Füsûs-ül Hikem

308. Bölüm

Asliye Tavşanlı
 

[KELİME-İ MÛSEVİYYE'DE MÜNDEMİC "HİKMET-İ ULVİYYE" BEYÂNINDA OLAN FASTIR]

İmdi Resûl (a.s.) ilâha da'vet etti ki, ona muhtâc olunur ve icmâl haysiyyetinden bilinir ve müşâhede olunmaz. Ve "Basarlar O'nu idrâk etmez" (En'âm, 6/ 103) belki a'yân-ı eşyâda lutfundan ve sereyânından nâşî, "O basarları idrâk eder. "(En'âm, 6/103). İmdi ebsâr, kendilerinin eşbâhını ve suver-i zâhiresini / müdebbir olan ervâhını idrâk etmediği gibi, onu idrâk etmez. Binâenaleyh o latîftir. Bevâtın ve zevâhiri habîrdir ve "hibret" zevktir ve "zevk" tecellîdir ve tecelî suverdedir. Böyle olunca suver lâ-büddür. Ve Hak lâbüddür ve onu gören kimsenin kendi hevâsıyla ona ibâdet etmesi lâ-büddür, eğer anladın ise. Ve sebîlin kasdı Allâh'adır (15).

Ya'nî Resûl (a.s.) ümmetini ilâh-ı mutlaka (kayıtsız ilaha) da'vet etti. Ve onun da'vet ettiği ilâh öyle bir ilâh-ı mutlaktır, (kayıtsız, sınırsız ilahtır) ki "Samed"dir, ya'nî her şeyin vücûdu (varlığı) ona muhtaçtır. Ve onun zâtı âlem-i tafsîl (detay âlemi) ve takyîd (kayıtlı) olan âlem-i mâddiyyâtta (madde âleminde) müşâhede olunmayıp (görünmeyip) icmâl (öz, özet) ve ıtlâk (kayıtsızlık) cihetiyle (yönüyle) bilinir. Ve onun kemâl-i letâfetinden (nurunun şeffaflığından) ve a'yân-ı eşyâda (varlıkların hakikâtlerinde) bu letâfetiyle (şeffaflığıyla) sereyânından (yayılmasından) dolayı. "Gözler O'nu idrâk etmez" (En'âm, 6/103) Belki her şeyde letâfetle (şeffaflıkla) sârî olduğu (yayıldığı) için, "O gözleri idrâk eder." (En'âm, 6/103). Nitekim, insanın kendi cesedini ve kesîf (yoğun, katı) olan sûret-i zâhiresini (görünürdeki suretini) müdebbir olan (tedbir eden, idare eden) rûhu mevcûd iken, insanın gözü bu rûhu idrâk etmez. İşte ebsârın (gözlerin) onu idrâk edememesi de böyledir. Binâenaleyh (bundan dolayı) Hak latîftir (şeffaftır) ve zâhirleri (dışta olanları) ve bâtınları (içte olanları) habîrdir (bilendir) . Ve letâfet (şeffaflık) ve hibrete (bilgiye) müteallik (ait, alakalı) izâhât (geniş açıklama) Fass-ı Lokmânî'de (Lokman bölümünde) mûrür etti (geçti). Ve "hibret" zevk ile hâsıl olur; (oluşur) ve "zevk" ise tecellîdir; ve tecellî dahi sûretlerde hâsıl olur (oluşur). Şu halde Hakk'ın tecellîsi (görünmesi) için sûretlerin vücûdu (varlığı) lâzımdır ve sûretlerde mütecellî olmak (görünmek) için Hakk'ın vûcüdu (varlığı) elzemdir. (lüzumludur) Bu takdirde sûretlerde mütecellî olan (görünen) Hakk'ı onlarda müşâhede eden (gören) kimsenin kendi hevâsı (hevesleri) ve meyl-i nefsîsi (nefsi yönelimi) ile Hakk'a ibâdet etmesi iktizâ eder (gerekir). Ve'l-hâsıl  (kısaca) / Latîfin müşâhedesi (seyredilmesi) onun tecellîsi (belirmesi) vâsıtası ile olur. Ve tecellînin (belirmenin) vukû'u (meydana gelmesi) için dahi bir mahall-i kesîf (maddeleşmiş yer) lâzımdır. O mahall-i kesîf (maddeleşmiş mahal) dahi sûrettir.

Misâl: Zihne mütebâdir olan (bir anda gelen) bir ma'nâ latîf (şeffaf) olduğu için basar-ı hissî (beden gözü) ile müşâhede olunmaz (görünmez);  o ma'nâ bir mahall-i kesîfde (madde olan bir yerde) mütecellî olmak (görünmesi) lâzımdır. O mahall-i kesîf (madde yer) dahi kağıt üzerine mürekkeble nakşolunan (işlenen (yazılan) suver-i hurûf (harf şekilleri) ve kelimâttır (kelimelerdir). Suver-i kesîfe-i kelimât (kelimelerin koyu şekilleri) ecsâd (madde bedenler) ve maâni (manalar) dahi onların ervâhı (ruhları) menzilesindedir (derecesindedir). Mesnevî:

              حبس آن صافي درين جاي كدر              كفت يا عمر چه حكمت بود سر     

                    جان صافي بستهء ابدان شده                 آب صافي در گلي پنهان شده   

                      معنئ را بند حرفي ميكني                   كفت تو بحث شكرفي ميكني      

                     بند حرفي كردهء تو باد را                     حبس كردي معنئ آزاد را      

Tercüme: "Rûm elçisi dedi: Ey Hz. Ömer, ne hikmet ve ne sır idi ki, o sâfî (arı, temiz, katıksız) olan rûh bu münkedir (bulanık) olan mahalde (yerde) habs (hapis) oldu. Saf olan su, çamurun içinde gizlenmiş, cân-ı sâfi (saf can) bedenlere bağlanmıştır. Hz. Ömer (r.a.) buyurdu: Sen derin bahs (konu) açıyorsun. Ma'nâyı hurûfa (harflere) rabt ediyorsun (bağlıyorsun).  Âzâd (bağımsız, hür) olan ma'nâyı harf ve savt (ses) ile habsettin. Rüzgârı sen harfe bağladın".

İmdi (buna göre) mâdem ki sûret olmayınca latîf (şeffaf (nur) olan Hakk'ın müşâhedesi (görünmesi) mümkün değildir, o halde sûrete bir meyl (eğilim, yönelme) lâzımdır ve o meyl ise hevâdır (hevestir). Binâenaleyh (bundan dolayı) ibâdet-i şuhûdiyye (görünen ibadet) ancak meyl-i nefsî (nefsin eğilimi) ile olur. Binâenaleyh (bundan dolayı) bir şeye ancak hevâ (heves istek) ile ibâdet olunmuş olur.

Eğer bizim bu fass-ı münifte (kıymetli eserde) / beyân ettiğimiz (anlattığımız) hakâiki (hakikâtleri) anladın ise, bu böyledir İzâh-ı tarîk (yolu açıklamak) ve beyân-ı tahkîk (gerçeği bildirme) Allah üzerinedir. Ve yolun nihâyeti (sonu) cemi'-i esmâ-i ilâhiyyeyi (bütün ilahi isimleri) câmi' olan (toplayan) mertebe-i ulûhiyyete (uluhiyet mertebesine (Allah’a) çıkar.

Cümâde'l-ülâ 336. 18 Şubat 334. Pazartesi gecesi sâat-i  ezânî 5.

Devam edecek

 

 
 
İzmir -12.02.2008
asliye@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com