Bil ki eyhlerin eyhi eyh Sadddin Hamav -Allah ruhunu aziz etsin buyurduuna gre, melek ac, kefedici, eytan ise rtcdr. klarn sultan Aynlkudt Hemedan der ki: Melek sebeptir. eytan da sebeptir. Kefin sebebi melek, setrin sebebi eytandr. Hayr sebebi melek, err sebebi eytandr. Rahmetin sebebi rahmet melei, azabn sebebi azab meleidir.

Seni iyi ilere davet edip, kt ilerden alkoyan senin meleindir. Seni kt ilere davet edip, iyi ilerden alkoyan senin eytanndr.

Ey gnl sahibi! Kendi vilayetimde, Nesef ehrinde bir gece ryamda Peygamber'i -salt ve selm O'nun zerine olsun- grdm. "Ey Aziz! Ezu okuyan iblis ile La havle okuyan eytan bilir misin?" diye sordu. "Hayr y Reslallah" dedim. "Filan iblis Ez okur, filan eytan da La havle okur. Bunlardan sakn!" buyurdu. Her ikisini de tanyor ve onlarla sohbet ediyordum. Hemen onlarla sohbeti kestim.

Ey karde! Kk lem olan insane, mlk ve melekt olmak zere iki lemden mrekkeptir. Mlk lemi suret, melekt lemi ise mnadr. Mlk lemi cisim, melekt lemi ise candr. Mlk lemi ev, melekt lemi ise ev sahibidir. Bu ev sahibinin mertebeleri vardr. Her mertebede de bir ad vardr. Bir mertebede ad tabiat, baka bir mertebede nefs, dierinde akl, baka birinde de nrullah (Allah'n nuru)dur.

Bu bilgileri anladysan, imdi bil ki, birinci mertebe olan tabiattan ey meydana gelir: Biri imaret, bayndrlk (mamurluk) ve itaat etmek; biri fesat, ykclk ve itaat etmemek; br de kibirlenme, kendini beenmilik ve serkelik etmektir. Bundan dolay Peygamberler bu ev sahibine ad vermilerdir: Mamur edip, itaat ettii iin melek adn koydular. Fesat karp, ykt ve itaat etmedii iin eytan adn verdiler. Kibirlenip kendini beendii ve boyun emedii iin iblis adn koydular. Bundan dolay "Var olan her insann, onunla birlikte olup, onunla beraber yaayan bir eytan vardr" demilerdir. Resul aleyhisselm "eytanm elime teslim oldu" buyurmutur. u halde melek, eytan ve iblis bir cevherdirler. O bir cevheri eitli itibarlarla zikretmilerdir. ne de eytan derlerse yine doru olur. "eytanlardan, her kalfay, her dalgc (ona mnkat ettik). Bukalara bal olan bakalar da (ona tabidirler)" (Sd 38/37-38).

Melek, eytan ve iblisin mnasn anladysan imdi bil ki iblis, avam arasnda az olur. Avam arasnda melek ve eytan bulunur, iblis lim, eyh ve hakimler arasnda bulunur. Onlar kendini beenmi ve kibirli olup, hi kimseyi kendi stlerinde gremez, herkesi kendi altlarnda dnrler.

Sz uzatp maksattan geri kalmayalm.

Byk lem de, mlk ve melekt olmak zere iki lemden mrekkeptir. Mlk lemi suret, melekt lemi mna; mlk lemi cisim, melekt lemi can; mlk lemi ev, melekt lemi ev sahibidir. Bu ev sahibinin mertebeleri olup, her mertebede bir ad vardr. Ad bir mertebede tabiat, birinde nefs, birinde ise akldr. Bazlar bu ev sahibine ve bu evde alanlara akllar, nefisler ve labiatler derler. Bazlar da melekler derler. Bu bir stlahtr.

Kk lemde alanlar olduu gibi, byk lemde de alanlarn olmasnda kuku yoktur. Byk ve kk lemin alanlarna bazlar akl, nefis ve tabiatler, bazlar da melekler derler. Ulv (yce) ve sfli lemlerin tm alanlar meleklerdir. Her birinin ilmi, ameli ve makam malumdur. "imizde biri yoktur ki muayyen bir makam bulunmasn" (Sfft 37/164). Onlarn ilimleri artmaz, amelleri deimez, her biri kendi iiyle meguldr. O ilim ve ameli kimseden renmemilerdir; Ztlar ile beraberdir. Yapamayacaklar amel yoktur ama, o amel dnda baka bir amelde bulunamazlar. "Allah'n buyruuna kar gelmez, kendilerine buyurulan her eyi yaparlar" (Tahrm 66/6).

Aziz Nesefi--nsan Kamil
Derleyen:  Halil Ilbra

Bodrum - 21.01.2003
hilbira@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com


st Ana sayfa e-mail