Hazretü-l cem makamı ekmelü-ş şeriat'tır
Salikte Hakk sırlıdır, halktır ortada sadır

Esma'ül-İlahi'dir tulu eden heryerde
Bu idrak ile salik,merhem olur her derde

Esma'ile tasarruf" bu makamda verilir
Esma'İlmiyle,bilki,ölü bile dirilir

Eşya ilmi Esma'ya rabt olur kemaliyle
Esma'yla fehm olunur her bir zahiri hiyle

Hakk,aleme etmekte,Esma'sıyla tecelli
Bunun fehmiyle doğar,bilki,Hikmet'i ali

Hakk'a ulaşan iptir her bir Esma'ül-Hüsna
Ancak bu idrak ile olur beşer müstesna

Tecelli" bir fiildir,anlamı:"Zahir olmak"
Mazhar" zuhurun yeri,"tulu etmekse" doğmak

Nebi için halk oldu bilimum arz-u sema
Muhammed'dir,biliniz,"Mazhar-ı külli esma"

Ey ihvanım! Tutalım,bu ipin ucundan
Seyredelim Allah'a, İlm-el yakin ve handan

Şuhud-ı maneviyi zordur sığdırmak lafa
Misaller ilaç olur idrakteki zaafa

Güneşin bir nuru tektir ama renkler muhtelif
"Bir" den böyle çıkar "çok",ikisi muteellif

Alemdeki eşyaya vurunca Zat'ın Nur'u
Elvan-ı ilahidir Esma'diye zuhuru

"Nevton çarkında" dahi kesret vahdete döner
İfna olur yedi renk,hepsi beyazda söner

Şu çay dolu bardağa atfediniz bir nazar
Bakalım bu hekmet'de bunun için ne yazar

Bardak: Kavi,müşekkel,içindeki bir rızık
Pırıl pırıl parlıyor,kimlere olmuş azık

Bu,görünen bir kaptır;Zahir ismine muzaf
Tasarımcı ve işçi Batın'ında muvazzah

Güzel bir şekil verir tasarımcı bu kaba
Bedi'ismi şerifi mühür vurur bu tab'a

Şeklin tahakkukunda Musavvir'dir iş gören
Cami'dir hammaddeyi bir araya getiren

Bu üretim bir ilme mizana dayanır
Alim ve Adl Esma'sı olur bunlara sınır

Bardak,çaydan dolayı,Rezzak ismine mazhar
Fehmedin! Nasıl,Esma; eder kendini izhar

Nice Esma'bilinir Hakk'dan çıkarsa izin
Çayı hıfz eden bardak,mazharıdır Hafiz'in

Bardak,ışıltıyla,tecelligah-ı Nur'dur
Mekanik direnciyle Kavi olanda odur

İnsanlara faydası Nafi isminden gelir
Lisan-ı hafi ile,bardak,çok sır iletir

Aslında, Hayy'dan çıkan çay yeşil bir nebattır
Mümit'inse eseri tebdil-i tabiattır

Bu tecelli ile çay bir ot olur,kupkuru
Emraza şifa verir çaydaki Muhyi Nur'u

Bu bardak kırılırsa,eğer böyleyse kader
Elini kesebilir: Kahhar tecelli eder

Fehmi geniş olana bardak çok haber verir
Habir'inde masharı olduğunu bildirir

Buna hikmey ederse tulu,tek bir bardaktan
Hakim tecellisidir bunun altında yatan

Çay dolu bir bardakta,nasıl eder tecelli
Görün,onsekiz Esma! Hepsi idrakin celi

Nasılda sırlı kalmış bardakta onca Esma
Düşün! Hangi Esma'yı hamildir arz-u sema

Fehmeden müridindir bu keşfin bütün karı
Bu sırlılık etmekte izhar ismi settar'ı

Ya insan-ı kamil'de tecelli nasıl olur
Biri hariç tüm Esma,İnsan'da zuhur bulur

Mütekebbir'dir Allah;bu yalnız ona mahsus
Kibir sahibi olmak beşere yasak husus

Mashar-ı esma olan eşya hal lisanıyla
Demek,Hakk'ı zikreder,Allah'ın ihsanıyla

Bunda Vehhab isminin olmakta müsemması
Rahman'ın cömertliği: Hilkat'ın muamması

Nebi dediki: "Ya Rab! Tanıt bana eşyayı
Aşina et Nebi'ne İlmindeki ziyayı"

Ey ihvanım! Böylece,lutfedildi sizlere
Latif ismine uygun bu ziyadan bir katre

Mezahir-iğ Esma'nın temyizide müdrik
Olaraktan,hayretle,edin tezyin-i tarik

Bilin! Böyle açılır Mirac'ınızın yolu
Muiz'zin hörmetine izzet bulanlar,dolu

Bu henüz bir ilk adım,kemal-i idrak için
Siz,mürşidin sunduğu ab-ı hayattan için

Budur sizi kılacak müdrik,mümeyyiz,kamil
Ve belkide,hikmetle,ilm-i ledün'nü hamil

Ganiyy-i Muhtefi

İstanbul - 02.10.2001
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail