Sufizm ve İnsan

Ahmed Hulûsi'den
30/04/2015 • Dost’tan Dosta
  1501 - Suçlayanlar sirke girer. Suçlamanin oldugu yerde mutlaka sirk vardir!
 • Twitter’dan Mesajlar
  @AhmedHulusi:
  Beyin, algıladığı bilgi değiştikçe dünyasının âleminin değiştiğini sanır, aslında hepsi aynı boyuttadır. Sadece algıladığı bilgi değişmiştir.
 • HAK YANMAZ, İNSAN YANAR MI?
  Gerçek ki, bu varlığın ve insanın orijini ve hakikati, Hak'tır!.. Hak ise herhangi bir zarar görme kavramından berîdir!.. Bu takdirde, insan için de "cehennem" diye azap verici bir ortam olmaması icap eder..?
  Burada, insan denilen varlığın aslı "Hak" olduğuna göre; "Hak" da cehenneme gitmeyeceğine göre; demek ki cehennem diye bir şey yoktur; cehennem, sadece avamı korkutmak için ortaya konmuş bir düzendir, sistemdir; diye düşünülebilir.
  Burada varlığın Tek'liğini esas alan kişi, "cehennemin olmadığını" öne sürebilir. Bu takdirde, "cennet" ve "Dünya"nın da olmadığını öne sürmek gerekir; çünkü bunların tümü aynı kökendendir.
  Ya hepsi vardır, ya da hiçbiri yoktur!.. Bu husustaki yanılgı, şuradan oluşur...
  yazının devamı

www.ahmedhulusi.org

Telefon ve Tablet Uygulamaları

 iPhone ve iPad için


 Android cihazlar için

 

KUR'AN-I KERİM'İN TAMAMININ SESLİ MAKAMSIZ ARAPÇA OKUNUŞU

KUR'ÂN-I KERÎM'İN TAMAMI, MAKAMSIZ fakat Arapça orijinaline uygun şekilde, kelâm üslûbunca seslendirildi. Arab'ça dinlemek ve hatim yapmak isteyenler için İstanbul Cerrahpaşa Camii İmamı HASAN GÜLER tarafından okundu.
Tamamını Ücretsiz olarak indirebilir veya dinleyebilirsiniz.

Allâh İlminden Yansımalarla Kur'ân-ı Kerîm Çözümü Canlı Yayın...


RadyoYansimalar.com

Seçme Videolar


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #13 - SEVMEK


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #12 - RUH, MELEK, CİN


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #11 - İLMİYLE, İLMİNDE, İLMİNİ SEYİR


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #10 - ZERRE KÜLLÜN AYNASIDIR


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #9 - ALLAH BİR TANRI DEĜİLDİR!


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #8 - İSLAM'I ANLAMAK VE YAŞAMAK


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #7 - B SIRRI


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #6 - İBADET NEDİR?


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #5 - HOLOGRAM DÜNYAN


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #4 - BEYİN ÇALIŞMA SİSTEMİ


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #3 - KENDİNİ TANI


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #2 - NEDEN TÜRKİYE'YE DÖNMÜYORSUN?


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #1 - ALTIN ÇAĞ'DA İSLAM

Daha Fazlası için: http://www.ahmedhulusi.org

Allâh İlminden Yansımalarla
Kur'ân-ı Kerîm Çözümü
30/04/2015

9 - TEVBE

34-) Ya eyyühelleziyne amenû inne kesiyren minel`ahbari ver ruhbani leye`külune emvalenNasi Bil bâtıli ve yesuddune an sebiylillâh* velleziyne yeknizunez zehebe vel fiddate ve lâ yünfikuneha fiy sebiylillâh* febeşşir hüm Bi azâbin eliym;
Ey iman edenler! Muhakkak ki ahbardan (hahamlar) ve ruhbandan birçoğu, insanların mallarını bâtıl olarak yerler ve onları Allâh yolundan alıkoyarlar... Altın ve gümüşü depolayıp gizleyen ve onları Allâh yolunda infak etmeyenlere gelince, onları acı bir azap ile müjdele!
35-) Yevme yuhma aleyha fiy nari cehenneme fetükva Bi ha cibahühüm ve cünubühüm ve zuhurühüm* hazâ ma keneztüm lienfüsiküm fezûku ma küntüm teknizun;
Cehennem Nârı`nda, altın - gümüşün üzeri kızdırılıp, bunlarla, onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı (çepeçevre azap görecekleri) süreçte (denilecek ki): "İşte bu nefsleriniz için toplayıp sakladıklarınız; artık tadın hazine edindiğinizi (sonuçlarını)!"
36-) İnne `ıddeşşühuri indAllâhisna aşere şehren fiy Kitabillâhi yevme halekas Semavati vel`Arda minha erbaatün hurum* zâliked diynül kayyimü fela tazlimu fiyhinne enfüseküm ve katilül müşrikiyne kâffeten kema yükatiluneküm kâffeten, va`lemu ennAllâhe me`al müttekıyn;
Muhakkak ki Allâh indînde, semâları ve arzı halk ettiği süreçte Allâh ilminde, ayların adedi on ikidir... Onlardan dördü haramdır (aylar); (Muharrem, Receb, Zilkaide, Zilhicce)... İşte Din-i Kayyim (geçerli, payidar sistem) budur... Onlar (haram aylar) içinde nefslerinize zulmetmeyin... Müşriklerle savaşın, onların hep birlikte sizinle savaştıkları gibi... İyi bilin ki Allâh korunanlarla beraberdir (mâiyet hakikatine işaret).

Ahmed Hulûsi
www.ahmedhulusi.org


ALLÂH İLMİNDEN YANSIMALARLA
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

Tamamına ücretsiz bir şekilde buradan ulaşabilirsiniz.

İsteyen herkese ücretsiz hediye ettiğimiz kitaplar ve Kur'ân-ı Kerîm Çözümü için
TALEP FORMU


The One and Only

DECODING THE QURAN
in accord with the meaning of the letter "B"

KİTABULLÂH DİYOR Kİ...

220. “Ve lekad saddeka aleyhim ibliysü zannehu fettebe’uhü illâ feriykan minel mu’miniyn; Ve ma kâne lehu aleyhim min sultanin illâ lina’leme men yu’minu Bil ahireti mimmen huve minha fiy şekkin…” (34.Sebe’: 20-21)
“Andolsun ki İblis’in onların (insanların) hakkındaki zannı doğru çıktı da, iman edenler dışındakiler ona tâbi oldular. Oysaki onun (İblis), onlar üzerine bir zorlayıcı gücü yoktu! Sadece sonsuz gelecek yaşamına iman eden ile ondan kuşku duyanın farkı açığa çıksın diye bunu yaptık.”

221. “Ya ma’şeral cinni vel insi elem ye’tiküm Rusulün minküm yekussune aleyküm âyâtiy ve yünziruneküm lıkae yevmiküm hazâ* kalu şehidna alâ enfüsina ve ğarrethümül hayatüd dünya ve şehidu alâ enfüsihim ennehüm kânu kafiriyn” (6.En’am: 130)
“‘Ey cinn ve ins topluluğu, hakikate işaret eden mesajlarımı anlatan ve şu güne ulaşacağınız hakkında sizi uyaran, sizden Rasûller gelmedi mi?’... ‘Kendi aleyhimize şahidiz’ dediler... Dünya hayatı onları aldattı ve (sonuçta) kendilerinin, hakikat bilgisini inkâr edenlerden olduklarına şahitlik ettiler!”

222. “Vel Canne halâknahu min kablü min narisSemum” (15.Hicr: 27)
“Cann’ı da daha önce semum ateşten (gözeneklerden geçen, zehirleyici ateşten; ışınsal bedenle, cehennemdeki ateş, semum kelimesiyle tanımlanmıştır. A.H.) yarattık.”

Tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Allah Rasûlü’nden
23/04/2015

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Ey Allah’ım! Bize Recep ve Şaban’ı bereketli kıl, bizi Ramazan’a ulaştır’ buyurdu.”

Ahmed bin Hanbel Müsned 1/259, Beyhaki, Keşfu’l Hafa 1/554

Hadisler

KÜTÜB-İ SİTTE | KÜTÜB-İ TİSA

Ahmed F. Yüksel'den
19/02/2015


Ahmed F.
Yüksel

Akıl-sistem ve vicdan

Bilindiği gibi, bir toplumun yaşam biçimini oluşturan en önemli öğe akıldır. Akıl, insanın geliştirmek zorunda olduğu bir niteliğidir. Üstün değerler, karşılaştığımız “bütün sorunlar” onunla algılanır, kabul edilir, değerlendirilebilir hale gelir.
Olumsuzluğa bulaşmış olanlar, aklını kaybetmiş, bulandırmış kişilerdir.
Ayrıca bu halleri ile bütün sorunları da beraberinde getirirler. Zaten kargaşa içindeki insan, sonuçta daha da büyük bir kaosun içine yuvarlanır.
Aklın diğer öğelere üstünlüğü sayesindedir ki insanlar ‘iyiyi-kötüyü’,‘güzeli-çirkini’ ve tüm yaşam biçimlerindeki farklılığı yakalamış, anlamış olur.
Söz konusu bu nitelik, insana kendisinde çok üstün değerler olduğunu ilan etmekle işe koyulur.
Hayatın her alanındaki başarısızlık, “aklın uyuşması” ve bireyin ‘vurdumduymaz’ tavırları ile meydana gelir.
yazının devamı...


Tüm yazılarına MilliyetBlog'dan ulaşabilirsiniz.

MİLLİYET BLOG

Gece

Gündüz ve Gece, sistemin en doğal iki teması. Ve hayatın birbirine zıt iki önemli yapı taşı sanki. Ne var ki, aralarında bir hayli fark var. Her şey zıddı ile varolduğuna göre, "Gece olmasaydı, yaşam nasıl olurdu?" sorusunun da bir anlamı yok.
Ama gece, orası burası didiklenen bir sistemin koruyucusu, keşmekeş ve karmaşa ise, gündüzün aynası gibidir...
Gündüz, kısır kavgaların peşinde, anlamsız hareketlerle, ne yapacağını bilmeden, şaşkınlık içinde, elde avuçta ne varsa tüketir insan. Çoğu kez, aklı başından gitmiş bir halde dolaşır, durur. Ne kadar acı, yıpratıcı, bezdirici, nasıl da küstürücüdür değil mi? ..
Şimdi, "o kadar da kötü mü? Gece çok mu iyi sanki!" dediğinizi duyar gibiyim...
İsterseniz, cevabı, binlerce yıl öncesinden seslenen bir Mısır şiirinde arayalım. Tarih boyunca insanlığa ilham kaynağı olan gece, bilinen eski uygarlıklardan biri olan Mısır’da da ayrı bir önem kazanmış ve bakın, şu dizelerde nasıl tarif edilmiş:
yazının devamı...

Radikal Blog


Ahmed F.
Yüksel

Bedensiz!

Krizlerin, gerginliklerin, sıkıntıların toplumu olduk. Hemen her duruma karamsar yaklaşıyoruz. Bunların bir dünya cehenneminde, yaşanmasına çanak tutmasına izin veriyoruz.
Yorumlarımız can sıkıcı. Bu değerlendirmeler içinde boğulurken, epey zamandan beri bizi rahatlatacak sağlıklı, sıkı bir yazı yazmak için kendimi zorluyorum.
Çünkü iyi, tok bir açıklama, keyifli bir makale çıkaramamaktan ben de sıkıldım.
Şimdi, yaşamınıza yön verip “son elçiyi tanıtan” bir yazıya değinmek ve bu hususta analizde bulunmak istiyorum.
Çünkü kara bulutlarla kaplı insanı, “boğucu havadan” ancak bu neden kurtarabilir.
Bahsini ettiğim konu: yazının devamı...

Astroloji Özel


Astrolog
Nuran Tuncel

2015 Mayıs Ayı yıldız hareketleri ve etkileri

Bahar ın bayram havası ile başlayan Mayıs günleri süprizleri ile şaşırtabilir, kah sevinç, kah sıkıntı, bazen keder bazen mutluluk vererek, her birimizi kısmetimizdekilerle tanıştırıp üzerine düşeni elbette ki yapacak. Dileyelim ki, her ne olursa hayırla olsun....
Ayın ilk ve ikinci günleri, taze düzelmiş ve henüz ilerlemeye başlamış Jüpiter’in, Terazi burcunda seyretmekte olan Ay ile aralarındaki bereketli, uyumlu ilişkisi ile başlayacak olan günlerin yapıcı, yenileyici, sıcacık sarıp sarmalayan tatlı enerjisi içinde devamını dileyerek bu ay ki satırlara başlamak istiyorum....
Pluton – Uranüs karesi hala devam ediyor olsa da ondan bahsetmeden teğet geçip, Merkür –Satürn karşıtlığından söz edebiliriz. Mayıs ayının ilk haftasında yer alan bu etkileşim; genel anlamda birşeyleri fazlaca ciddiye alışı devreye sokar ancak bu iyi de olabilir, sorunlar da yaratabilir. Önemsiz şeyleri fazla ciddiye alış olursa işte size sudan sepeplerle geçimsizlik tabloları... İsabetli ciddiye alışlarda ise başarı....yazının devamı...

GEZEGEN SAATLERİ


Tasavvuf Gündemi

Beyindeki Evren Gerçeği – Ahmed Hulusi

@AhmedHulusi:
DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ DÜNYA
EVREN
UZAY
BOYUTLAR
ÖLÜMÖTESİ
GÖRDÜKLERİNİZ
GELECEĞİNİZ
NEKADARDOĞRU
"Beyindeki Evren Gerçeği"

@AhmedHulusi:
KESİNLİKLE VURGULAYAYIM Kİ: KURANIN ANLATTIĞI SİSTEM BİREBİR DOĞRU VE GERÇEK. AÇIKLADIKLARIM DA REALİTE. TÜM SORULARINIZIN CEVAPLARI DA VAR!

CUMA SOHBETLERİ
"İMAN VE İKAN"

15 Kasım 1996

Taklitçi olmayın, güdülen durumundan kurtulun! İlim sahibi olun ve yaşantınıza kendiniz yön verin!

Soru ilmin yarısı ise, kapasiten ne kadar çalışıyorsa, o kadar soracak sorun var demektir. Kişi soracak soru bulamıyorsa, o zaman da kafası çalışmıyor demektir.

Hiçbir şeyi taklit yollu yapmayacaksın; eğer, “ben bir insanım” şuuruna sahipsen!. O böyle yapıyor, ben de böyle yapayım demeyeceksin!.

“İnsan, en şerefli mahlûktur” denilmiştir.
İnsanlık şerefine ulaşmanın ilk basamağı, neden, niçin suallerini kullanmakla başlar.

Benim Kitabım Kur`ân!..

Tâbi olduğum kişi de Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselâm.!.

İmân ettiğim, yakînine erdiğim varlık, "ALLAH"!.

Ben bütün insanları severim. Hiçbir insanı ayırmam. Hangi görüş, hangi düşünce, hangi din, hangi mezhep, ne olursa olsun. İmânlı olsun, imânsız olsun!. Hepsini severim.

Hepsi de insandır, birer değerdir. ALLAH’ın yaratmış olduğu varlıktır.

<yazının devamı>CUMA SOHBETLERİ
Üstad Ahmed Hulûsi

MESAJLAR
"Mesaj - 16"

Ölümün soğuk nefesini hissettirdi yüz binlerle, milyonlarla insana; bir gece aniden...
Onbinlerle insanı bir anda çekip alıverdi yanına!
Âhiretlerini veripte satın aldıkları dünyalıkları çıkıverdi ellerinden!…
Belki imanları kaldı ellerinde, belki o bile değil!.
Aniden geliverdi!. Şimdi çok sevdikleri bile yanlarında değil!
Umutları vardı gece yatarken... Yarınları vardı... Yapacakları; hayalleri vardı... Hepsi tuz buz oldu aniden!.
Evsiz, ailesiz, üstsüz-başsız yüzbinler!.
Hâlâ mı dünyalık için kavga... Hâlâ mı dünyalık için kırgınlık?
KARA BULUTLAR başladı çiselemeye!
İbret almayanların başına gelecek, daha büyük belâlar var herhalde!.MESAJLAR
Üstad Ahmed Hulûsi

Twitter'da Sufizm ve İnsan

Bilim Gündemi

“Kim bir kişinin hayatını sonlandırırsa, tüm insanlığın yaşamına son vermiştir. Kim bir yaşam kurtarırsa, tüm insanlığı kurtarmıştır."

Maddesel dünyaya bakış açınız temelden değişebilir!!!

Modern Dünya Beyniniz İçin Neden İyi Değil…


Beynimiz eskisinden de çok meşgul. Olaylar, gerçek olmayan, sahte olaylar, boş konuşmalar, dedikodu bombardımanı altındayız ve hepsi de bilgi şeklinde ortaya çıkmakta. Neyi bilmeye ve neyi gözardı etmeye ihtiyacımız olduğunu tespit etmek çok yorucu. 30 yıl önce, seyahat acentaları bizim havayolu, trenyolu rezervasyolarımızı yapar, satış personeli dükkanlarda aradığımız ürüne yardımcı olur, profesyonel stenograflar ya da sekreterler, meşgul insanlara yazışmalarında yardım ederlerdi.Şimdi bunların çoğunu biz, kendimiz yapıyoruz. 10 farklı kişinin işini aynı anda yaparken, bir yandan da çocuklarımızla, ailemizle, arkadaşlarımızla, kariyerimizle, hobilerimizle ve favori TV programlarını seyrederek yaşamlarımız devam ettirmeye çalışıyoruz. <yazının devamı>

Dahası için: okyanusum.com

Astroloji Gündemi

Perşembe gününe başlarken henüz İkizler burcunda ve boşlukta ilerleyen Ay, sabah 07:25’te Yengeç burcuna geçiyor. Ailevi, ulusal konularda hassasiyet göstereceğimiz, büyük bir aile, büyük bir ulus olmanın kıvancını yaşayacağımız harika bir gündeyiz. Bugün 23 Nisan, Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ulusal Egemenlik, yönetme yetkisinin ulusta olması demektir. Mustafa Kemal Atatürk’ün “EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR!” sözünü bir kez daha hatırlatır bizlere. Bugünün küçükleri, yarının büyükleri olan çocuklarımızın ne kadar önemli olduğunu da hatırlatır. Unutmayalım ki ülkemizin geleceği onlara emanet. Ay-Güneş arasındaki altmış derecelik uyumlu açı, gün genelinde olumlu ve dengeli bir enerji akışına işaret ediyor. Ay-Neptün üçgeninin etkin olacağı gece saatlerinde maneviyat ve uyumlu akış vurgu kazanıyor. Öte yandan, gün boyunca etkin olacak Merkür-Mars kavuşumu, sert eleştirilere ve vurgulu söylemlere şahit olacağımızı gösteriyor olabilir.
Öner DöşerARŞİVİ
Tasavvuf Gazetesi 4 yıl sürdürdüğü yayına son verdi. Bu güzel birlikteliğin en önemli ve en güzel tarafında olan sizlere teşekkür ediyoruz. Gazete arşivlerine, Twitter, Facebook ve Tasavvuf Gazetesi Arşiv'den ulaşabilirsiniz.