MAUN SURESİ YORUMU

      Maun, zekat ya da basit bir şeyle yardım etmek anlamına gelmektedir.Surenin tamamının Mekke’de nazil olduğu kanaatindeyiz. İlgili ayetlerde Allah’ın dinini (sistemini) yalanlayıp hiçe sayanların, yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine kesinlikle yardımda bulunmayacaklarının, yaşam sisteminin işleyiş mekanizmasının değişmezliği noktasında vurgulanmakta olduğunu görüyoruz. Bizde ve diğer tüm birimlerde lutfeden kendisi olduğu gibi, lutfa ve rızka mani olan da bizzat O’dur.Önce ayet meallerini verelim:

1-     Dini (Sistemi) yalanlayanı gördün mü?

2-     İşte odur yetimi itip kakan

3-     Miskini (hiçbir şeyi olmayanı) doyurmayı teşvik etmez

4-     Veyl (yazıklar)olsun o namaz kılan salat ehline

5-     Onlar namazlarından gafildirler (salatı ikame edemezler)

6-     Onlar riyakârlık yaparlar

7-     Maunu (yardım ve infak) men ederler.

          Eraeytellezi yükezzibü biddiyn.

 

Allah’ın Dini olan “Sünnetullah” denilen Evrensel Sistemini ve oluşturduğu düzeni yalanlayanı gördün mü? B sırrıyla oluşturduğu ve dizayn ettiği bu sistemi kendi varlığıyla ve varlığından meydana getirmesi gerçeğini (Biddiyn) yalanlamakta olduklarını müşahede edebildin mi?

           Fezalikellezi yeduulyetiym

 

İşte Allah’ın Sünnetullah denilen düzeninin varlığından ve işleyişinden habersiz oldukları ve bu sistemin oluşturucusu ve kaynağının O olduğunun şuurunda olamadıkları için yetimleri ve güçsüzleri hor görerek aşağılarlar.(Yetim, güçsüz, aciz gibi görünümlerin perde arkasındaki varlığın sınırsız kudret olan Hakk’ın varlığı olduğu gerçeğinden perdeli oldukları için kudretin acz içinde gizli oluşu sırrını fark edemezler.)

           Vela yehuddu ala taamil miskiyn
 

İzafi benliğinden arınarak varlıkta mutlak Tek’i ve Tekilliği müşahede eden Miskinleri (Sükun Ehlini) doyurmaya teşvik etmezler. Miskinlerin mutlak teslimiyet haliyle sınırsız bir güce bağlı oluşlarını algılayamadıkları için onları basite alırlar ve rızık yardımında bulunma gereği hissetmezler. Bu da Allah sistem ve düzeninin bir neticesidir. Allah her an sükunet ehli olan Miskinleri Hâmi ismiyle himaye ederek Hafiyz ismiyle korumakta ve Rahiym ismi kanalıyla onları rızıklandırmaktadır.

           Feveylün lil musalliyn Elleziynehüm an salatihim sahun

 

Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarından gafildirler.Sistemi kapsamlı olarak okuyup müşahede edemedikleri için namazın Miraciyet özelliğine dönüşmesini sağlayamazlar; sadece şekil yönünü yerine getirirler. Çünki Salatın ikamesiyle miraca dönüşmesi,Allah’ın yaşam sisteminin yegane Mâliki olarak sistemin oluşturucusu ve sistemdeki tüm birimlerin yönlendiricisi ve esmasıyla lütuflandırıcısı olduğunun her an şuurunda olunmasıyla gerçekleşmektedir.

        Elleziyne hüm yuraune ve yemneunel maun  

 

Bu şuurda olamadıkları için de namazın hakkını veremezler ve sadece insanlara gösteriş niyetiyle riyakârlık yaparlar.Yegâne rızıklandıranın, lutfedenin ve keremiyle ikram edenin, hakikatleri olan Allah olduğundan habersiz oldukları için, infak ve zekat gibi hayırlara mâni olarak insanları da men ederler. Kendilerinde veren ve ihsan edenin hakikatte Allah olduğunu fark edip yaşayamadıkları için vericilik vasfını yitirirler.Böylelikle de lütuftan ve rahmetten mahrum kalırlar.

  Allah’ın bizlerle her dâim lütufda,ikramda ve ihsanda bulunması dualarımızla..

Nazım Akpınar
ahad103@hotmail.com
Samsun-19.09
.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail