172. Bölüm

BU FASS KELİME-İ SüLEYMÂNİYYE'DE MÜNDEMİC OLAN “HİKMET-İ RAHMÂNİYYE” BEYÂNINDADIR]

Ma'lûm olsun ki rahmet, biri zâtî (Zat ile ilgili) diğeri sıfâti (sıfatlarla ilgili) olmak üzere iki kısımdır. Ve bu iki rahmetten her birisi dahi, husûsiyyet (özellik) ve umûmiyyet (genellik) i'tibâriyle (bakımından) iki kısma ayrılır ki, şu halde rahmet dört asıl üzerine mebnî olmuş (kurulmuş) olur.

Asl-ı evvel (ilk asıl): Rahmet-i âmme-i Zâtiyyedir. (Zat’ın her şeye olan rahmetidir, genel rahmet) Bu rahmet, Zât-ı ahadiyyette (ahad olan Zat’ında) mahfî (gizli) olan niseb (sıfatların) ve şuûnâtın (işlerin, fiillerin), Hakk'ın kendi Zât’ında kendi Zât’ına tecellîsi (belirmesi, oluşumu) sûretiyle, mertebe-i ilimde (ilim mertebesinde) sübût bulmalarıdır (sabit olmaları, meydana çıkmalarıdır). Ta'bîr-i diğerle (başka bir ifade ile) Hakk'ın Zât-ı ahadiyyetinde (ahad olan Zat’ında) sıkıntı içinde kalmış olan esmâsını nefes-i rahmânîsiyle (rahman olan nefesiyle) tenfîs edip (nefes verip)  onlara vücûd-i ilmî (vücut ilmi) i'tâsı  (vermesi) sûretiyle bu sıkıntıdan âzâd etmesidir (kurtarmasıdır) ki, bu rahmet cemî'-i esmâya (bütün esmanın hepsini) âmmdır  (içine alır,  umumunadır).

Asl-ı sânî (ikinci asıl): Rahmet-i hâssa-i Zâtiyyedir (Hakk’ın bazı kullarına olan özel rahmetidir).  Bu rahmet, Hakk'ın ba'zı kullarına muhabbeti âsârından (sevgisinin işareti) olan inâyet-i ezeliyyedir (ezeli inayetidir, Hakk’ın lütfudur). Ve bu inâyet (lütuf) için hiçbir sebeb ve vesîlenin dahl (karışması, nüfüzu) ve te'sîri yoktur. Meselâ Enbiyâ-i zî-şân (Peygamberler) (aleyhimü's-selâm) haklarında sebk eden (gerçekleşen) inâyet-i ezeliyye (Hakk’ın lütfu) bu nevi'dir (çeşittir). Zîrâ (çünkü) onlardan hiçbir amel (iş, fiil) ve hizmet sebk etmediği (olmadığı, oluşmadığı) halde a'yân-ı sâbiteleri (ilmi suretleri) ilm-i İlâhîde (Allah’ın ilminde) nübüvvetle (Nebilikle, Peygamberlikle) sübût bulmuştur (sabitleşmiştir, meydana çıkmıştır).

Asl-ı sâlis (üçüncü asıl): Rahmet-i âmme-i sıfâtiyyedir (sıfatlarının her şeye olan rahmetidir). Bu rahmet, eşyânın (varlıkların) kâffesine (bütün hepsine) vâsi' (geniş, bol) olan rahmet-i Zâtiyye-i âmmenin (Zat’ın, sıfatlarına olan rahmetinin) hükmüdür. Zîrâ (çünkü) rahmet-i âmme-i Zâtiyye (Zatının her şeye olan rahmetinin) îcâbiyle ilimde sübût bulan (sabitleşen, meydana çıkan) a'yân-ı sâbitenin (ilmi suretlerin) sûretleri, bu a'yân (belli, aşikâr oluşu) hükmünce a'yân-ı kevniyye  (kozmik, kevni suretler) sûretleriyle zâhir oldular (açığa çıktılar, göründüler).

Asl-ı râbi' (dördüncü asıl): Rahmet-i hâssa-i sıfâtiyyedir (Hakk’ın, bazı kullarına olan, sıfatlarının özel rahmetidir).Bu rahmet dahi, rahmet-i Zâtiyye-i hâssanın (özel Zati rahmetinin) hükmü olup süadâ-ı ezeliyyeye (ezelde said olan kullarına) mahsûstur. Zîrâ (çünkü), Hakk'ın ba'zı kullarının a'yân-ı sâbiteleri (ilmi suretleri) hakkında mesbûk (önde) olan inâyet-i ezeliyye (ezeli lütfuyla ilgili) hükmünün bu hazret-i şehâdette  (dünyada) dahi zuhûru (meydana çıkması) lâ-şekktir (şüphesizdir).

İşte Süleyman (a.s.)’ın, rahmet-i âmme-i Zâtiyye (Zat’ının genel rahmeti (herkese olan rahmeti) ve rahmet-i hâssa-i zâtiyyenin (Zat’ının özel rahmetinin (bazı seçkin kullarına olan rahmetin) hükümleri olan rahmet-i âmme-i sıfâtiyye (sıfatlarının genel rahmeti (her şeye olan rahmeti) ve rahmet-i hâssa-i sıfâtiyye (sıfatlarının özel rahmeti (bazı seçkin kullarına olan rahmeti) ile ihtisâsı (uzmanlığı) ve bu- ihtisâs (uzmanlık) hasebiyle âlemde (dünyada) hükmü ve tasarrufu âmm (genel, her şeye) olması  cihetinden (yönünden) Kelime-i Süleymâniyye (Süleyman kelimesi) "hikmet-i rahmâniyye"ye (rahman ile ilgili hikmetlere) mukârin (ilintili, bitişik) kılındı. Binâenaleyh (bundan dolayı), Hak Teâlâ, Sûleyman (a.s.)’a âlem-i ulvî (yüce âlem) ve sûflîyi (aşağı âlemi) mûsahhar kıldığından (fethettiğinden), ins (insan) ve cinde ve vuhûş (vahşi hayvanlar) ve tuyûrda (kuşlarda) ve bilcûmle (bütün) hayvânât-ı berriyye ve bahriyyede (deniz ve kara hayvanlarında) su, hava, toprak ve ateşte hüküm ve tasarrufu zâhir oldu (görüldü). Nitekim, onun bu tasarufâtı (tasarrufları) âyât-ı Kur'âniyyede (Kuran ayetlerinde) beyan buyrulmuştur (bildirilmiştir). Süleyman (a.s.), bu nevi' (tür) tasarrufâtından (tasarruflarından) olmak üzere, Yemen Melike'si (Yemen’in kadın hükümdarı) olan Belkıs'e hitâben yazdığı mektûbu, Hüdhüd (çavuşkuşu, ibibik) kuşuna tahmîlen (yükleyerek)  irsâl etti (gönderdi).  Belkıs, böyle âdet hilâfında (adete aykırı, alışılmışa zıt) olan bir tarîkla (yolla) mektûbun vusûlünü (gelmesini) vüzerâsına (vezirlerine) ihbâren (haber vererek) ......................... (Neml, 27/29) dedi. Cenâb-ı Şeyh (r.a.) bu âyet-i kerîmenin mâ-ba'dini (sonrasını) tefsîren (izah ederek) zikr (anlatmak) ile bu fass-ı mûnîfe (değerli esere) şurû' edip (başlayıp) buyururlar ki:

Tahkîkan bu, ya'nî mektûb, Süleyman'dandır ve tahkîkan o, ya'ni onun mazmûnu ................. (Neml, 27/30) dir. İmdî ba'zı nâs, ism-i Süleymân'ın ismullah üzerine takdîmini aldılar. Halbuki böyle değildir. Onlar, bunda Süleyman (a.s.)’ın Rabb'ine olan ma'rifetine lâyık olmayan şeyden sezâvâr olmayan  şeyle tekellüm ettiler (1).

Ya'nî Hüdhüd (ibibik) kuşu, Sûleyman (a.s.)’ın mektûbunu getirdiği vakit, Belkis vüzerâsına (vezirlerine) hitâben: "Bana bir mektûb-i kerîm (asil, değerli bir mektup), ya'nî vâcibû'l-ikrâm (ikram ve hürmet edilmesi gereken) bir mektûb ilkâ olundu (bırakıldı). O mektup Sûleyman’dandır. Ve onun mazmûnu (manası, anlamı) dahi "Bismillâhirrahmanirrahîm"dir. dedi. Ulemâdan (âlimlerden) bir tâife (grup) ................................... (Neml, 27/30) ibâresini (cümlesini) mektûbun mûndericâtına (içindekilere) haml edip (yükleyip, atfedip) dediler ki: "Süleyman (a.s.) mektûbun ser-nâmesinde (başında) evvelâ kendi ismini ve ba'dehû (daha sonra) ismullâhı (Allah’ın ismini) zikr etti (andı). Zîrâ (çünkü) mülûk-i cebâbire (cebbar, zorba hükümdarlar) böyle bir mektûb aldıklarında hiddet edip gurûr ve azametlerinden (büyüklenmelerinden) nâşî (dolayı) mûrsile (gönderilene) hakareten, mektûbun ser-nâmesini (başlığını) yırtarlar idi. Binâenaleyh (nitekim) şâyet Belkıs dahi mektûbun ser-nâmesini (başlığını) yırtarsa, hakârete ma'rûz kalan isim, ismullah (Allah ismi) olmamak üzere (olmaması için), Sûleyman (a.s.) ser-nâmede (mektubun başında) ismullah (Allah’ın ismi) üzerine kendi ismini takdîm etti. (öne geçirdi) "  İşte onlar ........................................... (Neml, 27/29-30) âyet-i kerîmesinin tefsîrinde (açıklamasında) bu ma'nâyı aldılar. Halbuki hakîkat-i hâl (gerçek durum) onların dedikleri gibi değildir. Belki ....................................... ya'nî "Ey nâs (insanlar),  bana vâcibû'l-ikrâm (hürmet edilmesi gereken) bir mektûp ilkâ olundu (bırakıldı), ki Süleyman'dandır" kavli, (sözü) mektûbu irâe ile (göstererek) huzzâra (bizzat orda bulunanlara) hitâben Belkıs'in kavlidir (sözleridir).  Ba'dehû (daha sonra) Belkıs, mektûbun mazmûnunu (manasını, anlamını) beyâna (açıklamaya) şurû' edip (başlayıp): ............................... (Neml, 27/30-31) Ya'nî mektûbun içinde "Bismillâhi’r-rahmâni'r-rahîm'den sonra benim üzerime taazzum (kibirlenmeyin, büyüklük taslamayın) ve teâlî et­meyin (ululanmayın). Müslimîn (Müslümanlar) olduğunuz halde bana gelin!" denilmiştir, dedi. Binâenaleyh (bundan dolayı) mektûbun ibtidâsında (başlangıcında) Süleyman (a.s.)’ın, ismi değil, besmele-i şerîfe muharrer (yazılmış) idi. Ulemâdan (âlimlerden) ba'zıları bâlâda (yukarıda) zikr olunan (anlatılan) bu kıyl ü kâl (dedikodu) ile Süleyman (a.s.)’ın Rabb'ine olan ma'rifetine (ilmine, bilgisine) lâyık (uygun, yakışır) olmayan şeyi söylemiş oldular. Zîrâ (çünkü) ma'rifet-i İlâhiyye (hakikât ilmi) edeb ve ta'zîmi (saygı göstermeyi) iktizâ eder (gerektirir).  Ve ta'zîm-i İlâhî (Allah’a saygı göstermek) ise, ismullâhın (Allah isminin) takdîmi (öne geçmesi) ile olur. Böyle olunca Süleyman (a.s.)’ın, Belkîs ser-nâmeyi (mektubun başlığını) yırtar, mülâhazasıyla (düşüncesiyle) kendi ismini, ism-i ilâhi (Allah’ın ismi) üzerine takdîmi (geçirmesi), mugâyir-i ta'zîm ve edeb olur (edep ve saygıyla uyuşmaz). Halbuki bir Nebiyy-i zî-şân (şerefli bir Nebi, Peygamber) bu gibi noksânî-i ma'rifetten (eksik bilgiden, ilimden) müberrâdır (aklanmıştır, beri kılınmıştır).

(Devam edecek)   

Derleyen:
Asliye Tavşanlı
asliye@hotmail.com
İstanbul-28.06.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail