Değerli Dostlarım;

Millet olarak okumayı hâlâ alışkanlık haline getirdiğimiz söylenemez. Okumanın “boş vakit eylemi” olarak, yarışmalarda hobi olarak müzikle yan yana zikredildiği bir ülkede; bu alışkanlığı kazanmak hayli vakit alacağa benzer. Nacizane, düşünen beyinlere okuyabildiklerimi 

ikram etmeyi bir vazife addederek, Mesnevi okuma notlarımdan sonra, yeni bir kitaptan, görebildiklerimi sizlere takdim etmek istiyorum. İslam ümmetinin yetiştirdiği büyük âlimlerden İmam Gazali’nin “Tevhid ve Ledün Risaleleri” adlı eseri Serkan-Yusuf Özkan Özburun tarafından dilimize akıcı bir tercüme ile kazandırılmış ve Furkan Yayınları’ndan çıkmış. İşte eserden aldığım notlar:

*”La ilahe illallah benim kalemdir. Bu kaleye giren, azabımdan kurtulur” (H. Kudsi)

*Nasıl ki ateşi anmak dili yakmıyor, suyu anmak boğmuyor, ekmeği anmak doyurmuyor, kılıcı anmak kesmiyorsa aynı şekilde, Kelime-i Tevhidi sadece dille söylemek de kişiyi kötülüklerden alıkoymaz!..

*Âleme iki kısımda bakıyoruz:
Âlem-i Fazl:Tevhidi hem suret hem de manâ ile yaşayarak ahireti kazananların âlemi.
Âlem-i Adl:Tevhidi dille ve suretâ yaşayanların küfre batarak kurtulamayanların, son durakları cehennem olanların âlemi.

*Her daim “La ilahe illallah” diyerek eğer kalbinde mana meyvesi oluşmuşsa, Allah’tan başkasına sığınman, başkasından korkman ve yardım istemen gerekmez.

*Kelime-i Tevhid’i kalben yaşayan Mü’min, ruhen yaşayan Âşık, Sırren yaşayan Kâşiftir. Birinci grup Avam, ikincisi Havass, üçüncüsü Havassul Havass’tır.

*Mahlukat içinde daha azametli ve faziletli oluşumuz; mükellef oluşumuzdandır.

*Tevhid’i sermaye yap; azığa, bineğe, emniyete ihtiyacın var ise fakirliği azık, kırık kalbi binek, zikri emniyet edin. Muhabbetullah’ı tek dost bil. Yolculuğunun gayesi O’na varmak olsun.

*Bilmediğini söyleme, anlamadığını anlatma.

*Kalb, yaratılmış hiçbir şeye köle olmaz. Hiçbir şey onu çalamaz. Çünkü kalb, Hak’tan gayrı ile ünsiyet kurmaz. Sadece zikirle tatmin olur. Kalb bu hali ile hür bir insana benzer.
Nefs ise; şehvet ve zevkle tatmin olur. Hemen onlara teslim ve esir olur. Nefs alınan satılan bir köle gibi alçak ve zelildir.

*Tevhid Ağaç ise; kökü tasdik,gövdesi ihlas, dalları amel,yaprakları sözlerdir. Ağacın en değersiz yeri yaprakları ise sözlü iman da imanın en değersiz, en düşük seviyesidir.
Tevhid Ağacı’nın meyvesi; tevbe-zühd-takva-iffet-tevekkül-teslimiyet-Allah’a güven ve zahiri batıni tüm güzel huylardır.

*Bu ağacı yalan ve kötülük toprağına diker, riya ve nifakla sular, kötü amelle korur, ahdi bozmakla büyütürsen, vefasızlık yağmuru akar ve ona kötü söz aşılanır. Yaprak dökülür, gövde çürür, kökler kurur ve bir gün kader rüzgârı onu paramparça eder.

*Nimete şükür nimeti artırır, basireti açar, berekete sebep olur. Nankörlük ise;helakı düşüşü, azabı getirir.

*Adli Varlığın yedi kısımdır: His-Meşguliyet-Heva-Nefs-Nefs Bozukluğu-Beşeriyet Huyu-Hırs.
Fazli Varlığın sekiz kısımdır: His-Fehm-Akıl-Gönül-Kalb-Ruh-Sır-Hikmet.
Adli huylar yedi, cehennem de yedi kısım. Fazli huylar sekiz, cennet de sekiz kısım!..

*Evliya’nın dört makamı vardır: Hilafet-i Nübüvvet-Hilafet-i Risalet-Hilafet-i Ulu’l Azm-Hilafet-i ulu’l Istıfa.
Birinci makam Âlimlere, ikincisi Velilere, üçüncüsü Ricalullah’a, dördüncüsü Kutublara aittir.

*Nefs Âlemi asilerin, Beşeriyet Âlemi kâfirlerin, Tabiat Âlemi münafıklarındır.

*Kalb Âlemi Müridlerin, Ruh Âlemi Sıddıkların, Sır Âlemi kendini geçerek iradeyi soyunarak Allah’a yönelenlerindir.

*Kalb Âlemi tevbekârın, Ruh Âlemi Allah’ı sevenlerin, Sır Âlemi Ariflerindir.

*Sırlar Âlemine varırsan, gaybî sırlar sana aralanır, sırların bakire gelinleri ile evlenirsin. Gelini sadece damat tanır, sırları da sadece sen görürsün.

Mehmet DOĞRAMACI
İstanbul - 21.01.2003
asitane1967@yahoo.com
 http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail