155. Bölüm

BU FASS KELİME-İ ÎSEVİYYE'DE MÜNDEMİC    HİKMET-İ NEBEVİYYE" BEYÂNINDANDIR

Ve onda kuvve-i ihyâ ve ibrâda sâbit olan şey, sûret-i beşerde olan Cibrîl (a.s.)’ın nefhı cihetinden idi. Binâenaleyh, İsa (a.s.), sûret-i beşer ile mütelebbis iken mevtâyı ihyâ eder idi. Ve eğer Cibrîl (a.s.) sûret-i beşerde gelmese idi de, hayvandan yâhut nebâttan veya cemâd olan suver-i ekvân-ı unsuriyyeden, onun gayri bir surette gelse idi, elbette İsa (a.s.) mevtâyı ihyâ etmez idi; ancak o sûretle mütelebbis olduğu ve onda zâhir bulunduğu hînde ihyâ ederdi. Eğer Cibrîl, anâsır ve erkândan hâriç olan sûret-i nûriyyesi ile gelse idi -zîrâ o kendi tabîatinden çıkmaz- İsa ancak bu tabîat-i nûriyye sûretinde zâhir olduğu hînde mevtâyı ihyâ eder idi. Yoksa vâlidesi cihetinden, sûret-i  beşeriyye ile unsuriyyette zuhûru hîninde ihyâ etmez idi. lmdi onun mevtâyı ihyâsı indinde, onun Hakkında, “Odur”, "O değildir" denilir idi; ve ona nazarda hayret vâkı olurdu. Nitekim, beşerden bir şahs-ı beşerîyi mevtâyı ihyâ eder gördüğü vakitte, nazar-ı fıkrî indinde, âkılde vâkı' oldu. Halbuki ihyâ-yı hayvan ile değil, ihyâ-yı nutk ile olan o ihyâ-yı mevtâ, hasâis-i İlahiyyedendir. Nâzır hayrette kalır. Zîrâ sûret-i beşeri, eser-i İlahi ile mütelebbis gördü (12).

Ya'nî İsa (a.s.)’da ölüyü diriltmek ve anadan doğma a'mânın (körün) gözünü açmak kuvvetinden sâbit (mevcut) olan şey, Cebrâîl (a.s.)’ın beşer sûretinde (insan şeklinde) zâhir olarak (görünerek) vâlidesi (annesi) Meryem'e nefh etmiş (üflemiş) olması cihetinden (yönünden) idi. Ve bu kuvvet ona rûh-ı mütemessilden (cisimlenmiş ruhtan) intikâl etti (geçti). Ve Rûhü'l-emîn olan Cebrâîl (a.s.) mâdemki beşer sûretinde (insan şeklinde) mütemessil olup (şekillenip, cisimlenip) nefh etti (nefesini üfledi) ve İsa (a.s.) dahi mâdemki beşer sûretinde (insan suretinde) zâhir oldu (meydana çıktı); şu halde İsa (a.s.) beşer sûretine (insan suretine) bürünmüş olduğu halde ölüyü diriltir idi. Zîrâ (çünkü) vücûd-i İsa (a.s.) cenâb-ı Cibril'in (Cebrail a.s’ın) netîce-i nefhidir (nefes vermesinin sonucudur). Ahvâl-i pederin (babadaki oluşlar, bulunuşlar) veled (çocuk) üzerine te'sîr-i azîmi bulunduğu (büyük etkisi olduğu) ve veled (çocuk) hasâis-ı pederle (babasının nitelikleriyle, özellikleriyle) zâhir olduğu (meydana geldiği) cihetle (yönüyle), İsa (a.s.) dahi hasâis-ı Cibrîl (Cebrail a.s.’a has nitelikler, özellikler) ile zâhir oldu (meydana geldi).

Ve eğer Cebrâîl (a.s.) beşer sûretinde (insan şeklinde) gelmeyip de, hayvan veyâ nebât (bitki) veyâhut cemâd (taş, toprak) nev'inden (cinsinden) olan ekvân-ı unsuriyye (madde varlıklar) suretlerinden bir sûrette mütemessil (cisimlenmiş, suretlenmiş) olarak gelip Hz. Meryem'e nefh ede (üfürse) idi, İsa (a.s.) ancak Cibrîl (Cebrail) (a.s.)’ın mütemessil (cisimlenmiş,suretlenmiş) olduğu sûrete mütelebbis (sureti giymiş) bulunduğu ve o surette zâhir olduğu (meydana geldiği) halde mevtâyı (ölüyü) ihyâ eder (diriltir) idi. Yoksa vâlidesi cihetinden (yönünden) sûret-i beşeriyye ile (insan suretini) telebbüs (giyinme) hasebiyle ihyâ etmez (diriltmez) idi.

Ve eğer Cebrâîl (a.s.), kendisinin anâsır (madde, element)  ve erkândan hâriç olan (temel direklerin, esasların dışında) sûret-i nûriyye-i tabîiyyesi (tabii nur sureti) ile gelip de cenâb-ı Meryem'e nefh ede (nefesini üflese) idi, İsa (a.s.) ancak bu tabîat-i nûriyye sûretinde (tabii nur suretinde) zâhir olduğu (meydana geldiği) vakit mevtâyı (ölüyü) ihyâ eder (diriltir) idi. Yoksa vâlidesi (annesi) cihetinden, (tarafından) sûret-i beşeriyye (insan sureti) ile unsuriyyette (maddede, elementlerde) zuhûru (meydana çıkışı) hâlinde ihyâ  etmez (diriltmez) idi.

Ma'lûm olsun ki, Cebrâîl (a.s.) sultân-ı anâsır (unsurların sultanı) olup, onun makâmı Sidretü'l-Müntehâ (en yüksek mekân) ta'bîr olunan (denilen) mevzı'dir (yerdir). Sûret-i asliyyesi (asıl sureti),  unsuriyye (madde, element) olmayıp tabiiyye ve nûriyyedir. Hadd-i zâtında (esasında) cenâb-ı Cebrâîl bu tabîat-i nûriyyesinden (nurunun tabiatından) çıkmaz ve Sidre'de (en yüksek makamda) olan bu sûret-i muayyenesinin (tayin edilmiş, belirlenmiş suretinin)  mâfevkıne (üstüne) tecâvüz etmez (geçmez).Velâkin makâmının mâ-tahtında (altında) olan bilcümle suver-i unsuriyyâta (bütün unsuri suretlerin) mütemessil olur (şekline girer). Ve her makam ehlinin isti'dâdına göre, dilediği surette mütemessilen (suretlenerek, cisimlenerek) zuhûr eder (meydana çıkar).

İmdi Cebrâîl (a.s.)’ın sûret-i nûriyye-i tabîiyyesiyle (tabii nurunun suretiyle) gelerek nefh etmesinden (nefes vermesinden) mütekevvin (hasıl) olan cenâb-ı İsa'da iki sûret müctemi' (ictima etmiş, toplanmış) olurdu ki: Birisi Hz. Cibrîl (Cebrail) tarafından müstefâd (kazanılmış) olan sûret-i tabîiyye-i nûriyye (tabii nur sureti) ve diğeri vâlidesi (annesi) Meryem tarafından müstefâd olan (kazandığı) sûret-i beşeriyyedir (beşer, insan suretidir).  Bu iki sûreti câmi' olan (kendinde toplayan) cenâb-ı İsa'nın mevtâyı (ölüyü) ihyâ ettiği (dirilttiği) görüldüğü vakit, onun Hakkında, vâlidesi (annesi) Meryem cihetinden (tarafından) olan sûret-i beşeriyyesiyle (beşer, insan suretiyle) "Odur, ya'nî İsa'dır" ve Cebrâîl cihetinden (tarafından) müstefâd olan (kazandığı) sûret-i nûriyye-i tabîiyyeyesiyle (tabii nur suretiyle) "O, ya'nî İsa değildir" denilir idi. Ve onun üzerine bu iki sûretten birisi ile müstakıllen (tek başına)  hükm olunamadığı için, ona nazar eden (bakan) nâzırda (bakanda) hayret vâkı' olur idi (oluşurdu).  Nitekim ukalâ (akıl sahipleri, akıllı olanlar), efrâd-ı beşerden (halktan bir kişi)  bir şahs-ı beşerîyi (insanlardan (beşerden) birini) mevtâyı (ölüyü) ihyâ eder (diriltir) bir halde görünce, nazar-ı fıkrîsi (fikri görüşü) hasebiyle hayrette kaldı. Meselâ hadîs-i şerifte ihyâ-yı İsa (İsa a.s.’ın ölüyü diriltmesi) Hakkında buyrulmuştur ki, İsa (a.s.), Sâm b. Nûh'u nutk ile (söz söyleyerek, konuşarak) ihyâ edip (diriltip) o hazretin Nübüvvetine (Peygamberliğine) şehâdet ettikten sonra, yine evvelki hâline rücû' eyledi (geri gönderdi).  Ve bu ihyâ-yı nutuk, (sözle, konuşarak diriltme) İsa (a.s.)’ın şahsiyyet-i beşeriyyesinden (beşer suretinden) zâhir olduğundan (açığa çıktığından, görüldüğünden), nazar-ı fıkrîleri (fikri görüş) mizânına (ölçüsüne, terazisine) tatbîk eden (uygulayan) ukalâ (akıllı geçinenler), bu hâle karşı hayret içinde kaldılar. Zîrâ (çünkü) ihyâ-yı nutk ile (söz söyleyerek diriltme) olan ihyâ-yı mevtâ (ölüyü diriltme),  hasâis-ı İlahiyyedendir (Allah’ın niteliklerindendir, İlahi özelliklerdendir).  Ammâ ihyâ-yı hayvan (hayvanı  diriltmek) ile olan ihyâ-yı mevtâ (ölüyü diriltme işi), şâyân-ı taaccüb (hayret edilecek, şaşılacak) bir hal olmakla berâber, bunu gören ukalâ-yı mü'minîn (akıllı müminler) onu kerâmete haml ettikleri (atfettikleri) cihetle (yönüyle),  nutk (konuşmak) ile ihyâ olunan (canlanan) insanın dirilmesi derecesinde hayrete düşmezler.

Nitekim "Lü'lü" isminde bir kedi var idi. Öldü; süprüntülüğe attılar. Abdülkâdir Geylânî (r.a. ) efendimiz "Lü'lü' ! . . " diye çağırdıkları  vakit dirilip kemâl-i süratle (tam süratle) huzûr-i şeriflerine (yanlarına) geldi. Ve kezâ Bâyezid Bistâmî (r.a.) ölmüş bir karınca üzerine nefh buyurduklarında, (nefesini üflediğinde) dirildi. Ve kezâ (böylece) Abdurrahman Câmî (k.s.) hazretlerinin önüne sultan, liecli'l-imtihân, (imtihan için) gayr-i mezbûh olarak (kesilmeden) ölmüş bir tavuğu pişirtip vaz' ettirdi (koydurdu). Müşârünileyh hazretlerinin işâreti üzerine tavuk sahandan sür'atle kıyâm eyledi (ayağa kalktı, canlandı). Evliyâullahdan (Allah velilerinden) bu gibi havârıkın (olağanüstü hallerin) zuhûru (meydana çıkışı) çoktur. Velâkin bunu görenler onların kerâmetine haml etmekle (atfetmekle), hayrette kalmazlar. Hayret, ancak bir insân-ı meyyitin (ölmüş bir insanın) nutk (konuşmak) ile ihyâsında (dirilmesinde) vâkı' olur (gerçekleşir). Çünkü âkıl, sûret-i beşeri (beşerin suretini),  nutk (söz) ile ihyâdan (diriltmekten) ibâret olan eser-i İlahi ile (İlahi eserle) mütelebbis (giyinmiş) bir halde gördü. Nazar-ı fıkrîsi (fikri görüşü) hasebiyle buna hayrette kalır. Binâenaleyh (nitekim) İsa (a.s.)ın, şahsiyyet-i beşeriyyesi (beşer olduğu hal) ile, mevtâyı (ölüyü) ihyâ-yı nutk ile (konuşarak diriltmesine) ihyâ etmesine (diriltmesine) ukalâ (akıl sahipleri) hayrette kaldılar.

İmdi onun Hakkında ba'zılarının nazarı, kavl-i hulûle ve onun mevtâyı ihyâ etmesi sebebiyle "o Allah'dır" kavline müeddi oldu. Ve bunun için küfre nisbet olundular; o da setrdir. Zîrâ onlar, ölüyü dirilten Allâh'ı İsa'nın sûret-i beşeriyyesiyle setrettiler. Binâenaleyh Allah Teâlâ .................................. (Mâide, 5/17) ya'nî/ "Allâh'ın hüviyyeti Mesîh ibn      Meryem'dir, diyenler muHakkak kâfir oldular" buyurdu. İmdi onlar tamâm-ı kelâmın küllîsinde hatâ ve küfür beynini cem'        ettiler; ....... sözleriyle değil, .............  sözleriyle de değil. Binâenaleyh onlar "İbn Meryem" kavilleriyle, mevtâyı ihyâ ettiği          haysiyetiyle, bi't-tazmîn Allah'dan sûret-i nâsûtiyye-i beşeriyyete tecâvüz ettiler. Halbuki o, bilâ-şek İbn Meryem'dir.  Böy         le olunca sâmi' tahayyül etti ki, onlar ulûhiyyeti sûrete nisbet    ettiler ve onu sûretin aynı kıldılar. Halbuki onlar bunu yapmadılar, belki hüviyyet-i İlahiyyeyi ibtidâen sûret-i beşeriyyede        kıldılar ki o, İbn Meryem'dir. Binâenaleyh sûret ile hüküm beynini fasl ettiler. Nitekim Cibrîl sûret-i beşerde idi. Halbuki         nefh mevcûd değil idi, ba'dehû nefh etti. Böyle olunca sûret        ve nefh beynini fasl etti ve nefh sûretten oldu. Demek ki nefh olmadığı halde sûret mevcûd idi: Şu halde nefh, sûretin hadd-i zâtîsinden değildir (13)

Ya'nî İsa (a.s.)’ın ölüyü diriltmesine nazar edenlerden (bakanlardan) ba'zılarının nazarı (görüşü) kavl-i hulûle (Allah’ın Hz. İsa’nın bedenine girdi lafına kadar) vâsıl oldu (vardı). Allah Teâlâ İsa (a.s.)’ın sûret-i beşeriyyesine (vücuduna) hulûl etti (girdi),  dediler. Ve ölüyü diriltmesi sebebiyle; Hz. İsa Allah'dır, dediler. Ve bu kavillerinden (sözlerinden) dolayı onlar küfre nisbet olundular (küfür ile bağıntılı oldular). "Küfür" ise "setr"dir (örtmedir) . Zîrâ (çünkü) onlar, ölüyü dirilten Allah Teâlâ'yı Hz. İsa'nın sûret-i beşeriyyesi (beşer olan vücudu) ile örttüler. Hak Teâlâ'nın sûret-i İsa'ya hulûl ettiğini (İsa a.s. bedenine girdiğini) ve bu sûret Hakk'ın sûret-i hakîkıyyesi (hakikatinin sureti) olduğunu tevehhüm ettiler (sandılar).  Ve kâffe-i mezâhirde (bütün birimlerde, varlıklarda) zâhir olan (açığa çıkan, görülen) Hakk'ı cenâb-ı İsa'nın taayyününe (İsa a.s.’ın suretine) hasr ederek, (sıkıştırarak) bu taayyün (meydana çıkmış suret, vücut) ile onu setr ettiler (örttüler).   Ve taayyün-i İsevî (İsa a.s’ ın vücudu) cihetiyle (bakımından), Allah İsa'dır, dediler. Binâenaleyh (nitekim) Allah Teâlâ onları Kur'ân-ı Kerîm'de küfre nisbet edip: "Allâh'ın hüviyyeti (Zatı, hakikâti) Mesîh ibn Meryem'dir, (Meryem’in oğlu Hz. İsa’dır) diyenler, muHakkak kâfir oldular" (Mâide, 5/17) buyurdu. Böyle olunca hulûle (içine geçti, girdi) zâhib olanlar (fikrine kapılanlar)  bu kelâmlarının (sözlerinin) hey'et-i mecmûasında (bütün hepsinde) hatâ ile küfür beynini (arasını) cem’ ettiler (topladılar).  Ya’nî  .................... (Mâide  5/17)  kelâmının mecmûu (toplamı) ve küllü (tümü) .......... ile ....................... kavl-i (sözü) cüz'îlerinden (kısımlarından) mürekkebdir (bileşiktir)  ................. demekle Hz. İsa'nın hüviyyetini (hakikâtini, zatını) Allâh'a haml ettiler (yüklediler). Binâenaleyh (nitekim) Hakk-ı Mutlak’ı (kayıtsız, salt, sınırsız Hakk’ı), yalnız taayyün-i İsevîye (İsa’nın meydana çıkmış suretine) vaz' ettikleri (koydukları) için hatâ ettiler. Zîrâ (çünkü) vücûd-i mutlak-ı Hak (Hakk’ın kayıtsız vücudu) cemî'-i mezâhirde (bütün görüntü yerlerinde (birimlerde) sârîdir. (yayılmıştır, dağılmıştır) Onun bir mazhara (göründü mahalli ile (birimle) hasrı (kısıtlanması) hatâdır. Ve diğer taraftan Hakk'ı, cenâb-ı İsa'nın sûret-i beşeriyyesi (beşer, insan sureti) ile setr etmekle (örtmekle) kâfir oldular. Zîrâ (çünkü) setr (örtmek) için iki vücûd- lâzımdır ki, biri diğerini setr edebilsin (örtebilsin).  Halbuki vücûd-i Hak'tan (Hakk’ın vücudundan) gayri (başka) bir vücûd-i müstakill  (bağımsız bir vücud) yoktur. Bu vücûdât-ı izâfiyye (kayıtlı, göreceli vücutlar) ise vücûd-i mutlakın (salt, tek, kayıtsız vücudun) merâtibinden (mertebelerinden) ibârettir. İşte bunun için ..............  kelâmının tamâmının küllünde (bütününde) böyle hatâ ve küfür beynini (arasını) cem' ettiler. (topladılar) Zîrâ (çünkü) ............. cüz'ü (kısım, parça) yalnız alındıkda hatâ ve küfür yoktur. Çünkü şübhe yoktur ki, Mesîh (Hz. İsa a.s., ‘elini sürdüğü hastaların derhal iyileşmesinden dolayı mesih denmiştir’) İbn-i Meryem'dir. (Meryem’in oğludur) Bu cüz' (parça) evvelki cüz'e (parçaya) rabt olunursa, (bağlanırsa) Hak, Mesîh ibn Meryem'in (Meryem’in oğlu İsa a.s.’ ın) hüviyyetine (zatına, hakikâtine) hasr edilmiş (mahsus kılınmış, sıkıştırılmış) olur. Ve bu sûrette hey'et-i mecmûa-i kelâm (bütün sözlerin hepsi) hatâ ile küfür beynini (arasını) cem' eder (toplar).  Kezâ (böylece) ......... kavl-i cüz'îsinde de (sözün bu kısmında da) hatâ ve küfür yoktur. Zîrâ (çünkü) Allah, bilcümle (bütün) suver-i eşyâda (birimlerin suretlerinde) mütecellî olduğu (göründüğü) gibi sûret-i beşeriyye-i İseviyyede (İsa a.s’ın meydana çıkmış suretinde) mütecellîdir (görünmektedir). Ve o sûretin dahi, Kayyûm'udur (kaim kılanı, ayakta tutanıdır, kendisiyle var kılandır).Ve  bilcümle eşyâdaki (bütün varlıklardaki) tecellî-i İlahi (Hakk’ın tecellisi, görünmesi, belirmesi) hulûl (içine girme, katılma) ve ittihâd (birleşme) ve inhilâl (çözülme, dağılma) tarîklarıyla (yoluyla) değildir. Allah Teâlâ Hazretleri, dünyâda ve âhirette dilediği sûrette tecellî eder (belirir, görünür).  Ve bu tecellî ile onun ıtlâk-ı hakîkîsi (hakikatinin kayıtsızlığı) müteğayyir olmaktan (değişmekten) münezzeh (uzaktır, beridir) ve âlîdir (yücedir). Nitekim cenâb-ı Mûsâ'ya ateş ve ağaç sûretinde mütecellî olarak (görünerek) hitâb buyurdu (konuştu).  Ve (S.a.v.) Efendimiz bu tecellîyi (görünmeyi) beyânen (açıklayarak) ..................... ya'nî "Ben Rabbımı gâyet güzel sûrette müşâhede ettim" (gördüm) buyururlar. Bu tecellî, (görünme) âmmdır (geneldir, herkesedir).  Bu i'tibârla (bakımdan) .............. kavlinde (sözünde) hatâ ve küfür yoktur. Bu kavle (söze) .................. kavli (sözü) munzam olursa (eklenirse), bâlâda (yukarıda) îzâh olunduğu (anlatıldığı) vech (yön) ile, küfür ve hatâ beyni (arası) kelâmın hey'et-i mecmûasında (bütün hepsinde) cem' edilmiş (toplanmış) olur. Zîrâ (çünkü) hüviyyet-i İlahiyye (İlahi Zat, Allah) sûret-i beşeriyye-i İseviyyeye (İsa a.s’ın meydana çıkmış suretine (bedenine) hasr (sıkıştırılmış) ve tahsîs edilmiş (mahsus kılınmış) olur.

(Devam edecek)   

Derleyen:
Asliye Tavşanlı
asliye@hotmail.com
İstanbul-01.03.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail