Kur'an'ı Kerim'i Doğru Analiz

İçinde yaşamakta olduğumuz Evrensel Sistem ve Düzenin işleyiş sistemini açıklayarak Sistem Manueli işlevi gören yüce kitabımız, maalesef kapsamlı düşünce ve bilgi eksikliği nedeniyle eksik ya da yanlış değerlendirilerek, ayetlerin derinlikli ve çok boyutlu anlamları perdelenmekte ve insanımız böylelikle Kur'an'ın Ruhuna nüfuz edememektedir.
Bahsetmeye çalıştığım kavramsal sapma iki türlü tezahür etmektedir. Ya ilgili ayeti oluşturan kelimeler ve kavramlar değiştirilmeye çalışılmak- ta ya da defaatle tekrarlanarak vurgu yapılmak istenen bir mana farklı değerlendirilerek sarih (açık,anlaşılır) manalar zedelenmektedir. Meseleyle alakalı bir iki örnek vermek istiyorum:
Örneğin, bir ayette "Yakiyn" gelene kadar Rabbine ibadet et anlamındaki ayette orijinal ifadesiyle geçen "yakiyn" kelimesi yerine "mevt" kelimesi kullanılarak ayetin anlamı ‘ecel gelene kadar kullukta bulun’ şeklinde değiştirilebilmektedir. Halbuki, “yakiyn” kelimesi, Cenabı Hak'ka kurbiyeti, O'na yakınlığı ifade eder. Ayette vurgulanmak istenen de kişinin Rabbine yaklaşması ve vasıl olması noktasında belirli çalışmalar ortaya koyması gerekliliği ve böylelikle başta izafi benlik duygusu olmak üzere birçok vehmi perdelerin ortadan kaldırılmasıdır.
Yine bazı meallerde “Allah” kelimesi yerine “Tanrı” kelimesi kullanılarak Allah ismiyle işaret edilen kavram ve mana bloke edilmektedir.

Başka bir örneği de, kendisini günümüzde, içinde yaşadığımız devrin imamı olarak ifade eden sufi diyebileceğimiz bir şahsiyetin, Tasavvufi bağlamda oluşturduğu seyri süluk sisteminin başlangıç ve ana çıkış referansı olarak aldığı Şura Suresi 13’ ten verelim:

İlgili ayette "Allah dilediğini kendine seçer. Kendisine yönelenleri (münib olanları) kendisine ulaştırır" buyrulmaktadır. Ayetin ilk ifadesinde Allah'ın seçkin mukarreb ve Müferridun kullarının bizatihi Allah'ın dilemesiyle seçilmişliği vurgulanmakta ve devamında da Allah'ın kendisine yönelenleri kendisine vasıl edeceği beyan buyurulmaktadır. Ayette yönelme manasında "yünib"kelimesi kullanılmıştır.
Sözünü ettiğim zat bu manayı "Allah'a ulaşmayı dilerse" şeklinde ifade etmektedir ve O'na göre kişinin Allah'a vuslatında olmazsa olmaz şart da bu samimi dilektir.
Acizane kanaatime göre yapılan tespit yetersizdir. Çünkü dileme (irade etme) yetkisi Allah'ın olması gerekirken bu yetki öncelik noktasında insana verilmektedir.
Bu işin bir boyutu. Diğer boyutu da Kur'an’da dileme anlamını "YEŞA" kelimesi vermektedir. Örneğin, İnsan Suresi 30.ayette "VEMA TEŞAUNE İLLA ENYEŞAALLAH" buyrularak önemli bir vurgulama yapılmaktadır. Burada özellikle "VEMA" ifadesine dikkat çekmek istiyorum. Yaptığım araştırma neticesinde “vema” ifadesinin bir olumsuzluk öneki olduğunu ve başına geldiği kelimenin veya ifadenin anlamını olumsuza çevirdiğini tespit ettim. Bu bağlamda ilgili ayeti değerlendirirsek:
"SİZ DİLEYEMEZSİNİZ, DİLEYEN (DİLEME KUDRETİNE HAİZ OLAN) SADECE ALLAHTIR"
anlamının vurgulandığını aşikar olarak müşahede ederiz.
Bu “vema” ekiyle alakalı bir ayet örneği de Kadir Suresi 2. ayettir. Ayette "VEMA EDRAKE MA LEYLETÜL KADR" buyrularak Kadir gecesinin kadrinin ve yüceliğinin gerçek anlamda idrak edilemeyeceği vurgulanır.

Yine Karia Suresinin son ayetlerinde Hamiym denilen azap ortamı anlatılırken"VEMA EDRAKE MAHİYEH"denilerek o azap ortamının dehşetinin gerçek manada idrak ve tahayyül edilemeyeceği vurgulaması yapılır.
Bununla ilgili ayet örnekleri çoğaltılabilir. Örneğin, Yasin Suresi 28 ve 69.ayetler vb...
Velhasıl Kelam, yüce kitabımızı analiz ederken,ayetleri orijinaline sadık kalarak, kapsamlı bir tefekkürle ele almalı, ayetlerde vurgu yapılan hususları göz ardı etmeden sarih manaları incitmemeye özen göstermeliyiz. Ayetleri anlamlandırırken,hayali kavramları referans almak yerine,vurgulanmak istenen asıl noktayı tespit edip o nokta üzerinde yoğunlaşırsak inanıyorum ki, yüce kitabımız kendisini anlamak isteyenlere yepyeni boyutsal manalar verecektir. Zaten, Allah dostlarının eserlerindeki çok yönlülük ve boyutsallık özelliği, Kuran'ın Ruhuna nüfuz etmeleri ve aslına sadakatlerindendir.

23.03 2005
http://sufizmveinsan.com
ahad103@hotmail.com


Üst Ana sayfa e-mail