Nutk-ı Şerif

Hz. Pîr Nûreddin-i Cerrâhi
 
 
 

Dil beytini pâk eden,
Dervişi ankâ eden,
Âlem-i lâhute giden,
Mevlâ zikridir, zikri.

Zikirden hâlet alan,
Âşinâ-yı rûh olan,
Ukbâda devlet bulan,
Mevlâ zikridir, zikri.

Terk ehline karışan,
Hem zevkine erişen,
Bahr-i ledünle görüşen,
Mevlâ zikridir, zikri.

Aşıkların zikri Hû,
Zikri Hû'dur fikri Hû
Vecde Gelip diye Hû,
Mevla zikridir zikri

NÛREDDİN'i diri kılan,
Tevhîdle çerâğı yanan,
Bi-hamdillâh tevfik olan,
Mevlâ zikridir, zikri.

 

 
 
16.02.2010
http://sufizmveinsan.com