168. Bölüm

BU FASS KELİME-İ ÎSEVİYYE'DE MÜNDEMİC    HİKMET-İ NEBEVİYYE" BEYÂNINDANDIR

Ondan sonra ................. (Mâide, 5/117) "Ben onların üzerine idim" dedi.Ve ................ "Nefsim üzere onlarla berâber." demedi. Nitekim ................ dedi. .......................... "Ben onların arasında dâim oldukça, onların üzerine şehîd idim." Zîrâ enbiyâ, onların arasında dâim oldukça; ümmetleri üzerine şehîddirler. .................. "Vaktâki beni müteveffâ kıldm", ya'nî kendine ref ettin ve benden onları mahcûb ettin ve beni de onlardan mahcûb eyledin; benim maddemin gayrisinde, belki onların maddelerinde, “Sen onların üzerine Rakîb oldun." Zîrâ, Sen murâkabeyi iktizâ eden onların basarı oldun. İmdi, insanın kendi nefsine şuhûdu, Hakk'ın ona şuhûdudur. Ve onu "Rakîb" ismi ile kıldı. Zîrâ şuhûdu kendi için kıldı. İmdi o abd olmasından nâşî, onun o olduğu ve kendisi için Rab olmasından naşî, Hakk'ın Hak olduğu bilinmek için, kendi arasıyla Rabb'i arasını fasl etmeği murâd etti. Binâenaleyh, kendi nefsi için kendinin "şehîd" olduğunu ve Hak hakkında da onun; "Rakîb" olduğunu îrâd eyledi. Ve kendi nefsi hakkında onları takdîm edip, onlar için îsâren ve Hak ile edeben .................... dedi.  Ve .................... kavlinde, Rabbin rütbe ile tekaddümden müstehakk olduğu şeyden dolayı, onları cenâb Hak'ta, Hak'tan te'hîr etti. Ondan sonra i'lâm eyledi ki, muhakkak Hakk-ı Rakîb için, İsâ'nın kendi nefsi için kıldığı isim sâbittir ve o ................... kavlindeki "Şehîd"dir. Böyle olunca ................................. (Mâide, 5/117). "Sen her şey üzerine Şehîd'sin" dedi. İmdi umûm için "küll"ü ve enker-i nekerât olmasından nâşî "şey"i getirdi; ve "Şehîd" ismini getirdi. O her bir meşhûd üzerine, bu meşhûdun hakîkatinin iktizâ ettiği şey hasebiyle, Şehîd'dir. İmdi o, ................................... “Ben onlar içinde oldukça onların üzerine nigeh-bân idim” dediği hînde Hak Teâlâ'nın kavm-i Îsâ üzerine "Şehîd" olduğuna tenbîh eyledi. Binâenaleyh o, mâdde-i İ'seviyyede, Hakk'ın şehâdetidir. Nitekim, Hakk'ın onun lisânı ve sem'i ve basarı olduğu sâbit oldu (38).

Ya'nî ondan sonra Îsâ (a.s.), şuhûd-i keyfiyyette (görme hususunda), ..................... (Mâi­de, 5/117) kavlinde, (sözünde) kendi nefsi için Rabb-i hâssı (has rabbi, kendinde tasarruf eden güçlü isim) ve ümmetinin nefisleri için de birer Rabb-i hâss (has Rabb) isbât ettiği gibi yapmayıp, şuhûdunu (görüşünü, gördüğünü) isbât (itiraf, ikrar ve tasdik) ettiği hînde (sırada)  .................... dedi. Ya'nî ben ism-i Şehîd'in (şehid isminin),  mazharı (göründüğü mahal) idim ve benim ayn-ı kevnîmde (vücudumda) onların üzerine Şehîd (gören, şahid) olan Sen idin, dedi. Yoksa ............................. “Ben onlarla berâber kendi nefsim üzerine şehîd (görendim, şahid) idim” demedi. Ya'nî şuhûdunu (görüşünü, gördüğünü) hîn-i isbâtta, (ispatladığı, anlattığı, ikrar ettiği sırada) kendi nefsine şu­hûdunu (görüşünü, gördüğünü) da isbât (ikrar) etmedi. Zîrâ (çünkü) enbiyâ (nebiler, peygamberler) ümmetlerinin arasında dâim (devamlı) oldukça ve hayât-ı dünyeviyye (dünya yaşamı) ile hayy (canlı) oldukça, ümmetleri üzerine nigeh-bândır (gözcüdür, gözetendir).  Ve çobanlar ra'y ettikleri (otlattıkları) hayvânâtın (hayvanların) hufre-i helâke (ölüm çukuruna) sukut etmemeleri (düşmemeleri) için, onların üzerine nasıl nigeh-bân (gözcü olur, gözetir) iseler, enbiyâ (aleyhimü's-selâm) dahi, galebe-i hayvâniyyetle (hayvaniyetlerinin üstün gelmesiyle) hufre-i cahîme (cehennem çukuruna) düşmemeleri için, ümmetleri üzerine öyle nigeh-bândırlar (gözeticidirler) . Ve enbiyâ (nebiler, peygamberler), insân-ı kâmil olup “Allah” ism-i câmi'inin (bütün isimleri kendinde toplamış Allah isminin) mazharı  (görüntü mahalli) bulunduklarından, bi'ttabi' (tabii olarak) "Şehîd" isminin ahkâmı (hükümleri) dahi kendilerinden zâhir olur (açığa çıkar, görünür). Ve onların şuhûdu (görüşü, görmesi) ayn-i Hakk'ın (Hakk’ın kendi) şuhûdudur (görüşüdür, görmesidir). Zîrâ (çünkü) onlar vücûd-i Hak'ta (Hakk’ın vücudunda) müstehlek (tükenmiş, yok) olduklarından kendi vücudlarını görmezler. Binâenaleyh (nitekim), Îsâ (a.s.) bu mazhariyet (görüntü mahalli olmak) hasebiyle şuhûdu (görüşü) nefsine isbât (demeyip,  tasdik) etmeyip, yalnız ümmetleri hakkında isbât (söyledi, ikrar ve tasdik) etti; ........................... dedi.

Îsâ (a.s.) ba'dehû (daha sonra) ...................... "Vaktâki (ne zamanki) Sen beni müteveffâ (ölü) kıldın" dedi, ya'nî beni kendine ref’ ettin (kaldırdın, yükselttin) ve beni mertebe-i şehâdetinden (içinde bulunduğumuz mertebeden, dünyadan) mertebe-i gaybine (gizlilik, görülmezlik mertebesine, ahirete) ref’ etmekle (yükseltmekle),  onları benden ve beni de onlardan hicâb (örtü) ve perde arkasına düşürdün. Zîrâ (çünkü) onlar beni Senin mertebe-i şehâdetinde (dünyanda) sûret-i cesedâniyyem (madde bedenim) ile müşâhede ederler (görürler) idi. Ba'de'r-ref' (yükseldikten sonra) bu müşâhedeleri (görmeleri) münkatı' oldu (kesildi). Ve kezâ (böylece) ba'de'r-ref (yükseldikten sonra),  Senin şuhûdunda (müşahede edişinde, seyrinde) istiğrâkım (gömülmem, kendimden geçip dünyayı unutmam) hasebiyle, ben de onları müşâhede edemedim (göremedim). Ve şuhûd-ı vahdetin (teki görüşün, teki seyrin) müşâhede-i kesretine (çoklukları görmene) hicâb (perde) oldu. Ve Sen hazret-i şehâdette (şehadet mertebesinde, dünyada) mezâhir-i İlâhiyyenden (İlahi görüntü mahallerinden) bir mazhar (görüntü mahalli) olan benim maddemin, ya'nî cesedimin, gayrisinde (madde bedenimden başka), belki onların maddelerinde ve cesedlerinde, onların üzerine Rakîb (görüp gözeten) oldun. Zîrâ (çünkü), Sen onların basarı (gözü) oldun ki; o basar (göz) murâkabeyi (gözetmeyi, bakmayı (tasavvufta: kendi iç alemine bakmayı, dalıp kendinden geçmeyi) iktizâ eder (gerektirir). Böyle olunca insanın kendi nefsini müşâhedesi (görmesi),  Hakk'ın onu müşâhedesidir (görmesidir). Ve Îsâ (a.s.) ümmetinin maddelerinde (bedenlerinde) olan Hakk'ın müşâhedesini (görmesini) beyan (anlatmak) sadedinde (konusunda) "Rakîb" (görüp, gözeten) ismini zikr eyledi (andı, söyledi). Çünkü Îsâ (a.s.) .................... (Mâide, 5/117) kavlinde (sözlerinde),  ümmeti üzerine olan nigeh-bânlığı (gözcülüğü, gözleyiciliği) kendi nefsi için beyân etti (söyledi). Binâenaleyh (nitekim) Hakk'a karşı edeben (nezaketen), bir isimde Hak'la müşârik (ortak) olmamak için, kendi nefsi arasıyla Rabb'i arasını fasl etmeği (ayırmayı) murâd etti. Tâ ki abd (kul) olduğu için Îsâ'nın Îsâ olduğu ve Îsâ'nın Rabb'i olduğu için de Hakk'ın Hak olduğu bilinsin. Şu halde ümmeti üzerine "Şehîd"i kendi nefsi için ve "Rakîb"i (görüp, gözeten, Allah isimlerinden olup gözeten, daima görüp kontrol eden demektir) dahi Hak için îrâd etmekle, (demekle) nefsiyle Rabb'inin arasını tefrîk etti (ayırdı). Ve cenâb-ı Îsâ kendi nefsi hakkında, ümmeti için îsâren (ikram, bahşiş) ve Hakk'a karşı edeben (usulen, nezaket olarak),  ümmetini evvelen (önce) zikredip (anıp) ..................... dedi. Ya'nî ümmetine râci' (dönük) olan ............ kelimesindeki ......... zamîrini, kendi nefsine izâfe eylediği (bağladığı) ......... kelimesine takdım etti (kelimesinin önüne geçirdi).   Zîrâ (çünkü) .................. kavlinde (sözlerinde) Hakk'ı ümmetine takdîm etmiş (ümmetinin önüne geçirmiş) idi. Binâenaleyh (nitekim), bu sûrette emr-i tekaddümde (ileride olma hususunda)  Hak'la müsâvât (eşitlik) mürtefi' olmuş (kalkmış) olur. Ve ................. kavlinde (sözlerinde) ümmetine râci' (dönük) olan ....... zamîrini, Hakk'a râci' (dönük) bulunan "Rakîb" isminden sonra zikr etti. (andı) Zîrâ (çünkü) Rab rütbe-i rubûbiyyet (rububiyet derecesi) ile tekaddüme (ileride, önde olmaya) müstehaktır.

Ba'dehû (daha sonra) Îsâ (a.s.) i'lâm etti (bildirdi) ki, "Rakîb" (gören, gözeten) ismi ile müsemmâ olan (isimlenen) Hak için, kendine muzâf (izafe olunduğu , bağlı) kıldığı isim dahi sâbittir (belirlenmiştir).  Ve o isim dahi ............. kavlindeki (sözlerindeki) "Şehîd" ismidir. Zîrâ (çünkü) "Rakîb" ismi gibi "Şehîd" ismi dahi esmâ-i ilâhiyyeden (İlahi isimlerden) bir isimdir. Binâenaleyh (nitekim) Îsâ (a.s.) bu hakîkati beyan (anlatmak) için dahi .................. (Mâide, 5/117) dedi. İmdi umûm (bütün, hep) için olan "küll" kelimesini ve enker-i nekerât (belirsizlerin en belirsizi) olduğundan dolayı da "şey"' lafzını zikr etti (söyledi) ve "Şehîd" ismini de îrâd etti (söyledi).  Ve bu kavliyle (sözleriyle) kendinin "şehîd" olmasıyla Hakk'ın "Şehîd" olması arasındaki farkı gösterdi. Zîrâ (çünkü) kendinin müşâhedesi (görmesi, seyri), ancak kavminin arasında mevcûd oldukça onların üzerinde vâkı' olur (oluşur). Halbuki Hakk'ın müşâhedesi (görmesi, seyri) böyle bir mevtına (mertebeye) mahsûs (ait, ayrılmış) değildir. Her şeyin zâhiri (dış görünüşü) ve bâtını (iç yüzü) üzerine ve her meşhûdun (görülenin) ayn-ı sâbitesi (ilmi sureti) ve isti'dâd-ı zâtîsiyle (kendindeki istidadının) iktizâ ettiği (gerektirdiği) cemî'-i ahvâl (bütün haller, oluşlar) ve suveri (suretleri) üzere ezelen ve ebeden (geçmişte ve gelecekte devamlı olarak) ve ilmen (ilim olarak) ve "ayn"en (zat olarak, bizzat) Şehîd'dir (her şeyi görendir). Ve "şey"in enker-i nekerât (belirsizlerin en belirsizi) olması ne demek olduğu Fass-ı Lokmânfî’de (Lokmân bölümünde) tafsîl (detaylı bir şekilde) ve îzâh olunacaktır (anlatılacaktır).

İmdi Îsâ (a.s.) .......................... dediği hînde (sırada) , Hak Teâlâ'nın kavm-i Îsâ (İsa a.s’ nın kavmi) üzerine Şehîd (gördüğüne, şahit) olduğuna tenbîh eyledi (tenbihledi, dikkât çekti) .  Zîrâ (çünkü) .....................  kavliyle (sözleriyle) her mevtında (mertebede),her bir meşhûd (görülen) üzerine olan  müşâhedenin (görüşün, seyrin) Hakk'a âit olduğunu beyân etmiş (anlatmış, bildirmiş) oldu. Binâenaleyh (nitekim) ................... kavlindeki (sözlerindeki) şehâdet (şehitlik, şahid olmak, görmek), mâdde-i İseviyyede, (isa a.s.’ın bedeninde) ya'nî cism-i îsevîde (İsa’nın cisminde) zâhir olan (açığa çıkan) Hakk'ın şehâdetidir (görmesidir). Nitekim, şeref vârid olan (şerefle gelen) hadîs-i kudsî ile sâbit ol­du (kanıtlandı, anlaşıldı) ki, Hak abdin (kulun) lisânı (konuştuğu dili) ve sem'i (kulağı) ve basarıdır (gözüdür).

(Devam edecek)   

Derleyen:
Asliye Tavşanlı
asliye@hotmail.com
İstanbul-31.05.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail