçüncü mertebesi:Mülhime nefs mertebesi,altıncı
mertebeside:Mardiye nefs mertebesidir...
    Mülhime nefs mertebesinde iken yapılan ilim çalışmaları,tefekkür ve
riyazatlar
ile beyinin kazandığı hassasiyet sonucu aldığı ilhamlar , varlığın tekliğini
hissetmesini sağlar.Bu mertebedeki kişiye "ârif" denir...marifet burada
başlar...
    Mardiye nefs mertebesinde ise;çokluk müşahedesi tamamen kalkmış olup,
"Tek" in yaşamı mevcuttur.Hakk'el Yakîn hali ile tecelli-i sıfat   mertebesi
olup,
bu idrakta bulunana "Ârifi Billah" adı verilir.
    Mülhimede başlayan marifet,mardiyede Arifi Billah tarafından kendinde
mevcut Allah ilmiyle seyri ve tasarrufu ile kemale ulaşır...

    Soru-203:İnsan denilen varlıkta ,batın yönüyle mevcut özelliler
nelerdir?
    Akıl,fikir,idrak,vehim,musavvire,hayal,hafıza...

    Soru-204:Antiçekim dalgalarının özelliği nedir?
    Antiçekim dalgaları;din terminolojisinde sevap olarak adlandırılan
(+)pozitif
enerji dalgalarını yüklenen ve ruh bedeni Dünya ve Güneş'in çekim alanından
uzaklaştıran ruha ait bir özellik,veya bir katmandır.

    Soru-205:Hayır ile şer ne demektir?
    Hayır ve şer terkibiyet kayıtlılığı ile bakıldığında mevcuttur..İnsanın
tabiî yaşamına yani terkibine uygun düşen şeylere hayır,ters düşenlerede şer
denir..Hakikatında ise:Olgun insan olmanın önemli özelliği olan terkibi
kayıtlılıktan,sınırlılıktan kurtulmanın esas olduğu düşünülürse ; yukarıda
açıklanan hayır ve şer kavramlarının  gerçekte tam ters olduğu görülür.
Kısıtlılığı devam ettirdiği için hayır;gerçekte şer...Şer de ;terkibi
genişlemeyi sağladığı için hayır olarak algılanır hale dönüşür...

    Soru-206:Vehim nedir?
    Olan şeyleri yok,olmayanlarıda var zannetmektir...

    Soru-207:Beyaz rengin bir özelliği var mıdır?
    Işınlar hiç emilmeden geri dönerse yani yansırsa,beyaz olarak
algılanır...
Bu ışın bir prizma yada "Spektroskop"yardımıyla
ayrıştırılırsa,sırasıyla:Mor,
lacivert,mavi,yeşil,sarı,turuncu ve kırmızı renkler oluşur.Yani :Bu renkler,
her birinin farklı olan dalga boylarına sınıflandırılarak,beyinin hayal
merkezi
tarafından isimlendirilmesi yapılır..Gelen ışın tamamen emilerek hiç
yansıtılmazsa bu da  siyah renk olarak algılanır...
    Tasavvufda beyaz ışık,kanımca renksizlik anlamına gelir..Her manayı
kendinde kemaliyle toplamak,Allah bakışıyla bakmak,Allah'ın ahlakıyla
ahlaklanmak,Allah'ın boyasına boyanmak gibi manaları içerir...Beyaz;her
rengi taşımasına rağmen hiç biriyle kayıtlı değilse,Allah'da icat ettiği
manalar ile kayıtlı değildir.Çünki O beşeri kuralların meydana getirdiği
"ahlak"kavramından
berî olarak ahlaksızdır...

    Soru-208:"Men arafe nefsehu,fekad arafe rabbehu..." sırrını basitçe
açıklayın?
    Nefs=Kişideki "Ben" kavramıdır..
    Rab =Terbiye eden,yönlendiren,kemale erdiren..
    Ben kelimesiyle kasdedilen insanın terkibidir.Bu Hakk'a ait
manaların,yani İlahi Esmaların her birinin değişik oranlarda bir araya
gelerek oluşturduğu orijinal terkipsel yapı kişi tarafından kendi şahsı
olarak "BEN" diye bilir,bilinir...
    Ortaya koyacağı her fiili ; bu terkibin eseri olarak,kaynağını Esma-i
İlahi'ler oluşturacağından,aynı zamanda kişinin Rabb'ı olur.
    Dolayısıyla Nefs ile kasdedilen "Ben" kavramını oluşturan manalar
bileşiminin aynı zamanda kendi Rabb'ı olduğunu bilir...Onun için : Nefsini
bilen Rabb'ını bilir..." denmiştir Rasûlullah tarafından...

   Soru-209:Veliler ile peygamberlerin görevleri arasındaki fark nedir?
    Kur'an'da Rasûlullah'a hitaben:Seni şahit,müjdeleyici ve uyarıcı olarak
gönderdik...buyuruluyor...Demekki peygamberlerin görevi halka gayb hükmünde
olan ölümün tedılmasıyla geçilecek ortamın gerçeklerini,orada karşılaşılacak
durumları,Dünya'da iken elde edilecek hasılanın neticesinin yaşanacağı
(nasibi olanlara da hakikatlerini bilme yolunda "Risalet boyutundandan"
kaynaklanır biçimde) konularında aydınlatma ve uyarmadır...
    Velî'ler ise;halka,bunların uygulamasını yaptırırlar...Şah-ı
Nakşıbent'inde dediği gibi:Peygamberler halkın âdetlerinin yanlışlığını
ispat için gelmişler,
Velîlerin ise halka âdetlerini terkettirmek için görevdedirler...

    Soru-210:Evrensel ruhun her an yarattığı galaksileri   ,"Big Bang" olayı
ile nasıl bağdaştırabiliriz?
    Kanımca tek "Big Bang" yoktur.
    Her galaktik oluşumun startı big bang sayılabileceği gibi,"Her an yeni
bir şa'n da olması" :Her an yeni varlıklar yarattığının yanında , her
yaratılanın ebeden,har an yeni manalar ortaya koymasını da anlayabiliriz..

    Soru-211:Âmentü'nün esası nedir?
    Amentü;Kur'an'da değişik yerlerde bildirilen îman edilmesi zorunlu olan
esaslardır ki ,bunlar;"B" sırrı ile
Allah'a,Meleklere,Kitaplara,Rasüllere,Âhirete,
"B"sırrı ile kadere,hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna şüphesiz,kesin
inançtır.
Bunlarda hedefe ulaştıracak olan da,"B" sırrı ile iman etmiş birine
imandır...

    Soru-212:İrade-i küll'iye ile,irade-i cüz'iye arasındaki fark nedir?
    Gerçekte külli irade-cüz'i irade diye iki ayrı irade yoktur...Tek bir
irade vardır..
İradenin Allah'a bağlanmasına külli irade,birime bağlanan yani terkipsel
kayıtlılıkla yaşayan insanlardan çıktığında aldığı isme de irade-i cüzz'iye
denir.

    Soru-213:Müheymin melaike,Mele-i Âlâ sınıfından mıdır?
    Evet.Müheymin melaike,Ruh-ul Kuds gibi Mele-i Âlâ sınıfındandır..

    Soru-214:Azrail'in görevi nedir?
    Azrail ölümü tattırır..Dönüşümü gerçekleştirir..Yani:O birimin mevcut
yapısıyla ilgisine son verir.Ağırlıklı olarak "Mümit" isminin manasından
yaratılmış olup,Mümit:Ölümü tattıran,dönüşümü gerçekleştiren anlamını taşır.

    Soru-215:Terkipsel yapılar neyi meydana getirir?
    Terkipsel yapılar:Varlık alemini yani ef'al alemini meydana getirir.

    Soru-216:Nefsin,vehme tabi olması  halinde ne olur?
    Nefs;vehme tâbi olursa,bedenin isteklerini yerini getirme hayatın amacı
olarak yerini alır.Şartlanmalar,duygular bir birini takip eder. Kendini
beden kabul etme yaşam felsefeleri olmuştur."Ben" olarak bedenini görünce,
bu benliğin kaynağı olan Dünya ile birlikte âhir yolculuğunu yapar..Onlar,
cehennemde ebedi kalıcıdırlar..Çünki "Ben"i bedende yaşamaya kalkınca
gerçeği örtenlerden olmuşlardır..

    Soru-217:Vehmi,hükmü altına alan güç nedir?
    Uranüsten kaynaklanan ve Şiron destekli akıl,vehmi hükmü alabilecek olan
güçtür...

    Soru-218:Nefs perdesi kalkınca ne olur?
    Nefs perdesinin kalkması ile,nefs saflığına kavuşur.Ölmeden önce ölme
hali gerçekleşir.Birimsellik kalmaz.Ortaya koyduğu her fiil "Allah
fiili"olarak zuhur eder...

    Soru-219:Varlıkta her şey bir terkip olarak meydana gelmiştir.Terkibiyet
olmayıp,salt bir yapı olsaydı ne olurdu?
    Varlık aleminde bulunan her şey ilahi isimlerin değişik birer terkibi
olarak,ayrı ayrı varlıklar olarak algılanır.Bu varlıkların tamamının
meydana getirdiği boyuta ;varlık alemi yada ef'al alemi denir.Terkibiyet
olmayınca varlık alemi yani ef'al alemide olmaz.O durumda Zat'ın kendi
kendineliği söz konusu olur ki,Ahadiyet
yaşantısı olarak adlandırılır...


    Soru-220:Ârif ile Ârif-i Billah arasındaki fark nedir?
    İlim,tefekkür,riyazat vb.çalışmalar sonucu ulaşılan idrak ile kişi
varlığın hakikatını anlama marifetine erer.Bu kişiye "Ârif" denir.
    "Ârif-i Billah" ise;bu ilim ve idrakı "Allak ilmi" olarak özünde
bulup,"Allah ameli " olarak ortaya koyandır..

    Soru-221:Akıl yönü itibariyle zekayı esas alan varlık hangisidir?
    Şeytaniyet vasıflı cinler bu vasfın asıl sahibi olmakla
birlikte,tabiatlarının
isteklerini yerine getirmeyi hayatlarının amacı olarak gören,insan
sınıfından sayılan "insansılar" da bu kategoriye girer.

    Soru-222:"124 bin peygamber vardır,bunların 313 ü rasüldür" Hadisini
açıklayın?
    "El Velî" Esma-i İlahisinin kemalatından vücud bulan , Velayet
içerisinde
en üst sınıflardan biri olan "Nübüvvet"in sahibi olan tüm Nebi'ler aynı
zamanda da Rasüldürler.124 bin Nebiden 313 ü Rasüldür demek;Nebi'lerden 313
ü çevresinde bulunanlara risalet boyutundan kaynaklanan
biçimde,hakikatlerine ait gerçekleri anlatmışlar demektir.Diğerleri bu
boyuta ait hakikatleri kendi özlerinde yaşamışlar olup,bir Nebi'nin
hakikatından haber vermemesi asla bîhaber veya gaflette olması gibi
değerlendirilemez.

    Soru-223:Kur'andaki <B> harfinin manası nedir?
    Ötedeki,ötendeki değil,Vahid-ül Ahad  olan,Allah adıyla işaret edilenin
yegane mevcut olduğunu,indî değerlendirmeler dolayısıyla var kabul edilen
her şey "O"nun ilminde yarattığı ilmi suretler olup,yoktan yaratılmış
yoklardır.Her varlığın ortaya koyduğu fiillerin asli sahibidir.Kısaca:<B>
Harfi vahdet düşünce ve yaşantısına işaret eder.

    Soru-224:İnsan beyni ne zaman (+) ve (-) kayıt işlemeye başlar?
    Genetik ve coğrafi koşullarla değişiklik göstermesine rağmen,bizim kuşak
normlarıda ortalama olarak:6-7 Yaşlarında (+) pozitif yükün beyin tarafından
üretilmesine sebep olan hormonal yapı çalışmaya başlarken,14-15 yaşında da
(-) negatif yükün üretilmesine sebep olan cinsiyet hormonları (erkeklerde
androjen,kadınlarda östrojen) faaliyete geçer.

    Soru-225:Yeme,içme,sex gibi özellikler nereden kaynaklanır?
    Yeme,içme,sex gibi özellikler biyolojik bedenin tabiî isteklerinden
kaynaklanır...

Hamdi Canik