79. Bölüm

VIII

BU FAS KELİME-İ YA'KUBİYYE'DE MÜNDEMİC OLAN

"HİKMETİ RÜHİYYE"   BEYÂNINDADIR

Mesnevî:

Tercüme: "O firâr-ı İsevî (İsa’nın kaçması) korkudan değil idi. O eymendir (talihli, bahtlıdır).Ta'lîm (öğretmek) için idi. Eğer zemherîr (şiddetli soğuk) afâkı doldurur ise, hurşid-i bâ-işrâk (nurlandırıcı güneş) için ne gam (keder, tasa) vardır!"

Şerh: Ya'ni Îsâ (a.s.)’ın ahmaktan fırârını (kaçmasını),  kendisine ondan zarar gelir korkusuyla vâkı' oldu (gerçekleşti) zannetme! Enbiyâ-yı ızâm (büyük Peygamber) hazarâtı (hazretleri) makâm-ı emndedir (korkusuzluk, eminlik makamındadır). Onlar hiçbir havâ ile müteharrik olmayacak (hareket etmeyecek) sûrette metâ­net (kuvvetli, dayanıklı) ve mekânet (kuvvet, güç) sâhipleridir. Onun bu firârı, (kaçışı), ancak her renge bo­yanmak ve her hava ile müteharrik olmak (hareketlenmek) isti'dâdını hâiz (sahip) bulunan zaaf-ı kalb (zayıf kalpli) ashâbına (kimselere) tâ‘lim (öğretmek) için idi. Ve onların veresesi (mirasçıları) olan Evliyâ-ı kirâm (büyük Veliler) hazaratı (hazretleri) dahî : …………………………………………. (Yu­nus, 10/62) âyet-i kerîmesi muktezâsınca, (gereğince) her türlü mahâviften (tehlikelerden, korku veren şeylerden) emîn­dirler. Onlar işrâk sâhibi olan (aydınlatan, nur saçan) güneşe benzerler. Eğer kış mevsimin­de soğuk âfâkı tutsa (dışarıda hava soğuk olsa),  güneşe ne te'sîri olur? Binâenaleyh (nitekim) bu saâdet­lilerin ahmaklara karin (yakın arkadaş) olmalarında, kendileri için hiçbir mahzûr (engel, sakınca) mutasavver değildir (düşünülemez). Fakat nâkısların (noksan, kemale ermemiş kişilerin) musâhabe-i humekâdan (ahmaklarla arkadaşlık etmekten, sohbette bulunmaktan) ictinâb etmeleri (kaçınmaları) vâcibdir (zaruridir). Zîrâ, onlar henüz şems-i bâ-işrâk (güneşin nuru gibi) olmadıklarından kendilerindeki harâret-i îmân (iman harareti) cüz'i bürüdet-i küfr (bir parça soğuk küfür) ile intıfâ-pezîr (söndürücü) olur. Ve ebyât-ı sâbıka (önceki beytin) şerhinde (açıklamasında) îzâh olunan (anlatılan) belâlara mübtelâ (tutulmuş) olurlar.

İlk tesvidin intihası: 16 Kanûn-ı evvel 331; 21 Safer 334 Çarşamba gecesi.

Tâ'dilen tesvidin intihâsı: 3 Teşrin-i Sâni 336; 21 Safer 339 Çerşamba sabâhı.

(Devam edecek)

Derleyen:
Asliye Tavşanlı
asliye@hotmail.com
İstanbul-16.09.2003
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail