Bütün din kardeşlerine hayırlı olunuz. [Fakat] bütün beşer efradına [fiili eserlerinle şefkat göster]. İyilik işleyenlerin güzel hallerinin devamına ve gaflet erbabının şeyyiatini setr ile beraber nefsini ıslah etmelerine dua et.Ve ıslahlarına yardım et.

"Beşer" tabiri:
(Beşer) tabirine bütün insanlar dahildir.Ve şefkatin esirgenmemesi topyekün insanlar hakkındadır.Ve bu yeküne dinli, dinsiz, imanlı imansız, salih, şerir her vasıftakiler dahildir.

Zira; Cenabı Hak,  Rahman sıfatına haizdir.
Bunun manâsı; ayırt etmeksizin, karşılık gözetmeksizin, Allah’ın yarattığına rahmet edici olmasıdır. Allah; imansıza, dinsize ve takvasızlara ömür, afiyet, muvaffakiyet, rızık, servet, evlad gibi dünyalık her şeyi vermiyor mu? Yani hilkatin gerektirdiği bu dünyada insanların muhtaç olduğu yaşamak ve refah cinsinden ne varsa hiç birini kimseden esirgiyor mu?

Bu halde; hava ve ziyada onların (menfi telakki edilenlerin) hissesi olduğu gibi, güneş ve yağmur onların da tarlalarını feyizlendiriyor. Ve insan emeğinden onlar dahi faydalanıyor. İnsanları birbirinin kalkınmasına sebep olarak kullanan Allah; bu eshabı onlar hakkında da kullanıyor. İnsanlar fiilen bu halde iken, hissen nasıl bundan ayrı olabilir ve buna muhalif bir şey, nasıl ve ne hakla düşünebilir? Zira Allah, bu gibilere karşı şefkâti ve insanca muameleyi men etmiyor.

Bu hususta Kur'an-ı Kerim’de ve diğer mukaddes kitaplarda bakınız ne buyuruluyor:
(5-Maide-9) : "Bir kavme şiddetli buğzunuz [kızgınlığınız] sizi adaletsizliğe sevk ile günahkâr etmesin"
(5-Maide-3) : "Mescidi haramdan [Kâbe’den] sizi men eden kavme [Mekke putpereslerine] şiddetli buğzunuz [kızgınlığınız] onlara tecavüz ile sizi vebale sokmasın."
(60-Mumtahine-8) : "Sizinle Din için muharebeye kalkmayan ve sizi memleketinizden çıkarmayanlara [putperestlere hayır etmekten,iyilik etmekten Allah sizi nehyetmez [men etmez]. Allah, adalet edenleri sever."
(17-Esra-54) : "Kullarıma söyle, kâfirlere [Putperestlere] iyi muamele etsinler."
Hadisi şerif:

"Allah’a imandan sonra, amellerin efdali [işin başta geleni] insanlara muhabbettir."
Diğeri:

"Sevdiğin hayrı insanlar dahi için seversen Müslüman sayılırsın."
(28-Kasas-77) : "Allah’ın sana verdiği şeyle ahireti iste. [Elindeki varlıkları hayra sarf ederek ahireti kazan] dünyadan da nasibini unutma.Ve Allah’ın ihsan ettiği gibi sen de Allah’ın kullarına [insanlara] ihsan edip iyilik et.Ve yeryüzünden fesadı isteme. Muhakkak Allah müfsidleri sevmez."

İncili Şerif’ten:
(Matta-5-16) : Sizin ışığınız dahi insanların önünde böyle parlasın ki, iyi işlerinizi görsünler ve göklerde Babanızı temcid etsinler."

(Matta-5-44:48) : Düşmanınızı sevin ve size eza edenler için dua edin ki siz; göklerde olan Babanızın oğulları olasınız.Zira o; güneşini fenaların ve iyilerin üzerine doğdurur.Ve salihler ile fasiklerin üzerine yağmur yağdırır.Zira eğer sizi sevenleri severseniz, ne ecriniz olur?Vergi mültezimleri de aynını yapmazlar mı? ve eğer yalnız kardeşlerinizi selamlarsanız, fazla ne yapmış olursunuz? Putperestler de aynını yapmazlar mı? Bundan dolayı, Semavi Babanızın kâmil olduğu gibi siz de kâmil olun."

(1-Petrus-2-17) : "Bütün insanlara hürmet edin. Kardeşliği sevin."

(Yakub-2-9) : "[İnsanları bir gözle görmeyip] şahsa riayet ederseniz, günah işlersiniz. Şeri’at tarafından suçlu gibi kabul olunursunuz."

Musevi mukaddes kitaplarından:

(Levili-19-33 ve 34) : "Diyarınızda sizinle bir garip [yabancı] sakin olursa, onu tazyik etmeyiniz.Ve yanınızda sakin olan garip size yerliniz gibi olsun . Onu kendin gibi seversin."

Bodrum - 03.09.2002
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail