Resulullah Efendimiz’in kardeşlik şartları hakkında hadis-i şerifleri:

H. Ş. 1217
«Her Müslüman; Müslüman’ın kardeşidir. Müslüman Müslüman’a zulmetmez. Müslüman Müslüman’ı terk de etmez. Hangi Müslüman ki kardeşinin hacetinde bulunursa [ihtiyacını giderirse AIIah da onun hacetini kaza eder (ihtiyacını giderir). Hangi Müslüman, bir Müslüman’dan müzayakasını (darlığını) giderip ferahlatırsa, Allah da kıyamet gününde onun kederini giderip sevindirir. Kim ki Müslüman kardeşini örterse, Allah da kıyamet gününde onun kusurunu örter.» buyuruldu. B. 1087

H. Ş. 1218
«(Mü'min) kardeşin ister zalim olsun, ister mazlum olsun yardım et.» buyurulmuş. Zalime nasıl yardım edileceği sualine de: «Zalimin iki elini tutarsın (yani zulmüne mani olursun).» buyurulmuş. B. 1088

H. Ş.1219
«Bir mü'min için din kardeşi ile üç günden ziyade konuşmamazlık helal olmaz.»

H. Ş. 1220
«Din kardeşinin dünyevi ve uhrevi bir müşkilini halleden kimse için hac ve umre gibi bir sevab yazılır.»

H. Ş. 1221
«Şu kimse ki din kardeşinin ihtiyacını def eyler, Cenab-ı AIlah da o kimsenin hacetlerini tesviye eder.»

H. Ş.1222
«Bir kul, din kardeşinin yardımında bulundukça Cenab-ı Allah da o kula yardım eder.»

H.Ş. 1223 
«Müslümanlar kardeştirler. Hiçbirinin diğerine, takastan gayrı üstünlük hakkı yoktur.»

H. Ş.1224
«Kendisi için istediğini din kardeşi için de istemedikçe hiçbiriniz mü'min olamaz.»

H. Ş.1225
«Mü'minler birbiriyle öyle imtizaçlı ve birliktirler ki bir duvarın (yapışık) imtizaçlı taşları gibi birbirini kuvvetlendirir, desteklerler.»

H. Ş.1226
"Mü'min anlaşır ve anlaştırır, birleşmeyen ve birleştirmeyende hayır yoktur. İnsanların hayırlısı, insanlara en faydalı  olanıdır.»

H. Ş. 1227
«Mü'min mü'minin ayinesidir. Mü'min mü'minin kardeşidir.  Maişetini tedarik ve hazırlamakta yeter derece yardım etmelidir; arkasında malını, ırzını muhafaza ve vikaye etmelidir.»

H. Ş. 1228
«Cenab-ı Hak, din kardeşlerine çehre edenlere [güler yüz göstermeyenlere] gazab eder.»

H. Ş. 1229
«Mü'min; kardeşinin felaketinden hoşlanmaz.» 

H. Ş. 1230
«Mü'min kardeşine ikram eden, Cenab-ı Hakk’a ikram etmiş olur.»

H. Ş. 1231
«Müslim kardeşini dünyada örteni, onu rüsva etmeyeni Allah da kıyamet günü setr eder.»

H. Ş. 1232
«Konuştuklarınızın hayırlısı şu kimselerdir ki, görünüşleri size Allah’ı zikrettirmeğe sebep olur. Sözleri; amel ve ibadetinizi arttır. Fiili; ahiret gününü hatırınıza getirir.»

H. Ş. 1233
«İbadet eden nice cahil vardır ki, şeytanın eline düşmüştür. Ve nice fasık âlim vardır ki, ilmi ile azabdadır, bunlardan sakınınız.»

(Bu hadisi şerifler Ömer Fevzi Mardin’in mevzulara göre Hadisi Şerifler ve Buhari-i Şerif’ten alınmıştır.)

Bodrum - 23.09.2002
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail